Novinky a aktuality

(16.11.2006) Pripomienka CpF k Národnému strategickému referenčnému rámcu SR na r. 2007-2013

Bratislava, 8. 11. 2006 VEC: Zásadná pripomienka MNO k materiálu č. MVRR-2006-13566/69007-1 Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007-2013 ktorý bol zverejnený do MPK dňa 3. 11. 2006

Žadame zmeniť:

a) názov opatrenia 1.4 operačného programu ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA nasledovne: Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy a mimovládnych neziskových organizácií.

b) obsah opatrenia – doplniť do opatrenia časť týkajúcu sa špecificky mimovládnych neziskových organizácií nasledovne:

- Rozvoj inštitucionálnej kapacity a zlepšenie kvality mimovládnych organizácií

- Grantová podpora aktivít širokého spektra MVO so zameraním na:

 • investície do inštitucionálnej infraštruktúry a rozvoja, vytvárania a posilňovania efektívnych mechanizmov vnútorného riadenia a spravovania MVO (rozvoj administratívnych kapacít, posilňovanie finančnej udržateľnosti a manažmentu MVO, investície do informačno-technického zabezpečenia, rozvoj správnych rád a výkonných orgánov, rozvoj procesov strategického plánovania, budovanie členstva, posilnenie vytvárania vzťahov s verejnosťou, obhajoba záujmov MVO a svojich členov, hodnotenie dopadov činnosti)

 • investície do skvalitnenia kapacity ľudských zdrojov MVO (workshopy, tréningy, stáže, štipendiá, granty zamerané na rozvoj ľudských zdrojov, vzdelávanie, výmenu a odovzdávanie skúseností, na rozvoj schopností a zručností zameraných na tvorbu a rozvoj vzťahov s inými socio-ekonomickými partnermi, a pod.)

 • investície do podpory sietí MVO (posilnenie budovania znalostí, prenosu a výmeny skúseností a sieťovania medzi MVO)

 • rozvoj mechanizmov zameraných na zlepšenie tvorby a implementácie verejných politík a obhajobu verejných záujmov, mapovanie a monitoringu procesov verejnej politiky

 • budovanie partnerstiev na regionálnej a lokálnej úrovni“ c) jasne vymedziť právne formy konečných prijímateľov – neziskových organizácií t.j. konečnými prijímateľmi môžu byť neziskové organizácie zriadené podľa zák. č. 34/2002) Z.z (nadácie)., 35/2002 Z.z (neziskové organizácie poskytujúce všeobecno-prospešné služby)., 83/1990 Zb (občianske združenia)., 147/1997 Z.z (neinvestičné fondy) a neziskové organizácie zriadené zo zákona.

Zdôvodnenie: Mimovládne neziskové organizácie nie sú zložkou verejnej správy, preto znenie opatrenia, tak ako je naformulované, neumožňuje využitie prostriedkov štrukturálnej pomoci pre rozvoj kapacít mimovládnych neziskových organizácií. Mimovládne neziskové organizácie sú pritom podstatnými aktérmi miestneho rozvoja, čo je akceptované i podporované širšou odbornou verejnosťou doma i v zahraničí (UNDP, EK, OECD a i.). Vzhľadom ke tejto roli je podobne ako pri verejnej správe, potrebné, aby dochádzalo k ich organizačnému rozvoju a rozvoju ich kapacít i zlepšovaniu kvality ich činnosti, čím sa vytvoria lepšie podmienky pre ich efektívne pôsobenie v miestnom rozvoji.Skúsenosti MNO pri čerpaní štrukturálnych fondov ukazujú na potrebu posilnenia ich inštitucionálnych a ľudských kapacít pre využívanie týchto prostriedkov. Mnohé MNO sa v r. 2005 dostali do ťažkostí spojených s čerpaním týchto prostriedkov pričom jedným z dôvodov kritickej situácie bola ich nedostatočná administratívna kapacita potrebná na zvládnutie náročnej agendy, nedostatok kapacít na spoluprácu a výmenu skúseností. Rovnako sa ukazuje, že ďalší rozvoj odbornosti, vykrytie nákladov spojených s realizáciou partnerstiev, čas a priestor na spoluprácu medzi MNO a sieťovanie sú príležitosťami pre MNO ako ďalej rozvíjať vzájomnú spoluprácu MNO a verejného sektora . Je preto želateľné, aby sa štrukturálne fondy podieľali aj na rozvoji kapacít mimovládnych neziskových organizácií – a keďže práve toto opatrenie je na rozvoj kapacít zamerané, je nutné explicitne uviesť že rozvoj kapacít sa bude týkať ako verejnej správy, tak aj mimovládnych neziskových organizácií. Uvedenie neziskových organizácií zriadených zo zákona a občianskych združení ako konečných prijímateľov je nepostačujúce, nakoľko vynecháva nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecno-prospešné služby. Taktiež uvedenie neziskových organizácií len ako konečných prijímateľov bez špecifikácie opatrenia predznačuje, že pôjde o konečných prijímateľov z hľadiska rozvoja kapacít verejnej správy a nie neziskových organizácií. Na zabezpečenie prístupu mimovládnych neziskových organizácií k fondom na rozvoj ich kapacít v poslednom čase viacnásobne upozornila aj Európska komisia i mimovládne neziskové organizácie. Z uvedených dovodov je potrebné, aby mimovládne neziskové organizácie boli explicitne uvedené v zameraní opatrenia, a to v názve, v obsahovom zameraní ako aj medzi oprávnenými subjektami a konečnými prijímateľmi.

Mgr. Boris Strečanský

Centrum pre filantropiu n.o.

Medená 5, 811 02 Bratislava

Strecansky@changenet.sk

Tel: 0903 403 362

Juraj Zamkovský

Priatelia Zeme

Ponická Huta 65, 976 33 Poniky

tel/fax: 048/ 419 3718, tel: 048/ 419 3719

Pridané: 22.11.2006
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu
pošli na vybrali.sme.sk

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: