Členstvo v organizáciách a medzinárodná spolupráca 

Považujeme za dôležité udržiavanie a rozvíjanie vzťahov s podobnými organizáciami, ako je naša, s cieľom zdieľania skúseností a ich reflexie. Preto sme členmi či spoluzakladateľmi viacerých iniciatív:

1. Koalícia na podporu individuálneho darcovstva   www.darcovstvo.sk

Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva vznikla v roku 2011 podpisom dohody o spolupráci medzi členskými mimovládnymi organizáciami. Dôvodom jej vzniku je akútna potreba zlepšovania darcovského prostredia na Slovensku. Vytvára  platformu pre vzájomnú spoluprácu a zdieľanie skúseností medzi neziskovými organizáciami na poli fundraisingu od individuálnych darcov.

2. Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov www.asfin.sk

Asociácia firemných nadácií a fondov je neformálnou platformou s cieľom sieťovať členov a obhajovať záujmy komunity firemných nadačných subjektov na Slovensku. Činnosť Asociácie firemných nadácií zastrešuje Centrum pre filantropiu spoločne s Nadáciou Pontis. 

3. Slovenské centrum fundraisingu, Klub fundraiserov www.fundraising.sk

Slovenské centrum fundraisingu vzniklo v roku 2009 z iniciatívy expertov z organizácií: PANET, PDCS, Greenpeace Slovensko, WellGiving a Centrum pre filantropiu. Jeho poslaním je rozvoj profesionálneho fundraisingu a financovania verejno i súkromnoprospešných aktivít, mimovládnych organizácií, verejných a súkromných inštitúcií a občianskych iniciatív na Slovensku i v zahraničí. SCF každoročne organizuje slovensko-českú konferenciu o fundraisingu.

4. Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií www.dobrovolnickecentra.sk

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vznikla v auguste 2011 ako výsledok aktivít Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 a neformálnych sieťovacích aktivít dobrovoľníckych centier. Plartorma združuje dobrovoľnícke centrá a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi na Slovensku.

5. Nezávislý monitorovací tím pre fondy EÚ www.eurofondy.org

V roku 2001 iniciovalo Centrum pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA) vznik nezávislého občianskeho tímu na monitoring fondov EÚ. Bola to reakcia na neschopnosť oficiálnych inštitúcií zabezpečiť transparentnú správu fondov EÚ, slabú úroveň zapájania obcí, regiónov a mimovládnych organizácií do ich programovania a využívania a kriticky nízku mieru informovania verejnosti o dianí v tejto oblasti. Cieľom tímu je podporovať demokratickú účasť verejnosti na programovaní verejných fondov, presadzovať súlad medzi správou verejných fondov a verejným záujmom, vykonávať nezávislý monitoring programovania a správy verejných fondov, navrhovať zlepšenia v týchto oblastiach, informovať o svojich zisteniach verejnosť a koordinovať postup MVO.

6. Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie http://www.tretisektor.gov.sk/rada-pre-mimovladne-neziskove-organizacie/

Rada pôsobila ako poradný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky na podporu činnosti mimovládnych neziskových organizácií. Členstvo v rade a vo Výbore pre MNO.

7. Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) www.wingsweb.org

WINGS je globálna sieť viac než 140 členských asociácií a podporných organizácií slúžiacich „grantmakerom“, ktoré sa spojili s cieľom vytvárať príležitosti na vzájomné učenie sa a podporu, rozvíjať vzájomnú spoluprácu a prispievať k posilňovaniu filantropie v globálnom meradle. Boris Strečanský sa podieľal na príprave štúdie Global Institutional Philanthropy Report, ktorá  poskytuje obraz o filantropii z 55 krajín sveta.

8. DEMIJOHN - virtuálny regionálny think-tank pre občiansku spoločnosť zastrešujúci Českú republiku, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko

Na spoločných stretnutiach zdieľame informácie o prístupoch, technikách a programoch týkajúcich sa občianskej spoločnosti v rámci neformálnej siete organizácií, ktorej členmi okrem nás sú: NETT – Think Tank pro občanskou společnost (Praha, Česká Republika), Association for Community Relations (Kluž - Napoka, Rumunsko) a Roots and Wings - Workshop for Development and Change (Budapešť, Maďarsko).

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: