Nadačný fond Kaufland

Etika a transparentnosť

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu bol vytvorený v roku 2018 ako zjednotenie filantropických aktivít, ako aj aktivít spoločensky zodpovedného podnikania spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

V roku 2020 vstupuje Nadačný fond Kaufland do Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov a zaväzuje sa dodržiavať nie len príslušné zákony a právne normy Slovenskej republiky, ale ísť nad rámec zákona a riadiť sa takými pravidlami, ktoré neprikazuje žiadny zákon a nevynucuje žiadna autorita, ale ktoré považujeme za dôležité, pretože dávajú nášmu poslaniu a našim aktivitám etický rozmer. Rozhodli sme sa prijať Etický kódex Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov, v ktorom sa zaväzujeme transparentne komunikovať o našej činnosti, zverejňovať údaje a informácie nad rámec zákona, informovať verejnosť o našom financovaní, spôsobe udeľovania grantov, hodnotiacich komisiách, stratégii podpory.

O nadačnom fonde a našej činnosti informujeme prostredníctvom webstránok, výročných správ a iných publikácií. Ktokoľvek má možnosť zoznámiť sa s nadačnou listinou, poslaním, víziou, hodnotami, činnosťou a výsledkami práce Nadačného fondu Kaufland.

Nadačná listina

Nadačná listina Nadácie Centra pre filantropiu

Etický kódex

Rozhodli sme sa implementovať etiku do svojej činnosti konkrétnymi krokmi a opatreniami, ktoré regulujú naše správanie. Riadime sa a dodržiavame:

Finančné prehľady

Príjmy (1.1. - 31.12.2019)

V roku 2019 sme prijali 54 221 € ako dar z materskej firmy Kaufland Slovenská republika v.o.s. a 216 881,77€ z asignácie 2% a darov od iných subjektov.

Príjmy z darov materskej firmy

                     54 221,00 €

Príjmy z asignácie a darov od iných subjektov

                   216 881,77 €

 

Náklady (1.1. - 31.12.2019)

V roku 2019 bolo z finančných prostriedkov na verejnoprospešný účel použitých 183 034,08 €, suma 18 977,19  € predstavovala náklady na manažment činnosti nadačného fondu, na komunikáciu programov neboli využité žiadne finančné prostriedky nadačného fondu.

Využitie prostriedkov z asignácie na verejnoprospešný účel

€183 034,08

€183 034,08

Využitie prostriedkov z asignácie na manažment

€18 977,19

€ 18 977,19

Využitie prostriedkov z asignácie na komunikáciu programov

€0,00

€0,00

SPOLU

€202 011,27

€202 011,27

 

 

Rozdelenie financií podľa účelu využitia

V roku 2019 bolo najviac finančných prostriedkov použitých v oblasti poskytovania sociálnej pomoci. Išlo o podporu dvoch partnerských projektov Slovenského červeného kríža.

Druhou oblasťou bola podpora vzdelávania, v rámci ktorej sme prerozdelili 41 050 € v dvoch grantových programoch – Sľubné talenty a Letné tábory. Na podporu športu sme poukázali sumu 10 000 €.

 

Vzdelávanie

€41 050,00

Poskytovanie sociálnej pomoci

€131 984,08

Podpora športu

€10 000,00

SPOLU

€183 034,08

 

Správa o činnosti Nadačného fondu Kaufland za rok 2019

Grantové pravidlá

Profily členov správnej rady a pracovníkov nadačného fondu

Hodnotiace komisie

Zoznam podporených partnerských projektov 2019

Zoznam podporených projektov v grantovom programe Sľubné talenty 2019

Zoznam podporených projektov v grantovom programe Letné tábory 2019

 

Kontaktné informácie:

Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu
Baštová 5
811 03 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Gregorová
e-mail: gregorova@cpf.sk
Telefón: 0905 739 630

web: www.cpf.sk

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: