Projekty - Ukončené projekty - My a Oni alebo Spolu?

Projekt My a Oni alebo Spolu?

Vplyv MNO na rozhodovacie procesy na Slovensku po r. 1989 

The Sasakawa Peace Foundation, v roku 2007 podporila projekt , ktorého výsledkom je vydanie publikácie: analýzy o stave spoločnosti a mimovládnych organizáciách, mapujúcich ich vývoj, roly či prínos. Práca sa pokúša na základe rozhovorov s predstaviteľmi MVO naratívnou formou zachytiť všetky podstatné momenty a zaujímavé motívy a pohľad na stav našej spoločnosti osemnásť rokov po nežnej revolúcii. Rovnaká štúdia bola zrealizovaná v Maďarsku, v Poľsku a v Čechách.

Cieľom projektu bolo inšpirovať k hlbšiemu zamysleniu sa nad rolou MNO v spoločnosti pre samotných aktérov z prostredia MNO, ale aj pre verejný sektor, akademickú sféru, či media.

Čiastkovými cieľmi bolo:

  • Zachytiť spoločné a rozdielne pohľady na vnímanie MNO, ich vývoj po r. 1989 a ich rolu v spoločnosti zo strany samotných aktérov
  • Ponúknuť reflexiu vývoja vzťahu štát-MNO resp. štát-občan a identifikovať problémové miesta tohto vzťahu v celej svoje kontroverznosti na základe vnímania aktérov a niektorých pozorovateľov.
  • Zachytiť rolu MNO v strategickom spravovaní spoločnosti (otázka prínosu MNO pre spoločnosť) v minulosti.
  • Pomenovanie budúcich rolí MNO v spravovaní spoločnosti, výziev a bariér pri ich napĺňaní.

Výskum sa realizoval v formou kvalitatívneho zisťovania v podobe individuálnych rozhovorov. O svoje názory sa s nami podelilo 35 respondentov v období od októbra 2007 do januára 2008. Vyberali sme ich spomedzi osôb s profesijným a občianskym profilom umožňujúcim predostrieť osobný a zároveň skúsenosťami podložený úsudok, ktorý by odrážal čo najširšie spektrum názorov Rozhovory sme realizovali metódou pološtruktúrovaných rozhovorov, vychádzajúc zo spoločných otázok, ktoré sa použili vo všetkých štyroch krajinách. Minimálny počet respondentov bol stanovený na 30 a vzorka mala pokrývať tematicky a regionálne slovenské MNO. Rozhovory boli následne prepísané a kvalitatívne spracované, na čom sa podieľali Boris Strečanský, Marcel Zajac a Adriana Strečanská. Autorom textu je Boris Strečanský. Text bol odoslaný na pripomienkovanie respondentom, ktorí mali možnosť osobne alebo písomne sa k nemu vyjadriť. Za cenné pripomienky ku konceptu textu ďakujeme Dušanovi Ondrušekovi, Kálmanovi Petoczovi, Filipovi Vagačovi, Alenke Pánikovej a Lacovi Briestenskému.

Výsledky výskumu boli publikované v slovenskom jazyku (týkajúce sa Slovenska) a v anglickom jazyku (obsahuje štúdie z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska)

Kompletnú publikáciu si v slovenskej verzií môžete stiahnuť tu.
Zhrnutie výsledkov prieskumu na Slovensku v anglickej verzií si môžete stiahnuť tu
Komplentú publikáciu v anglickej verzií si môžete stiahnuť tu.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: