Ako založiť neziskovú organizáciu

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

Všeobecne prospešné služby sú najmä:
• poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
• poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
• tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
• ochrana ľudských práv a základných slobôd,
• vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
• výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
• tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
• služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
• zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.

Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie „nezisková organizácia“ alebo skratku „ n.o.“ a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.

Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Právna úprava neziskových organizácií vychádzajúca zo zákona č. 213/1997 Z. z. je v porovnaní s úpravou združení presnejšia a prísnejšia. Poskytovanie služieb neziskových organizácií je celospoločenským záujmom, organizácia je spravidla štrukturálne členitejšia a môže vykonávať aj podnikateľské aktivity, pravda s tou podmienkou, že zisk sa musí použiť výhradne na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb prístupných pre všetkých bez rozdielu.

Organizácia sa zakladá zakladacou listinou, pričom návrh na registráciu na obvodnom úrade musí obsahovať aj štatút.

Zákon upravuje ustanovenie a pôsobnosť orgánov a hospodárenie organizácie.

Transparentnosť organizácie má podporiť zákonná povinnosť zapisovať a archivovať zápisnice zo schôdzí orgánov, povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom a takúto ju zverejniť v Obchodnom vestníku, povinnosť každoročne spísať a zverejniť výročnú správu o činnosti a povinnosť na požiadanie hocikoho sprístupniť informácie o nakladaní s majetkom organizácie.

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

Viac na stránke Ministerstva vnútra SR, odbor všeobecnej vnútornej správy, sekcia verejnej správ

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: