Prečo sa ľudia rozhodnú venovať svoj čas prípadne peniaze iným?

Dôvody darcovstva, altruizmu či solidárneho správania sa môžu byť kombináciou viacerých pohnútok a dôvodov:

Na najhlbšej, nevedomej úrovni môže byť darcovstvo podmienené geneticky ako špecifický prejav altruizmu: takéto správanie pomáha prežiť spoločenstvu – rodu. Na pozadí tohto vysvetlenia je uvedomenie si paradoxu tzv. „sebeckého idiota“, ktorý znamená, že čisto sebecké, racionálne jednanie jednotlivca neprináša úžitok pre spoločnosť, hoci prináša úžitok pre jednotlivca. Touto logikou sa riadia niektorí zarytí fanúšikovia trhu. Inými slovami maximalizácia individuálneho blaha neznamená maximalizáciu blaha pre spoločenstvo, ba práve naopak, konanie individuálne ne-sebecké (zamerané na prežitie jednotlivca) nie je automaticky neracionálne, pretože pomáha k prežitiu spoločenstva (napríklad obetovanie matky v mene záchrany dieťaťa, existencia vojakov a armády v štátoch a pod.).

Nasledujú rôzne psychologické dôvody na úrovni darcovského správania sa jednotlivca, ktoré pôsobia v rôznej miere na rôznych ľudí a z ktorých väčšina má základ v morálke:

Na úrovni spoločenskej, je darcovstvo fenomén redistribúcie súkromného bohatstva. Podobne, ako daňový systém tiež redistribuuje bohatstvo pre verejný prospech, tak charita, či filantropia slúžia ako spontánny nástroj redistribúcie, nedá sa však čo do objemu porovnávať, hoci je zrejmé, že medzi obomi existuje istá súvislosť. Rozdiely sú zjavné, napríklad v tom, že štát je vždy neosobný, kdežto charita osobná je. Už len tento drobný rozdiel znamená veľmi veľa. Ale nie je tu priestor na hlbšie porovnanie, takže ostaňme pri štáte.

V postoji a uvažovaní o filantropii je dôležitý aj charakter štátu. Zjednodušene môžeme povedať, že ak štát zabezpečuje všetko, stráca sa iniciatíva a vôľa ľudí urobiť niečo pre seba a pomôcť si. Ak sa na druhej strane štát stará len o najnevyhnutnejšie minimum, voľný priestor vyplní jednotlivec, rodina, spolky, svojpomoc alebo trh. Čím je slabší štát, tým väčšia je viera spoločnosti v sily jednotlivca, tým menšie je rovnostárstvo, a tým väčší priestor existuje na samovoľné poskytovanie podpory v oblasti sociálnych služieb zo strany bohatších.

Realita je, samozrejme, o niečo zložitejšia, ale uvedomenie si tohto pomôže porozumieť, prečo napr. rozvoj modernej filantropie bol taký výrazný práve v USA a nie v Európe. (Boris Strečanský, publikované v Čítanke pre pokročilé neziskové organizácie).

Zaujímavý pohľad na rozdielne filantropické štýly ponúkajú Prince, File, Gillespie, ktorí oslovili 218 významných donorov, ktorí darovali väčší obnos na dobročinné účely. Výsledkom bolo sedem filantropických štýlov, charakterizujúcich rôzne typy donorov a ich motivácie:

1. Komunitariáni – (v tejto skupine prevažovali muži) darcovia, ktorí si vážia susedské vzťahy a väzby v komunite. Vystihuje ich výrok: „Moja rodina tu žila viac ako dve generácie a ani ja sa odtiaľto neodsťahujem. Venujem peniaze svojej komunite, pretože tu mám korene.
2. Svätci – (z toho 84 % muži) orientujú svoje dary prevažne na cirkevné aktivity.
3. Investori – podporujú strešné a rozvojové organizácie (napr. komunitné nadácie) s dlhodobým efektom a vyšším rizikom úspechu. Väčšinou ide o úspešných podnikateľov. Typickým komentárom dávania bolo: „Spolieham sa na to, že keď svoje peniaze venujem komunitnej nadácii, nestratia sa“.
4. Budovateľky sociálnych vzťahov – (vysokoškolsky vzdelané ženy), podporujúce umenie, vzdelávanie, ako aj religiózne aktivity – čokoľvek, čo podporuje stretávanie sa ľudí. Typickým citátom z tejto sociéty je napríklad: „Chcela som vykonať čosi prospešné, zmysluplné.“
5. Reciproční pomáhači – pomáhajú, pretože cítia potrebu „splatiť“ to, čo dostali od iných, pretože ich blízki majú sociálne či zdravotné problémy, alebo očakávajú, že aj im niekto skôr pomôže, keď to budú potrebovať.
6. Altruisti – snažia sa sebarealizovať cez pomoc druhým. Zameriavajú sa hlavne na starších a chudobných. – „Darcovstvo je cesta k sebaaktualizácii. Darovať treba z princípu, robí to život zmysluplnejším.“
7. Dynastori – ide im o spoločenský status, uznanie a pozíciu. Väčšina z nich vlastní rodinné podniky, ktoré zdedili. V ich rodinách i v minulosti existovala tradícia charity. Sú radi, ak môžu pomôcť viditeľným projektom a charite (nemocnica, múzeum). Charakterizujú ich tieto citáty: „V našej rodine sa vždy pestovala charita. Nemali sme veľa peňazí a napriek tomu sme vždy dávali na charitu.“

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: