Poukázanie 2% dane z príjmu

Asignácia 2 % danie nie je darom a teda ani filantropiou. Poskytovateľovi však umožňuje rozhodnúť sa, komu ich poukáže. Ide teda o nepriamu podporu štátu mimovládnych organizácií poskytnutím časti daní, ktorá by inak skončila v štátnom rozpočte.

Zákon č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov, § 50 Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely, upravuje poukazovanie 2% dane . Tento zákon umožňuje fyzickým a právnickým osobám rozhodnúť sa poukázať 2% zo zaplatenej dane zákonom vymedzeným právnickým osobám na verejnoprospešné účely.

Fyzická osoba môže asignáciu poukázať len jednému prijímateľovi a to najmenej 3,32 eura.

Právnická osoba môže asignáciu poukázať viacerým prijímateľom a to najmenej 8,30 eura pre jedného.

Podiel zo zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je:

 •     občianske združenie
 •     nadácia
 •     neinvestičný fond
 •     nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 •     účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
 •     organizácia s medzinárodným prvkom
 •     Slovenský Červený kríž
 •     subjekty výskumu a vývoja
 •     Protidrogový fond
 •     Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

Podiel možno poskytnúť prijímateľovi, ak predmetom jeho činnosti sú:

 •     ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
 •     podpora a rozvoj telesnej kultúry
 •     poskytovanie sociálnej pomoci
 •     zachovanie kultúrnych hodnôt
 •     podpora vzdelávania
 •     ochrana ľudských práv
 •     ochrana a tvorba životného prostredia
 •     veda a výskum.
   

Doterajší vývoj 2% asignácie

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: