Ako založiť neinvestičný fond

Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Názov fondu musí obsahovať označenie “neinvestičný fond”, alebo skratku “n.f.”

Fond môže byť zriadený fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Ak je zriaďovateľom jeden subjekt, zriaďuje sa fond zriaďovacou listinou vo forme notárskej zápisnice. Ak je zriaďovateľov viac, zriaďuje sa fond zriaďovacou zmluvou.

Jednou zo základných podmienok vzniku fondu je vklad zriaďovateľa, ktorý predstavuje súhrn peňažných prostriedkov a ktoré sa zriaďovateľ zaväzuje vložiť do fondu. Jeho hodnota nesmie byť nižšia ako 66 €.

Zákon o neinvestičných fondoch neurčuje počet členov orgánov, právomoci orgánov, dĺžku funkčného obdobia orgánov, spôsob ustanovenia a členstva v orgánoch fondu, preto je potrebné, aby sa tieto ustanovenia podrobne uviedli v štatúte.

K návrhu na zápis fondu do registra neinvestičných fondov sa priloží:

  • zriaďovacia listina alebo zriaďovacia zmluva (ak je zriaďovateľov viac)
  • štatút v 2 vyhotoveniach,
  • overené čestné vyhlásenie povereného zriaďovateľa o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými zriaďovateľmi,
  • výpis z registra trestov správcu,
  • výpis z Obchodného registra, ak je zriaďovateľom obchodná spoločnosť,
  • kolková známka v hodnote 66 €.

Zákon č 147/1997 Z.Z. o neinvestičných fondoch

Informácie o registácii občianskeho združenia nájdete na stránke Ministerstva vnútra, odbor všeobecnej vnútornej správy, sekcia verejnej správ

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: