Novinky a aktuality

Návrhy k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré predložili zástupcovia verejnosti Ministerstvu financií SR

Hromadnou pripomienkou sa v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády rozumie pripomienka (v určenej lehote uplatnený a zdôvodnený návrh na úpravu návrhu zákona), ktorú uplatnil väčší počet fyzických osôb alebo právnických osôb zo strany verejnosti a zároveň súčasťou pripomienky je splnomocnenie zástupcovi verejnosti na ich zastupovanie. V prípade ak sa s hromadnou pripomienkou stotožnilo minimálne 500 právnických a fyzických osôb sa so zástupcami verejnosti musí uskutočniť rozporové konanie.

V súlade s článkom 10 Legislatívnych pravidiel vlády, ktoré boli schválené uznesením vlády SR z 8. apríla 1997 č. 241 v znení neskorších predpisov týmto predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) (číslo materiálu MF/015663/2009-72) a ktorou žiadame zmeniť respektíve vypustiť nasledovné ustanovenia predloženého návrhu zákona o dani z príjmov:

1) bod 32 navrhujeme vypustiť slovo prijímateľ a ponechať možnosť poskytnúť dar akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe len na účely vymedzené v odseku 5

Odôvodnenie: Je nevyhnutné ponechať možnosť darovať vlastné peniaze na právnickej osobe a vymedziť iba účel, na ktorý môže predmetný dar darovať.

2) bod 35 navrhujeme vypustiť poslednú vetu

Odôvodnenie: Ide o ustanovenie, ktoré obmedzí slobodné realizovanie verejnoprospešných účelov a je zásahom do kvalitného plnenia jednotlivých foriem verejnej prospešnosti.

3) bod 37 navrhujeme vypustiť

Odôvodnenie: Predmetné ustanovenie neprimerane zasahuje do súčasných pravidiel a nie je dôvod zaťažovať MVO ďalšími povinnosťami a nákladmi .

4) bod 39 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.januára 2011 navrhujeme posunúť lehoty nasledovným spôsobom a to tak, aby úvodná zmena začala platiť v roku 2012 v znení navrhovaných zmien do roku 2020 a následne by právnické osoby asignovali 0,5% bez povinnosti darovať od roku 2021 za predpokladu vyriešenie a legislatívneho ukotvenia všetkých zdrojov financovania neziskového sektora.

Odôvodnenie: Hlavným dôvodom je vytvorenie dostatočného priestoru na prípravu zmeny tohto mechanizmu, dotvorenie technických detailov ako aj dostatočného vzdelávania občanov a MVO.

Odôvodnenie:
Komplexné financovanie neziskového sektora je dôležitou súčasťou jeho vývoja. Zabezpečenie viaczdrojového financovania je nevyhnutnou podmienkou štandardizácie neziskového prostredia, ktorého dnes jediným stabilným a efektívnym zdrojom je práve mechanizmus asignácie 2% dane fyzickými a právnickými osobami. Samotný mechanizmus v rámci predošlého obdobia naštartoval významné zmeny, ktoré pozitívne zasiahli prepojenosť medzi podnikateľským, štátnym a neziskovým sektorom. V rámci vývoja predmetného mechanizmu je úlohou nasledujúceho obdobia dotvoriť a efektívne uviesť do praxe aj ostatné možné a potrebné zdroje financovania neziskového sektora. Financie z mechanizmu 2% dane nemôžu predstavovať finálny strop príjmov, ale musia byť len jedným z možných zdrojov jeho financovania. Na základe vyššie uvedeného je potrebné a nevyhnutné otvoriť diskusie o všetkých relevantných zdrojoch financovania neziskového sektora a v rámci celospoločenskej dohody počas doby 2009 – 2020, pokiaľ bude mechanizmus asignácie 2% právnickými osobami postupne klesať až na konečných 0,5% , nevyhnutne dotvoriť legislatívny rámec pre viaczdrojové financovanie neziskového sektora nasledovným spôsobom:

ponechanie asignácie 2% dane fyzickými osobami
ponechanie asignácie 0,5 % dane právnickými osobami od roku 2021
darovanie
legislatívne ukotvenie podnikateľskej činnosti pre neziskové organizácie
legislatívne ukotvenie inej zárobkovej činnosti
ukotvenie inštitútu charitatívnej lotérie ako štandardného zdroja financovania verejnoprospešných aktivít
vytvorenie jasných a efektívnych pravidiel pre poskytovanie dotácií neziskovému sektoru

Len na základe takejto celospoločenskej dohody sa podarí štandardizovať financovanie neziskového sektora a súčasne počas jednotlivých rokov efektívne vyhodnocovať dopady zmien na vývoj financovanie neziskového sektora.

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme:

1) bod 32 navrhujeme vypustiť slovo prijímateľ a ponechať možnosť poskytnúť dar akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe len na účely vymedzené v odseku 5
2) bod 35 navrhujeme vypustiť poslednú vetu
3) bod 37 navrhujeme vypustiť
4) bod 39 - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.januára 2011 navrhujeme posunúť lehoty nasledovným spôsobom a to tak, aby úvodná zmena začala platiť v roku 2012 v znení navrhovaných zmien do roku 2020 a následne by právnické osoby asignovali 0,5% bez povinnosti darovať od roku 2021 za predpokladu vyriešenie a legislatívneho ukotvenia všetkých zdrojov financovania neziskového sektora.

V prípade, že navrhovateľ nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

Helena Woleková
Peter Handiak
Boris Strečanský
Milan Andrejkovič
Marcel Zajac
Filip Vagač

Pridané: 18.06.2009
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu
pošli na vybrali.sme.sk

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: