Novinky a aktuality

Nová grantová výzva pre MVO realizujúce aktivity v oblasti vzdelávania

Konto Orange vyhlasuje otvorenú grantovú výzvu pre mimovládne organizácie a iné miestne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania, ktorých cieľom je:

a) Zmena filozofie výchovy a vzdelávania – z tradičného ponímania na humanisticko-tvorivý prístup k výchove a vzdelávaniu
- Zmena metód a prístupov vo vzdelávacom procese
- Presadzovanie nových trendov vo vzdelávacom procese
- Zmena tradičného postavenia učiteľa a žiaka
b) Vzdelávanie, odborná príprava a osobnostný rozvoj učiteľov základných a stredných škôl,
- sieťovanie, výmena informácií medzi pedagogickými pracovníkmi, vytváranie učiteľských platforiem a i.
c) Vzdelávanie a príprava študentov vysokých škôl pedagogického zamerania – budúcich učiteľov
d) Otváranie sa školy vonkajšej komunite, podpora spolupráce s rodičmi, širšou komunitou
e) Realizácia aktivít v oblasti environmentálnej výchovy, multikulturalizmu, výchovy k tolerancii, prevencii násilia, v oblasti ľudských práv a iných tém
f) Tvorba nových učebníc, didaktických pomôcok
g) Iné ciele v oblasti vzdelávania na základných a stredných školách

Program podporí rôzne aktivity realizované mimovládnymi organizáciami resp. inými vzdelávacími organizáciami, ktoré napĺňajú vyššie uvedené ciele a prispievajú k premene tradičnej školy na školu modernú.

Podporené môžu byť rôzne aktivity:

• Formálne vzdelávanie (napr. kurzy, workshopy, semináre a i.) pre učiteľov základných a stredných škôl ako aj pre budúcich učiteľov (študentov pedagogických fakúlt)
• Neformálne vzdelávanie pre učiteľov (napr. organizovanie vzdelávacích konferencií s cieľom výmeny a šírenia informácií medzi učiteľmi, vytvorenie priestoru pre vyjadrenie ich názorov, spoločná tvorba programov, zdieľanie skúseností a i.)
• Využívanie nových technológií v oblasti vzdelávania (napr. digitalizácia, e-learning)
• Tvorba a vydávanie nových učebníc a didaktických pomôcok
• Aktivity zamerané na spoluprácu školy s rodičmi žiakov
• Aktivity zamerané na spoluprácu školy s vonkajšou komunitou
• Aktivity zamerané priamo na prácu so žiakmi
• Vzdelávacie a osvetové kampane
• Iné aktivity v oblasti vzdelávania

Program je určený pre:

• Mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a realizujúce aktivity na základných a stredných školách, resp. orientované v prospech základných a stredných škôl (aktivity pre žiakov, učiteľov základných a stredných škôl ako aj budúcich učiteľov) - občianske združenia, občianske iniciatívy, nadácie, neziskové organizácie, rodičovské združenia

• Centrá voľného času, miestne knižnice, osvetové strediská, a iné vzdelávacie, kultúrne, voľnočasové a osvetové organizácie pod. ktorých zriaďovateľom je miestna a regionálna samospráva

Do programu sa nemôžu zapojiť:

• Školy
• Obce a mestá
• Jednotlivci

Primárnou cieľovou skupinou sú:

• žiaci základných a stredných škôl,
• učitelia, zamestnanci a spolupracovníci základných a stredných škôl,
• budúci učitelia (študenti pedagogických fakúlt)

Sekundárnou cieľovou skupinou sú:

• Rodičia žiakov
• Pedagogická verejnosť
• Širšia komunita

Spôsob predkladania projektov:

Projekty je potrebné predkladať vyplnením formulára. Projekty sa zasielajú v tlačenej forme na adresu Centra pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava.

V roku 2009 budú dve uzávierky prijímania projektov podľa dátumu realizácie projektov:

Prvá uzávierka programu je 30. marca 2009 pre realizáciu projektov od mája do októbra 2009.

Druhá uzávierka programu je 30. septembra 2009 pre realizáciu projektov od novembra 2009 do mája 2010.

Na predkladané projekty je možné získať finančný príspevok (grant) od 700 Eur do 3 000 Eur. Celková vyčlenená suma na podporu aktivít je 50 000 Eur.

Jedna organizácia sa môže zapojiť do obidvoch fáz programu, v jednej fáze však môže mať podporený max. 1 projekt.

Kritériá hodnotenia projektov:

• Súvislosť s cieľmi programu
• Predpokladaná šírka dopadu: Koľko ľudí táto aktivita/ myšlienka ovplyvní?
• Predpokladaná hĺbka dopadu: Ako hlboko zasiahne aktivita cieľovú skupinu? Ako urgentná resp. dôležitá je potreba, ktorú projekt rieši?
• Realizovateľnosť projektu. Ako pravdepodobné je, že projekt bude dobre zrealizovaný a že jeho predkladatelia ho budú schopní zrealizovať?
• Efektívnosť a úspornosť: Do akej miery sú plánované náklady projektu úsporné a primerané vo vzťahu k cieľu projektu a vo vzťahu k plánovaným aktivitám?

Konzultácie projektov:

Pred zaslaním projektu odporúčame prekonzultovať Váš zámer s pracovníkmi Centra pre filantropiu, n.o.

Svoje projekty môžete konzultovať na e-mailovej adrese vzdelavanie@kontoorange.sk, na telefónnych číslach 0918 393 972, 0905 313 313, alebo 02/5464 4682.

Osobné konzultácie si môžete dohodnúť v Centre pre filantropiu na Kozej 11 v Bratislave.

Projekt je potrebné zaslať v 5 exemplároch najneskôr do termínu uzávierky, t.j. 30.3.2009 (resp. 30.9.2009).

Všetky informácie nájdete aj na stránke www.kontoorange.sk v časti Aktuálne.

FORMULÁR na stiahnutie.


Pridané: 26.02.2009
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: