Novinky a aktuality

Nadácia Orange vyhlasuje nový grantový program zameraný na podporu seniorov - Zelená pre seniorov

Dvadsiate storočie zažilo revolúciu v dlhovekosti. Stredná dĺžka života sa od roku 1950 zvýšila o 20 rokov, to znamená na 66 rokov a očakáva sa, že do roku 2050 sa predĺži o ďalších 10 rokov. Tento demografický triumf a rýchly rast populácie v prvej polovici dvadsiateho prvého storočia znamená, že počet osôb starších ako 60 rokov sa zvýši zo 600 miliónov v roku 2000 na takmer 2 miliardy v roku 2050. Zároveň sa odhaduje, že podiel osôb definovaných ako staršie sa celosvetovo zvýši z 10 percent v roku 1998 na 15 percent v roku 2025. Zvýšenie bude najväčšie a najrýchlejšie v rozvojových krajinách, v ktorých sa predpokladá štvornásobný nárast staršej populácie počas najbližších 50 rokov. V Európe sa podiel osôb klasifikovaných ako staršie v rokoch 1998 až 2025 zvýši z 20 na 28 percent.

Pozoruhodný demografický prechod, ktorý prebieha, bude mať za následok, že v polovici storočia budú starší a mladí predstavovať rovnaký podiel svetovej populácie. Očakáva sa, že globálne sa podiel osôb vo veku 60 rokov a starších v rokoch 2000 až 2050 zdvojnásobí z 10 na 21 percent, zatiaľ čo sa odhaduje, že podiel detí o tretinu klesne, to znamená z 30 na 21 percent.
Aj na Slovensku podobne ako v iných vyspelých krajinách sveta dochádza k postupným zmenám aj vo vekovej štruktúre obyvateľstva v poproduktívnom veku. V roku 2001 dosiahol podiel obyvateľstva v poproduktívnom veku vyše 18 % z celkovej populácie a v súčasnosti skupinu starších ľudí prezentuje viac ako 780 tisíc občanov SR.
Nadácia Orange svojimi programami a aktivitami reaguje na aktuálnu situáciu v spoločnosti a snaží sa riešiť oblasti, ktoré sú deficitné. Z vyššie uvedených štatistík vyplýva, že nárast ľudí v staršom veku je veľmi významný a ide o cieľovú skupinu ľudí, na ktorú by sme mali obracať svoju pozornosť. Starnutie tak ako iné etapy života človeka má svoje zákonitosti, sprevádzajú ho rôzne zmeny na ktoré je potrebné sa pripraviť a adaptovať. So starnutím či starobou je spojených aj množstvo problémov a starší ľudia neraz ostávajú na okraji spoločnosti. Sociálna integrácia a práca so znevýhodnenými ľuďmi je jednou z troch prioritných oblastí Nadácie Orange, preto vyhlasujeme nový grantový program zameraný na zlepšovanie kvality života seniorov.

Cieľ programu:
Cieľom programu je podporiť zaujímavé, inovatívne projekty zamerané na cieľovú skupinu seniorov, ktoré prioritne riešia ich integráciu a sebarealizáciu a prispievajú k zvyšovaniu kvality života seniorov najmä v nasledujúcich oblastiach:
Zvyšovanie gramotnosti a zručností seniorov v oblasti práce s počítačom a s internetom – práca s modernými technológiami sa stala bežnou súčasťou života človeka, stala sa súčasťou nie len pracovnej oblasti, ale aj zábavy, získavania informácii o dianí vo svete a udržiavania kontaktov s rodinou či priateľmi. Pre starších ľudí nie je táto zručnosť samozrejmosťou, preto podporíme aktivity zvyšujúce počítačovú gramotnosť a zručnosti pri používaní PC a internetu.
Sebarealizácia – aktivity zamerané na vlastnú sebarealizáciu seniorov po odchode z pracovného prostredia a nástupe do dôchodku, využitie ich životných skúseností, vedomostí a zručností, napr. poskytovanie expertných služieb (informačných, konzultačných, poradenských, expertíznych, prekladateľských, sprievodcovských…), poskytovanie sociálnych služieb, verejnoprospešných služieb a pod.
Integrácia do spoločnosti – aktivity zamerané na odstraňovanie bariér a lepšie začlenenie seniorov do spoločnosti (napr. aj formou ďalšieho vzdelávania, medzigeneračnými projektmi spájajúcimi skupinu seniorov s deťmi, mladými ľuďmi…)
Podpora samostatnosti a autonómie, nezávislosti – aktivity smerujúce k posilňovaniu vlastných kompetencií, schopností, vlastnej nezávislosti a samostatného rozhodovania

Podporíme projekty ktoré sú zamerané na vyššie uvedené oblasti/ciele, pričom nástrojom na dosiahnutie týchto cieľov môžu byť rôzne aktivity, napr.:
• Vzdelávanie v oblasti práce s PC a internetom
• Ďalšie vzdelávanie seniorov, tréningy zamerané na rozvoj rôznych oblastí života
• Dobrovoľnícke, verejnoprospešné aktivity seniorov
• Medzigeneračné projekty, výmena skúseností, priblíženie rôznych svetov (napr. svet mladých ľudí a starších ľudí)

Cieľová skupina programu:
Cieľovou skupinou program sú seniori, ľudia v poproduktívnom veku (nad 60 rokov), ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením, nedostatkom sociálnych kontaktov, hľadajú nový zmysel života (po ukončení pracovného uplatnenia, odchovaní detí), potrebujú pomôcť pri adaptácii na novú životnú situáciu.
Môže ísť o:
a) Organizované skupiny seniorov (starí ľudia v domovoch dôchodcov, penziónoch, hospicoch, združení v kluboch dôchodcov, v Jednote dôchodcov na Slovensku)
b) Neorganizované skupiny – seniori žijúci v svojich domácnostiach, ktorí nenavštevujú žiadne zariadenie

Kto sa môže do programu zapojiť:
Do programu sa môžu zapojiť mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, kluby, spolky, nadácie...), samosprávy (obce a mestá), zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť, rozpočtové organizácie - knižnice, múzeá, galérie, kultúrno-osvetové centrá, školy...
Program nie je určený pre podnikateľské subjekty a fyzické osoby.

Kritériá hodnotenia projektov:
a) Zvyšovanie kvality života cieľovej skupiny seniorov (projekt prispieva k zvyšovaniu gramotnosti seniorov v oblasti práce s PC a internetom, zameriava sa na ďalšie vzdelávanie, prispieva k ich sebarealizácii napr. v oblasti verejnoprospešných aktivít, dobrovoľníckej práce, odstraňuje ich sociálnu izoláciu a pomáha ich integrácii do spoločnosti...)
b) Udržateľnosť projektu a dlhodobý prínos pre zlepšenie kvality života cieľovej skupiny
c) Kreativita a inovatívnosť projektu
d) Aktívne zapojenie cieľovej skupiny do projektu
e) Rozvoj spolupráce viacerých zainteresovaných subjektov
f) Dostatočné personálne zabezpečenie
g) Realizovateľnosť projektu a finančná efektívnosť

Finančná stránka programu:
Program podporí projekty v celkovej výške 40 000 Eur. Maximálna výška podpory ktorú je možné získať na jeden projekt je 2 500 Eur.
Financie sú určené na materiálne a organizačné zabezpečenie plánovaných aktivít projektu.

Informácie o programe, konzultácie:
Bližšie informácie a pomoc pri tvorbe projektov Vám radi poskytnú pracovníci Centra pre filantropiu, n.o. na číslach: 0918 39 39 72, 0905 313 313, 02/5464 4682, na e-mailovej adrese: seniori@nadaciaorange.sk alebo osobne v Centre pre filantropiu na Kozej 11 v Bratislave (osobné stretnutie je potrebné vopred si dohodnúť).

Konzultácie projektov nie sú povinné, odporúčame však konzultovať zámery projektu s koordinátorkou programu, najmä v prípade ak ste si nie istí priechodnosťou vášho zámeru či oprávnenosťou niektorých položiek rozpočtu.

Projekty je potrebné doručiť v 5-tich exemplároch najneskôr do 30. septembra 2009 do 15:00 na adresu: Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava 1.

Pozor!!! Nestačí pečiatka pošty, do tohto termínu už musia byť žiadosti doručené na adresu Centra pre filantropiu.

Výsledky nájdete od 5.11.2009 na stránke www.nadaciaorange.sk v časti Aktuality, o výsledkoch Vás budeme informovať aj písomnou formou.

FORMULÁR k programu Zelená pre seniorov

Pridané: 13.08.2009
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: