Novinky a aktuality

Grantový program Kultúra bez bariér podporí projekty ktoré približujú svet umenia ľuďom so zdravotným či sociálnym znevýhodnením

Cieľ programu

Hlavným cieľom programu je sprístupniť ľuďom s rozličným znevýhodnením (zdravotným, sociálnym) kultúru a umenie.
Finančné prostriedky z tohto programu sú určené na sprístupnenie divadelného, hudobného a tanečného umenia pre rôzne skupiny detí, mladých ľudí, dospelých so znevýhodnením. Nadácia Orange chce tento cieľ naplniť v spolupráci s umeleckými zoskupeniami, spolkami, nezáleží pri tom či ide o profesionálne, poloprofesionálne či ochotnícke spolky. Tieto sa môžu do programu zapojiť s projektmi ktoré odstraňujú bariéry a približujú svet umenia ľuďom so znevýhodnením.
Sekundárnym cieľom programu je podpora divadiel, divadelných spolkov, tanečných či hudobných zoskupení a priblíženie ich umenia širšiemu publiku – predovšetkým však ľuďom so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením.
Môže ísť divadlá a divadelné, hudobné alebo tanečné zoskupenia venujúce sa rozličným formám umenia – činohra, opera, balet, bábkové divadlo, opereta, tanec, hudba...

Kto sa môže uchádzať o podporu

• Divadlá, hudobné a tanečné skupiny ako príspevkové organizácie
• Divadlá, hudobné a tanečné skupiny s právnou formou mimovládnej organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia)
• Neformálne divadelné, hudobné a tanečné spolky bez právnej subjektivity (ochotnícke spolky)
• Obzvlášť vítané sú projekty vyššie uvedených organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi zo znevýhodnených skupín
Podmienkou pre zapojenie je existencia divadla, skupiny alebo spolku minimálne 2 roky, minimálne 5 odohratých predstavení, vystúpení pre verejnosť.

Projekty nemôžu predkladať:

• Obce/mestá
• Zariadenia poskytujúce zdravotnú či sociálnu starostlivosť
• Mimovládne organizácie ktoré nie sú primárne divadelnými, hudobnými alebo tanečnými zoskupeniami
• Školy

Cieľová skupina programu

Primárna cieľová skupina:
Primárnou cieľovou skupinou sú ľudia rôzneho veku, ktorí sú zdravotne alebo sociálne znevýhodnení a ktorým chce program ponúknuť lepší prístup k umeniu:
• Deti, mladí ľudia, dospelí so zdravotným postihnutím (telesným, zmyslovým, mentálnym, duševným, dlhodobo chorí)
• Deti, mladí ľudia, dospelí so sociálnym znevýhodnením (deti zo sociálne slabých rodín, deti a mladí ľudia vyrastajúci v detskom domove, krízovom centre, ľudia bez domova, seniori...)
Sekundárna cieľová skupina:
• Umelecké spolky (divadelné, hudobné, tanečné), ktoré sa stanú sprostredkovateľmi umenia pre ľudí so znevýhodnením

Aké projekty môžu byť v programe podporené

V programe budú podporené projekty ktoré pomôžu odstrániť bariéry brániace ľuďom so zdravotným alebo sociálnym hendikepom navštevovať kultúrne predstavenia a ktoré priblížia svet kultúry niektorej z vyššie uvedenej skupiny ľudí so znevýhodnením.
Takýmito bariérami môžu byť:
Financie – v tomto prípade môže organizácia, umelecký spolok použiť financie z programu na zabezpečenie predstavenia/vystúpenia tak aby mohlo byť odohrané pre cieľovú skupinu bezplatne (náklady na realizáciu aspoň čiastočne pokryjú z grantu prípade iných zdrojov).
Fyzické bariéry - bariérou môže byť nedostupnosť kultúry v blízkom okolí, nemožnosť cestovať do kultúrnej ustanovizne, najmä ak sa nachádza vo vzdialenejšom meste a cestovaniu bránia okrem financií napr. aj potreba bezbariérovosti dopravných prostriedkov, bezbariérovosť divadla (napr. pre ľudí na vozíčku) – odstránením tejto bariéry môže byť odohranie predstavení priamo v zariadeniach, školách, v mieste pobytu – zorganizovanie umeleckej „šnúry“.
Psychologické bariéry - tretím okruhom bariér môže byť neprimeranosť existujúceho repertoáru predstavení pre danú cieľovú skupinu – napr. ľudí so sluchovým, zrakovým postihnutím, ľudí s mentálnym postihnutím... Odstránením tejto bariéry môže byť naštudovanie nového predstavenia alebo adaptácia už existujúceho tak aby bolo zrozumiteľná a prístupná pre cieľovú skupinu.
Podporené môžu byť projekty týkajúce sa najrozličnejších foriem divadelného, hudobného alebo tanečného umenia (činohra, opera, balet, bábkové predstavenia, tanečné divadlo, scénický tanec, hudobné vystúpenie).
Môže ísť aj o interaktívne predstavenia, s aktívnym zapojením publika, prípadne s následnými vzdelávacími aktivitami (napr. predstavenie + workshop, tvorivé dielne).
Predkladané projekty musia mať vytipovanú konkrétnu cieľovú skupinu pre ktorú je určený a premyslený spôsob ich oslovenia, nadviazanie spolupráce s následným zistením potrieb a očakávaní cieľovej skupiny, tak aby boli predstavenia vhodne a citlivo zvolené. Vhodná je spolupráca s inými subjektmi a odborníkmi pre prácu s ľuďmi s postihnutím alebo sociálnym znevýhodnením.
Divadlo, hudobný alebo tanečný súbor môže žiadať financie na:
Naštudovanie nového predstavenia a jeho sprístupnenie skupine ľudí so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením.
Adaptáciu už existujúceho predstavenia a jeho prispôsobenie danej cieľovej skupine.
Zorganizovanie umeleckej„šnúry“ po rozličných zariadeniach s cieľom priniesť umenie priamo do prostredia kde cieľová skupina žije.
Podmienkou je aby boli predstavenia primerané cieľovej skupine a aby boli odohrané bezplatne.
Financie môžu spolky, súbory, zoskupenia použiť na materiálne výdavky (kulisy, kostýmy, rekvizity...), na organizačné výdavky (cestovné náklady, prenájmy, osvetlenie a ozvučenie, propagáciu a komunikačné náklady), na honoráre (pre hercov, umelcov, režisérov, technikov...).
Oslovenie cieľovej skupiny a ponuku svojho predstavenia vybraných skupinám si zabezpečuje umelecký súbor sám.
Maximálna suma ktorú je možné získať na jeden projekt je 3 000 €.

Aké projekty nebudú v programe podporené

V programe Kultúra bez bariér 2010 nebudú podporené:
• Projekty náhodných umeleckých zoskupení bez predchádzajúcej skúsenosti (nemusí ísť o profesionálne spolky, ale potrebná je skúsenosť, minimálne 5 odohratých predstavení pre verejnosť a existencia súboru, zoskupenia minimálne 2 roky).
• Projekty zamerané na investičné zámery a rekonštrukcie (napríklad prestavba budovy divadla na bezbariérové).
• Projekty ktoré nie sú určené pre skupinu ľudí so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením.

Kritériá hodnotenia projektov

 Cieľová skupina – v projekte je jasne definovaná cieľová skupina, projekt zasiahne dostatočne veľkú cieľovú skupinu ľudí so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením (môže ísť o akékoľvek vekové skupiny)
 Citlivosť a primeranosť - projekt sa vyznačuje citlivým prístupom k danej cieľovej skupine, predstavenia i následné aktivity budú pre cieľovú skupinu primerané a vhodne zvolené (konzultované s odborníkmi)
 Odstraňovanie bariér, integrácia - projekt prispieva k odstráneniu bariér a priblíženiu umenia niektorej z vyššie uvedených skupín so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením a tým napomôže aj k ich lepšej integrácii do spoločnosti
 Kreativita a nápaditosť projektu, navrhovaných aktivít
 Realizovateľnosť myšlienky projektu, organizačné zabezpečenie
 Dostatočné personálne zabezpečenie projektu
 Spolupráca - projekt podnecuje spoluprácu viacerých zainteresovaných skupín (napr. divadla, umeleckého spolku a zariadení, škôl, domovov pre seniorov a pod.)
 Finančná efektivita projektu, primeranosť rozpočtu, súvis všetkých položiek rozpočtu s aktivitami a cieľmi projektu.

Finančná stránka programu

Celková suma vyčlenená na program je 20 000 Eur. Táto suma bude navýšená príspevkom z verejnej zbierky. Maximálna suma na jeden projekt je 3 000 €.

Financie je možné požadovať na materiálne výdavky (kulisy, kostýmy, rekvizity...), na organizačné výdavky (cestovné náklady, prenájmy, osvetlenie a ozvučenie, propagáciu a komunikačné náklady), na honoráre (pre hercov, umelcov, režisérov, technikov...).

Časový harmonogram

Program vyhlasujeme 9. decembra 2009. Uzávierka programu je 10. februára 2010.
Realizáciu projektov je potrebné naplánovať v rozmedzí od apríla do septembra 2010.
Termín vyúčtovania podporených projektov bude 30. októbra 2010.

Spôsob predkladania projektov

Pred zaslaním projektu odporúčame prekonzultovať Váš zámer s pracovníkmi Centra pre filantropiu, ktoré program manažuje.
Svoje projekty môžete konzultovať na e-mailovej adrese kulturabezbarier@nadaciaorange.sk.
Otázky týkajúcej sa projektov môžete konzultovať aj na telefónnych číslach 0918 393 972, 0905 313 313, alebo 02/5464 4682.
Osobné konzultácie si môžete dohodnúť v Centre pre filantropiu na Kozej 11 v Bratislave.
Projekt v tlačenej podobe je potrebné predložiť najneskôr do termínu uzávierky, t.j. 10.2.2010. Upozornenie! Nestačí pečiatka pošty, projekt musí byť v deň termínu uzávierky doručený do Centra pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava.
Projekt je potrebné zaslať v 5 exemplároch. Formulár s popísanou štruktúru písania projektu je možné stiahnuť si na stránke www.nadaciaorange.sk. Finálne verzie projektov e-mailom ani faxom neprijímame.

Pridané: 15.01.2010
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: