Ako založiť nadáciu?

Názov nadácie musí obsahovať označenie „nadácia“. Názov nadácie sa musí odlišovať od názvu inej, už registrovanej nadácie a nesmie byť zameniteľný s názvom inej, už registrovanej nadácie. Ak má názov nadácie obsahovať priezvisko fyzickej osoby odlišnej od zakladateľa, návrh na registráciu nadácie do registra nadácií musí obsahovať aj súhlas tejto fyzickej osoby. Ak táto fyzická osoba nežije, súhlas jej dedičov, ak sú známi.

Majetok nadácie tvorí nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok nadácie.

Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra nadácií. Pri založení nadácie je tvorené majetkovými vkladmi jednotlivých zakladateľov. Hodnota majetkového vkladu každého zakladateľa je najmenej 663 €. Základná hodnota nadačného imania musí byť najmenej 6638 €, pričom túto základnú hodnotu môžu tvoriť len peňažné prostriedky a nehnuteľnosti. Hodnotu prevyšujúcu 6638 € môžu tvoriť aj hnuteľné veci, cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a hodnoty oceniteľné peniazmi. Hodnotu nadačného imania nemožno znížiť.

Nadáciu môže založiť fyzická osoba alebo právnická osoba. Možná je aj kombinácia medzi týmito subjektmi.

Nadácia sa zakladá nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená.

Nadácia vzniká dňom zápisu nadácie do registra.

Konanie o zápis nadácie do registra nadácií sa začína odo dňa, keď bol ministerstvu doručený návrh na zápis do registra nadácií. Návrh podáva ministerstvu správca nadácie. Podpis správcu nadácie musí byť úradne osvedčený.

K návrhu na zápis nadácie do registra nadácií sa priloží:
•nadačná listina v dvoch vyhotoveniach (origináloch), na ktorých pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená
•písomné vyhlásenie správcu o splatení peňažného vkladu zakladateľom alebo písomné vyhlásenie zakladateľa, že do nadačného imania vkladá nehnuteľnosť (pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená),
•aktuálny znalecký posudok v prípade vkladu nehnuteľností,
•výpis z registra trestov správcu nadácie nie starší ako tri mesiace,
•výpis z Obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 30 dní v prípade, ak zakladateľom je právnická osoba,
•v prípade, že zakladateľom je zahraničná právnická osoba doklad o tom, že je právnickou osobou a kto je jej štatutárnym orgánom,
•doklad o povolení na dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky ak je správcom zahraničná fyzická osoba.

K návrhu je nutné pripojiť aj potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 66 €. Poplatok je možné uhradiť kolkovými známkami – v tom prípade sa odporúča ich zaslanie v poistenej zásielke, poštovým poukazom alebo prevodom z účtu na účet správneho orgánu. Pri platbe poštovým poukazom je nutné k návrhu priložiť originál ústrižku poštového poukazu, pri platbe prevodom originál avíza banky potvrdzujúceho vykonanie úhrady.

Nadačná listina musí obsahovať:
•názov a sídlo nadácie,
•verejnoprospešný účel, ktorý nadácia bude podporovať,
•meno a priezvisko (názov), rodné číslo (identifikačné číslo organizácie) a adresu trvalého pobytu (sídlo) všetkých zakladateľov,
•hodnotu nadačného imania,
•hodnotu a predmet majetkového vkladu, ktorý každý zakladateľ vložil do nadačného imania pri založení nadácie,
•dobu, na akú sa nadácia zriaďuje,
•počet členov orgánov nadácie, dĺžku funkčného obdobia a spôsob ich voľby,
•spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie,
•meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu prvého správcu nadácie a prvých členov ďalších orgánov nadácie,
•podmienky nakladania s majetkom nadácie,
•určenie okruhu osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie,
•podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám,
•ďalšie náležitosti, ak ich zakladateľ považuje za potrebné uviesť.

Ak návrh na zápis nadácie do registra nadácií neobsahuje zákonom určené náležitosti, ministerstvo správcu nadácie do 15 dní od doručenia návrhu upozorní, že konanie o zápis nadácie do registra nadácií začne až po odstránení nedostatkov.

Ministerstvo zápis nadácie do registra nadácií odmietne, ak z predložených dokladov vyplýva, že:
•nejde o účelové združenie majetku,
•účel nadácie nie je verejnoprospešný,
•nadačná listina nie je v súlade o zákonom

O odmietnutí zápisu nadácie do registra nadácií rozhodne ministerstvo do 30 dní od začatia konania. Proti rozhodnutiu o odmietnutí zápisu nadácie do registra nadácií môže podať správca nadácie opravný prostriedok na Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Ak ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie zápisu nadácie do registra nadácií, do 30 dní od začatia konania vykoná zápis nadácie do registra nadácií a v tejto lehote zašle správcovi nadácie jedno vyhotovenie nadačnej listiny, na ktorom vyznačí deň zápisu nadácie do registra nadácií.

Identifikačné číslo organizácie (IČO) nadácii prideľuje príslušná krajská správa Štatistického úradu SR, a to na základe žiadosti nadácie.

Vznik nadácie, jej názov a sídlo oznámi ministerstvo Štatistickému úradu Slovenskej republiky do desiatich dní odo dňa zápisu nadácie do registra nadácií.

Viac na stránke Ministerstva vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy, sekcia verejnej správy.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: