Možnosť založenia nadačného fondu či nadácie

Ponúkame vám pomoc pri založení nadácie alebo nadačného fondu, spravovanie činnosti nadácie, vytváranie filantropických programov a ich administráciu.

Pri tomto type spolupráce ide o personálne, technické a organizačné zabezpečovanie činnosti súkromnej či firemnej nadácie alebo nadačného fondu, podpora a poradenstvo správnej rade a manažmentu, zabezpečenie plnenia všetkých povinností vyplývajúcich pre nadácie zo zákona.

Súčasťou je i poskytovanie námetov a návrhov programov či aktivít, ktoré chce nadácia v rámci svojich priorít uskutočňovať, ako aj ich riadenie, administrácia a vyhodnocovanie.

Ak ste sa rozhodli založiť nadáciu či nadačný fond, máte hneď niekoľko možností:

1. Zriadenie Nadačného fondu pri už existujúcej nadácii. Napríklad Nadácii Centra pre filantropiu.
Nadačný fond nemá právnu subjektivitu, krytie právnickej osoby poskytuje nadácia. Vzniká Zmluvou o zriadení nadačného fondu, nevyžaduje vklad do nadačného imania, jeho práva a povinnosti upravuje Zákon o nadáciách. Zriaďuje sa na podporu konkrétneho účelu. Darca má právo na presné a pravidelné informácie o stave založeného fondu a použití prostriedkov fondu. Viac o nadačnom fonde.

2. Komplexná starostlivosť o firemnú nadáciu zverená externému partnerovi.
V tomto prípade si nadácie, resp. ich zakladatelia hľadajú partnera z externého prostredia so skúsenosťami v nadačnej činnosti, ktorý im môže zabezpečiť profesionálnu starostlivosť o nadáciu a jej programy, čím sa odbremenia od novej ale predovšetkým inej agendy, nakoľko nadačná činnosť a obchodná činnosť sú dve rôzne oblasti vyžadujúce rozdielne kompetencie a zručnosti. Takto pôsobí Centrum pre filantropiu a zabezpečuje komplexnú starostlivosť o Nadáciu Tatra Banky, Nadáciu SPP.

3. Ak sa zakladateľ rozhodne spravovať nadáciu s využitím vlastných kapacít, môže spolupracovať s externým partnerom len na časti aktivít, predovšetkým grantových či dobrovoľníckych programoch. Spolupráca s neziskovou organizáciou prispieva k transparentnosti činnosti nadácie. Takýto typ spolupráce realizuje Centrum pre filantropiu s Nadáciou Orange.

Pomôžeme vám vytvoriť filantropickú stratégiu, poskytneme vám poradenstvo pri výbere tém, cieľových skupín, charitatívnych a filantropických programov.

Pri formulovaní stratégie uplatňujeme našu znalosť neziskového prostredia na Slovensku, poznanie rozmanitých cieľových skupín, trendov a úspešných projektov zo zahraničia. V prípade pobočiek zahraničných spoločností, pomôžeme s návrhmi ako zosúladiť filantropické ciele firmy s prioritami centrály pri rešpektovaní slovenských špecifík.

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: