Novinky a aktuality

Nadácia Orange vyhlasuje siedmy ročník grantového programu Školy pre budúcnosť

Program Školy pre budúcnosť vychádza z myšlienok dokumentu Milénium 2000. Zmenu spôsobu vyučovania a prístupu učiteľov k žiakom sa snažíme dosiahnuť prostredníctvom menších grantov adresovaných konkrétnym učiteľom, žiakom a triedam, pretože veríme, že cestou malých krokov sa dajú dosiahnuť väčšie, systémovejšie zmeny.

Chceme, aby tvoriví a aktívni učitelia boli vo svojej práci motivovaní a aby nedostatok financií nebol prekážkou pri realizácii ich nápadov.

Na školský rok 2009/2010 Nadácia Orange vyčlenila sumu 150 000 Eur na realizáciu zaujímavých projektov, ktoré majú snahu meniť doterajší prístup a spôsob výučby žiakov. Na jeden projekt je možné požadovať maximálne 1 500 Eur.

Prostredníctvom programu Školy pre budúcnosť by sme radi podporili aktuálne sa presadzujúce pozitívne trendy vo vzdelávacom systéme, ktoré umožnia žiakom rozvíjať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti, umožnia im získavať informácie zaujímavým a interaktívnym spôsobom a prejavovať svoju osobnosť. Našim zámerom je venovať sa tejto téme dlhodobo, dosiahnuť pozitívne zmeny a pomôcť presadiť nové trendy vo vyučovaní.


Cieľ programu:

Cieľom programu je zmena spôsobu vyučovania na základných a stredných školách, cieľom nie je zmena obsahu učiva.

Cieľom je podporiť aktívnych a iniciatívnych učiteľov základných a stredných škôl, ktorým chceme umožniť, aby mali viac možností učiť tvorivo, invenčne, netradične a aby mali možnosť pristupovať k žiakom ako k svojim partnerom, ktorí sa aktívne spolupodieľajú na vyučovaní a nie sú len pasívnymi prijímateľmi informácií.

Predložené projekty by preto nemali meniť obsah vyučovacej hodiny, ale klímu a atmosféru v triede a spôsob podávania informácií.

Cieľová skupina programu:

Primárnou cieľovou skupinou sú učiteľky a učitelia základných a stredných škôl, ktorí chcú svojim projektom zmeniť spôsob vyučovania na svojich hodinách.

Sekundárnou cieľovou skupinou sú žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa zúčastnia podporených projektov a budú sa učiť novým, inovatívnym a interaktívnym spôsobom.

Kto a môže do programu zapojiť:

Program je otvorený pre štátne, súkromné aj cirkevné školy:
• Základné školy
• Špeciálne základné školy
• Všetky typy stredných škôl (gymnáziá, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia, združené stredné školy, špeciálne stredné školy...)

Jedna škola môže predložiť maximálne 3 projekty, podporené môžu byť max. 2 projekty na jednej škole.
Autormi projektov by mali byť samotní učitelia – projekt môže podávať 1 učiteľ, tím učiteľov v rámci jednej školy, alebo učiteľ v spolupráci s rodičmi, mimovládnou organizáciou či iným spolupracujúcim subjektom. Projekty zastrešuje škola na ktorej učiteľ pôsobí.

Aké typy projektov môžu byť podporené:

 Projekty zamerané na rôzne inovatívne metódy a formy výučby – rôzne originálne, inovatívne nápady aplikované na vyučovaní, ktoré sa líšia od „klasických“ vyučovacích hodín, napr. zážitkové vyučovanie, integrované/tematické vyučovanie, projektové vyučovanie...
 Projekty realizované na rôznych vyučovacích predmetoch – projekty by mali smerovať k prepájaniu rôznych predmetov, spájaniu súvislostí, prepojeniu vyučovania s každodenným životom
 Projekty, v ktorých budú žiaci aktívnymi účastníkmi, nie len pasívnymi prijímateľmi hotových informácií – učiteľ by mal žiakov viesť k samostatnému vyhľadávaniu informácií, ich triedeniu, používaniu, sprostredkovať im čo najautentickejšie zdroje, pomôcť im osvojiť si vedomosti zaujímavým, interaktívnym spôsobom
 Projekty dlhodobejšieho charakteru (v trvaní od 3 týždňov po 6 mesiacov), ktoré budú obsahovať originálne, neodskúšané i overené postupy zamerané na zlepšenie atmosféry na vyučovacej hodine a zmenu spôsobu získavania informácií
 Projekty realizované v rozličnom prostredí - v triede, v priestoroch školy ale aj mimo školy (v prírode, v obci, v múzeu, v knižnici ...). Podmienkou je, aby sa aktivity odohrávali počas vyučovania, nie v popoludňajších hodinách (v rámci voľnočasových aktivít, školských klubov, záujmových krúžkov atď.)
 Projekty zapájajúce rodičov či iné osoby, podporujúce spoluprácu - oceníme, keď sa do projektu zapoja napríklad rodičia žiakov, starí rodičia, pozvaní hostia (napr. meteorológ, lekárka, pracovník obecného úradu pri sprostredkovaní informácií o danej téme) a projekt podnieti spoluprácu rôznych subjektov, spoluprácu medzi pedagógmi navzájom, spoluprácu s rodičmi či s inými školami v okolí.

Nadstavbové témy – Mediálna výchova a Dobrovoľníctvo, aktivity v prospech iných, záujem o „veci verejné“:

Okrem tém obsiahnutých v štátnych a školských vzdelávacích programoch, ktorým sa projekty môžu venovať, by sme v tomto ročníku programu radi vyzdvihli dve témy, na ktoré môžu byť projekty zamerané:

1. Mediálna výchova – tak ako v minulom roku, aj v tomto ročníku programu by sme radi vyzdvihli tému mediálnej výchovy na školách. S nástupom informačnej spoločnosti žije dnešný človek – deti a mladí ľudia nevynímajúc, ponorený do sveta médií, je obklopený veľkým množstvom informácií, pričom orientácia v tejto obrovskej mase informácií je čoraz náročnejšia. Nové médiá ponúkajú nespočetné zdroje, ale prinášajú aj určité riziká, najmä pre deti.

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. sa svojimi aktivitami snaží prispievať k zodpovednému používaniu mobilných telefónov, internetu či iných médií a chrániť deti pred rizikami vyplývajúcimi z ich používania, k čomu sa zaviazala aj podpisom národného kódexu ochrany maloletých pred nevhodným obsahom mobilných služieb. Z tohto dôvodu chce aj Nadácia Orange, n.f. prispieť prostredníctvom programu Školy pre budúcnosť k správnemu používaniu možností poskytovaných rôznymi mediálnymi kanálmi. Myslíme si, že učitelia sú tými osobami, ktoré môžu deťom a mladým ľuďom pomáhať orientovať sa vo veľkej spleti informácií dostupných z médií a správne s informáciami narábať, vyvarovať sa rizikám z používania internetu či mobilného telefónu. Preto sa predkladané projekty v rámci programu Školy pre budúcnosť môžu týkať aj mediálnej výchovy a nasledovných podtém:

 „zdravé“ pozeranie televízie, používanie počítača - prevencia pred závislosťami, ponuka iných alternatív trávenia voľného času
 bezpečný internet / ochrana detí a mladých ľudí pred nevhodným obsahom - okrem nevhodného obsahu sú tu aj riziká, ktoré priamo číhajú zvonku (prezrádzanie osobných údajov na internete, chatovanie s cudzími ľuďmi, anonymné telefonáty, krádež mobilu...)
 mobilná etiketa (ako slušne telefonovať) - ako používať mobil, kedy telefonovať, kedy nie, upozornenie na zneužívanie mobilov deťmi napr. na šikanovanie spolužiakov
 ekologická výchova - zber nefunkčných mobilných telefónov, čo robiť s elektroodpadom a pod.

2. Dobrovoľníctvo, aktivity v prospech iných, záujem o „veci verejné“ - druhou ponúkanou témou v rámci programu Školy pre budúcnosť je téma dobrovoľníctva, zapájania detí a mladých ľudí do rôznych aktivít v prospech verejnosti (či už v téme pomoci iným – napr. zdravotne postihnutým, sociálne znevýhodneným, starým ľuďom, v téme ochrany životného prostredia a pod.). Myslíme si, že deti a mladí ľudia by mali byť vedení k tomu, aby si všímali svoje okolie, pomáhali iným, aby si uvedomovali že aj oni môžu ovplyvňovať prostredie v ktorom žijú a nesú zaň svoju mieru zodpovednosti. Táto téma ponúka široké spektrum aktivít do ktorých sa môžu učitelia spolu so svojimi žiakmi zapojiť či už v rámci hodín etickej výchovy, náboženstva, občianskej náuky, ale aj prvouky, prírodovedy, prírodopisu či iných predmetov (podmienkou je aby sa aktivity odohrávali na vyučovaní).

Obe témy ponúkame učiteľom ako inšpiráciu, projekty však môžu byť samozrejme zamerané aj na iné témy (obsiahnuté v učebných osnovách alebo školských vzdelávacích programoch).

Aké typy projektov nebudú podporené:

• aktivity, ktoré sa neodohrávajú na vyučovaní
• voľnočasové aktivity detí, krúžková činnosť, aktivity v školskom klube;
• školy v prírode, lyžiarske výcviky, školské výlety;
• tvorba kurikulárnych dokumentov, vydávanie odborných publikácií, tvorba metodík;
• aktivity nesúvisiace so vzdelávaním;
• investičné náklady (oprava strechy školy, rekonštrukcia telocvične, výstavba detského či športového ihriska, výstavba altánku a pod.);
• technické vybavenie školy (napr. zriadenie počítačovej učebne)
• úhrady energií a dlhy škôl z minulosti.

Kritériá hodnotenia projektov:

Hodnotenie a výber projektov určených na podporu bude vychádzať z miery splnenia každého z nasledujúcich kritérií:
1) ZMENA ATMOSFÉRY NA VYUČOVANÍ: Učiteľ svojím prístupom v projekte vytvára tvorivé, podnetné, akceptujúce a inšpirujúce prostredie pre žiakov na svojich vyučovacích hodinách.
2) AKTÍVNE ZAPOJENIE ŽIAKOV: Žiaci sú aktívne zapojení do prípravy a realizácie projektu, rešpektujú sa ich názory a postoje, vystupujú ako partneri pri realizácii projektu, čo podporuje ich samostatnosť a sebadôveru.
3) NOVÉ PRÍSTUPY PRI OSVOJOVANÍ VEDOMOSTÍ: Učiteľ hľadá nové prístupy a možnosti, ako sa priblížiť k žiakom a naučiť ich potrebné poznatky, vedomosti a zručnosti formou názorného a pochopiteľného vyučovania.
4) INTERAKTIVITA: Učiteľ je partnerom žiaka a naopak. Vyučovacie hodiny v rámci projektu budú interaktívnou spoluprácou učiteľa a žiakov, žiaci nebudú len pasívnymi prijímateľmi podávaných informácií. Učiteľ a žiaci budú spoločne ovplyvňovať atmosféru na vyučovacích hodinách.
5) ROZVOJ ŽIVOTNÝCH ZRUČNOSTÍ: Projekt obsahuje aktivity, ktoré rozvíjajú u žiakov zručnosti, ktoré im pomôžu nájsť si svoje miesto v spoločnosti a prekonávať prekážky v budúcnosti. Ide najmä o rozvoj komunikácie, schopnosti spolupráce, riešenia konfliktov, vyjadrenia vlastného názoru a rešpektovania názoru iných, samostatnosti pri získavaní poznatkov, zodpovednosti, podpora pozitívneho postoja k sebe samému ako aj k ostatným a pod.
6) SPOLUPRÁCA: Projekt prispieva k zlepšeniu vzťahov medzi rodičmi, žiakmi a učiteľmi a k ich vzájomnej spolupráci.
7) FINANČNÁ EFEKTIVITA: Požadované finančné prostriedky sú v priamej nadväznosti na jednotlivé aktivity projektu, rozpočet je finančne efektívny, jednotlivé položky rozpočtu sú nevyhnutné pre realizáciu aktivít projektu.

Realizácia projektov by mala byť naplánovaná na školský rok 2009/2010 v časovom rozmedzí od decembra 2009 do polovice júna 2010.

Finančná stránka programu:

V rámci programu bude celkovo prerozdelená suma 150 000 Eur na podporu najzaujímavejších projektov, ktoré splnia vyššie uvedené kritériá programu.

Maximálna čiastka na jeden projekt 1 500 Eur, ktoré je možné žiadať na pokrytie položiek potrebných pre realizáciu projektu.

Do rozpočtu je možné zahrnúť odmenu pre učiteľa – predkladateľa projektu vo výške 150 Eur.

Finančné prostriedky je možné použiť na materiálne a organizačné výdavky spojené s projektom (nákup učebných pomôcok, literatúry, kancelárskych potrieb, vstupné na exkurzie, cestovné náklady, komunikačné náklady a pod.).

Finančné prostriedky nie sú určené na honoráre tretím osobám a na technické vybavenie (počítače, dataprojektory, tlačiarne, kopírovacie stroje a pod.).

Finančný grant bude podporeným školám poskytnutý v jednej splátke – 100% sumy pred realizáciou projektu (po podpise darovacej zmluvy s danou školou). Po zrealizovaní všetkých aktivít projektu bude potrebné dokladovať použitie darovaných finančných prostriedkov v plnej výške. Vyúčtovanie projektov bude potrebné poslať do 30.6.2010.


Súťaž na záver programu:

Program Školy pre budúcnosť bude ukončený súťažou s názvom „Listy zážitkov“, do ktorej sa budú môcť zapojiť všetky podporené školy. Podmienkou zapojenia sa do súťaže bude zaslanie Listu zážitkov, v ktorom žiaci popíšu a čo najkreatívnejším spôsobom spracujú svoje zážitky z netradičného vyučovania, ktoré zažili vďaka projektu. Zo všetkých listov bude vylosovaných 5, ktoré získajú odmenu vo výške 150 Eur. Výhra môže byť použitá na koncoročný výlet, posedenie, zaujímavú exkurziu či inú formu odmeny. Listy zážitkov bude potrebné doručiť do 1. júna 2010.


Informácie o programe, konzultácie:

Bližšie informácie a pomoc pri tvorbe projektov Vám radi poskytnú pracovníci Centra pre filantropiu, n.o. na číslach: 0918 39 39 72, 0905 313 313, 02/5464 4682, na e-mailovej adrese: skolyprebuducnost@nadaciaorange.sk alebo osobne v Centre pre filantropiu na Kozej 11 v Bratislave (osobné stretnutie je potrebné vopred si dohodnúť).

Konzultácie projektov nie sú povinné, odporúčame však konzultovať zámery projektu s koordinátorkou programu, najmä v prípade ak ste si nie istí priechodnosťou vášho zámeru či oprávnenosťou niektorých položiek rozpočtu.

Projekty je potrebné doručiť v 5-tich exemplároch najneskôr do 27. októbra 2009 do 15:00 na adresu: Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava 1.

Pozor!!! Nestačí pečiatka pošty, do tohto termínu už musia byť žiadosti doručené na adresu Centra pre filantropiu.

Výsledky nájdete od 1.12.2009 na stránke www.nadaciaorange.sk v časti Aktuality, o výsledkoch Vás budeme informovať aj písomnou formou.

FORMULÁR k programu Školy pre budúcnosť 2009Pridané: 13.08.2009
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: