Novinky a aktuality

Cena Nadácie Orange pre mimovládne organizácie

Pri príležitosti začiatku svojej činnosti vyhlasuje Nadácia Orange prvý ročník Ceny Nadácie Orange. Ide o ocenenie pre mimovládne organizácie za líderstvo, odvahu, spoločenský prínos a inovatívne riešenie aktuálnych potrieb spoločnosti v oblastiach spoločenského života, ktoré sú prioritnými oblasťami podpory Nadácie Orange (oblasť vzdelávania, sociálnej integrácie znevýhodnených skupín, regionálneho rozvoja). Udelenie Ceny má vyzdvihnúť spoločenskú hodnotu danej organizácie, posilniť jej stabilitu a zaistiť pokračovanie aktivít a poslania.

O udelení hlavnej Ceny Nadácie Orange pre mimovládne organizácie rozhodne nezávislá hodnotiaca komisia zložená z odborníkov z menovaných oblastí. Cena bude udelená v novembri 2009 počas slávnostného vyhlásenia za prítomnosti členov Správnej rady nadácie, členov hodnotiacej komisie, nominovaných mimovládnych organizácií, za prítomnosti médií a pozvaných hostí.

Ocenená organizácia získa finančnú cenu vo výške 15 000 EUR, príležitosť zviditeľniť svoju činnosť a zároveň možnosť získať podporu od ďalších darcov.

Aká organizácia môže získať ocenenie
Nadácia Orange chce týmto ocenením vyzdvihnúť mimovládnu organizáciu, ktorá:
• reaguje na aktuálne potreby spoločnosti
• pristupuje k danej téme nadčasovo, odvážne, inovátorsky
• mení zaužívané spôsoby, tradičný spôsob fungovania
• má preukázateľný pozitívny dopad na život ľudí (cieľovej skupiny)
• dosahuje udržateľné výsledky
• má status mimovládnej organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, nadácie)
• existuje minimálne 5 rokov (od roku 2004)
• je registrovaná na Slovensku
• má pôsobnosť na území Slovenska
.
Ocenená bude mimovládna organizácia, ktorá sa svojmu poslaniu venuje dlhodobo a systematicky, má za sebou konkrétne výstupy, viditeľný dopad na cieľovú skupinu a jasnú víziu do budúcnosti. Nemalo by ísť o novovzniknuté organizácie, organizácie ktoré už ukončili svoju činnosť alebo ktoré neplánujú realizovať ďalšie aktivity v budúcnosti. Každoročne bude ocenená jedna mimovládna organizácia.

Nominačný proces
Nominačný proces bude prebiehať 2 spôsobmi:
• Mimovládna organizácia, ktorá sa uchádza o Cenu Nadácie Orange, pošle do nadácie svoju nomináciu na vyplnenom nominačnom formulári.
• Navrhovanú mimovládnu organizáciu nominuje iný subjekt – v tomto prípade musí nominovaná MVO súhlasiť s nomináciou a súhlas vyjadriť v nominačnom formulári.

Kritériá výberu – nominácie hlavnej ceny:

Inovatívnosť v cieľoch a nazeraní na daný problém, v prostriedkoch, riešeniach a v prístupe k cieľovej skupine
o Hľadá organizácia inovatívne prístupy v danej problematike, ponúka nové riešenia?
o Je spôsob realizácie aktivít organizácie novátorský, tvorivý a strategický?
o Sleduje organizácia potenciál cieľovej skupiny? Pristupuje k cieľovej skupine citlivo a tvorivo?
• Odvaha, lídrovstvo
o Preukázala organizácia svoje lídrovstvo a odvahu?
o Skúša prístupy ktoré menia zaužívaný systém, tradičný spôsob riešenia daného problému?
o Predstavuje pre iné organizácie inšpiráciu a vzor nasledovania?
o Venuje sa problematike ktorá je len okrajovo vnímaná a mimo hlavného spoločenského záujmu, pritom je dôležitá?
o Preukázala organizácia svoj etický postoj a konanie?
• Sociálny dopad
o Akej veľkej cieľovej skupiny sa aktivity organizácie reálne dotýkajú?
o Aká je dôležitosť a efektívnosť aktivít organizácie pre cieľovú skupinu?
o Ako hlboko zasahuje činnosť organizácie danú cieľovú skupinu?
o Má organizácia potenciál dosiahnuť dlhodobú pozitívnu zmenu u cieľovej skupiny?
o Prispieva svojou činnosťou k sociálnej zmene?

Predkladanie návrhov

Nominačný formulár nájdete na tomto mieste ako aj na www.nadaciaorange.sk v časti Aktuality.
Nomináciu je potrebné doručiť najneskôr do 30.9.2009 (nestačí pečiatka pošty), na adresu Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava.

NOMINAČNÝ FORMULÁR k Cene Nadácie Orange

Pridané: 13.08.2009
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: