Vytvorenie vlastného nadačného fondu

Ak sa darca rozhodne na aký verejnoprospešný účel chce financie darovať, môže mu v tom pomôcť nadácia prostredníctvom založenia nadačného fondu. Fond si môže darca sám pomenovať, alebo môže niesť aj jeho meno.

Nadačný fond sa zakladá rozhodnutím správnej rady alebo na základe písomnej zmluvy s fyzickou alebo právnickou osobou. Nadačný fond nemá právnu subjektivitu. Na založenie nadačného fondu nevzniká právny nárok žiadnej osobe. Predmetom zmluvy o vytvorení nadačného fondu medzi zakladateľom - darcom a nadáciou je určenie podmienok na získavanie peňažných prostriedkov a ich poskytovanie na vopred dohodnutý účel. Prostriedky nadačného fondu sa podpisom zmluvy o fonde stávajú majetkom nadácie, ktorá ich spravuje a zhodnocuje podľa dohodnutých podmienok. Darca má právo na presné a pravidelné informácie o stave založeného fondu a použití prostriedkov fondu.

Nadačný fond môže byť kapitálový t.j. že sa budú používať len ročné výnosy z tohto fondu pričom istina fondu ostane rovnaká, alebo nekapitálový t.j. že sa bude spotrebúvať v podobe darov samotná istina tohto fondu podľa želania zakladateľa.

Výhody založenia nadačného fondu:

  • zakladateľ nemusí vykonať administratívne úkony nevyhnutné k založeniu novej organizácie
  • zmluva o nadačnom fonde upraví práva a povinnosti zakladateľa fondu i nadácie
  • v nadačnom fonde sa môžu združovať peňažné prostriedky od viacerých darcov
  • dar možno pravidelne opakovať bez ďalších administratívnych úkonov
  • podmienky fungovania nadačného fondu sa dohodnú individuálne podľa želania zakladateľa a v súlade s misiou nadácie
  • prostriedky fondu spravuje nadácia a darca je pravidelne informovaný o stave a činnosti fondu
  • nadácia každoročne vyhotoví výročnú správu fondu, ktorá okrem iného obsahuje tiež presné vyúčtovanie použitých prostriedkov fondu.

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: