Nadácia SPP

Naša spolupráca trvá od júna roku 2004, kedy na základe výberového konania vybrali Centrum pre filantropiu členovia správnej a dozornej rady Nadácie SPP. Od tohto obdobia sme začali, v spolupráci so správcom nadácie a členmi správnej rady, formovať a realizovať aktivity Nadácie SPP.

Naša organizácia poskytuje nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a prehľadne rozdeľovať podporu v rámci programov, administruje celý grantový proces, prezentuje aktivity nadácie.

Víziou Nadácie SPP je  podporovať rozvoj a ochranu duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt, ako aj umožňovať pozitívne zmeny v sociálnej oblasti, pomáhať zmierňovať dopady na znevýhodnených občanov a organizácie. Svoju podporu nadácia smeruje otvorene, transparentne a užitočne.

Víziu nadácie napĺňame poskytovaním darov na charitatívne a filantropické aktivity, zahraničné štipendiá a dlhodobé inovatívne projekty. Rozvíjame aj dobrovoľníctvo a filantropiu zamestnancov SPP.

Prostriedkami podpory mimovládnych organizácií, jednotlivcov, samospráv, a ďalších subjektov sú otvorené grantové programy, ktoré nadácia sama vytvára a vyhlasuje. Do týchto programov sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa zverejnené kritériá.  Informácia o možnosti získať finančný dar je široko medializovaná, telefonické, emailové a osobné konzultácie sú poskytované všetkým, ktorí prejavia záujem. Kritéria posudzovania sú verejne známe, a tak šanca získať dar je pre všetkých rovnaká. Nadácia SPP prijala myšlienku decentralizácie moci pri rozhodovaní o podporených projektoch, t.j. rozhodnutie o podporení projektov je na externých regionálnych posudzovateľoch, posudzovateľkách.

Ďalšou formou je podpora partnerských projektov iných organizácií, pri ktorých sa nadácia stotožňuje s verejnoprospešnou ideou projektu a poskytuje finančné prostriedky na jeho realizáciu. Takýmto spôsobom môžu predkladať projekty organizácie, ktoré realizujú aktivity v piatich definovaných prioritných témach nadácie. Predložené projekty sú posudzované Správnou radou nadácie.

Oblasti, v ktorých Nadácia SPP realizuje svoju podporu:

Prvou oblasťou je rozvoj a podpora vzdelávania, v rámci ktorej realizuje nadácia štipendijný program Hlavička na študijné stáže v zahraničí. Od roku 2006 realizuje aktivity aj Klub H, ktorý združuje všetkých podporených štipendistov a štipendistky  a umožňujem im ďalší rozvoj.

Hlavným grantovým programom v oblasti rozvoja a ochrany kultúrnych hodnôt je finančná participácia na programe Obnovme si svoj dom, v spolupráci s SPP a.s. a Ministerstvom kultúry SR. Zachovanie kultúrnych tradícií v regiónoch podporuje program Dedičstvo regiónov.

V oblasti podpory znevýhodnených skupín obyvateľstva realizuje nadácia grantový program Opora, ktorý je zameraný na individuálne plány rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti a rozvoj mimovládnych organizácií, ktoré sa venujú práci so znevýhodnenými skupinami.

Súčasťou podpory v oblasti charitatívnych aktivít je napríklad Zamestnanecký grantový program. Nadácia SPP reaguje aj na mimoriadne udalosti doma a vo svete. V minulosti poskytla finančnú pomoc na odstraňovanie následkov prírodnej katastrofy vo Vysokých Tatrách, nedávnych povodní, ako aj OZ Človek v ohrození, ktoré pomohlo obetiam tsunami v Indonézii a na Srí Lanke, či po zemetrasení na Haiti.

Príkladom podpory v oblasti ochrany zdravia je podpora Hniezd záchrany, ktoré realizuje OZ Šanca pre nechcených. Nadácia investuje do aktivít, ktoré vedú k prevencii a riešeniu zdravotných problémov napríklad aj príspevkami na kúpu zdravotných prístrojov. V roku 2007 a 2008 spolupracovala s Úradom vlády SR pri podpore programu Viacúčelové ihriská v rámci celého Slovenska.

Od roku 2006 Nadácia podporuje aj komunitný a regionálny rozvoj v spolupráci so spoločnosťou Nafta, a.s. a Eustream, a.s. realizuje interné grantové programy Municipality a Program podpory komunít v regiónoch kde tieto spoločnosti pôsobia.
 

Prehľad programov realizovaných v partnerstve s CPF


Fotografie z podporených projektov nájdete tu.


Viac informácií o Nadácie SPP a jej aktivitách nájdete na stránke www.nadaciaspp.sk

pošli na vybrali.sme.sk

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať:

partneri