Čo je Nadácia?

Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu.

Verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Hlavný rozdiel medzi nadáciou a neziskovou organizáciou je v spôsobe dosahovania verejnoprospešných cieľov.
Zatiaľ čo neziskové organizácie sa osobne podieľajú na organizovaní verejnoprospešných služieb (združenie osôb), nadácie slúžia najmä na akumuláciu peňažných a nepeňažných zdrojov a ich následné rozdelenie tretím osobám tak, aby sa tým dosiahol verejnoprospešný účel (združenie majetku).

Zákon ustanovuje osobitné podmienky na nakladanie s majetkom nadácie. Majetok nadácie sa rozdeľuje na nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok. Zákon kladie požiadavky na výšku, zloženie a použitie nadačného imania. Nadácia zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom, okrem prostriedkov nadačného fondu vytvoreného na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci. Výdavky na správu nadácie môžu byť len do miery nevyhnutnej na zabezpečenie jej činnosti. Zákon ustanovuje, čo rozumie pod týmito výdavkami, ďalej upravuje vzťah medzi darcom a nadáciou a medzi nadáciou a osobou, ktorej poskytuje prostriedky z majetku nadácie. Dôležité sú aj ustanovenia na zabezpečenie transparentnosti hospodárenia.

Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra nadácií. Základná hodnota nadačného imania musí byť podľa zákona najmenej 6 638 eur, pričom túto základnú hodnotu môžu tvoriť len peňažné prostriedky a nehnuteľnosti. Hodnotu prevyšujúcu 6 638 eur môžu tvoriť aj hnuteľné veci, cenné papiere a iné majetkové práva a hodnoty oceniteľné peniazmi. Hodnotu nadačného imania nie je možné znížiť.

Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách

Register nadácií zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy

TYPY nadácií

AKO založiť nadáciu

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: