Novinky a aktuality

Nová grantová výzva pre oblasť sociálnej integrácie ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením

Oblasť podpory ľudí so zdravotným či sociálnym znevýhodnením je okrem vzdelávania hlavnou prioritou a zameraním Konta Orange a v budúcnosti Nadácie Orange. Od roku 2006 sme úspešne zrealizovali 3 grantové programy zamerané na podporu ľudí so zdravotným postihnutím (telesným, mentálnym, zmyslovým), ktoré v tomto roku rozširujeme o podporu sociálne znevýhodnených skupín a jednotlivcov.

Na podporu konkrétnych aktivít je vyčlenených 100 000 Eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 Eur.

Cieľom programu je prispieť k sociálnej inklúzii, zmierňovaniu sociálnych rozdielov a odstraňovaniu sociálnej vylúčenosti vyššie uvedených cieľových skupín, a to najmä prostredníctvom podpory:

• Formálneho a neformálneho vzdelávania (vzdelávacie, poradenské aktivity) ako nástroja pre zvýšenie zamestnateľnosti, pracovného uplatnenia, samostatného rozhodovania, znižovania závislosti na sociálnej pomoci, zvyšovania samostatného života
• Aktívnej terénnej sociálnej práce a riešenia problémov priamo v prostredí cieľovej skupiny

Cieľom je:
• zvyšovať šance na plnohodnotné zapájanie sociálne znevýhodnených skupín a jednotlivcov do spoločenského diania a aktívne ho ovplyvňovať,
• posilňovať ich postoje a zručnosti smerujúce k dôvere vo vlastné schopnosti meniť a ovplyvňovať svoju životnú situáciu,
• aktivizovať potenciál jednotlivcov a skupín ohrozených sociálnym vylúčením a zvyšovať tak ich šance na začlenenie do spoločnosti.

Cieľovou skupinou programu sú ľudia čeliaci riziku sociálneho vylúčenia:

• Občania so zdravotným postihnutím (ľudia s mentálnym, telesným alebo zmyslovým postihnutím)
• Rodiny s deťmi (najmä neúplné rodiny a rodiny s väčším počtom detí, dysfunkčné rodiny)
• Národnostné menšiny
• Ostatné zraniteľné skupiny obyvateľstva (drogovo závislí, týrané a zneužívané deti, obete domáceho násilia, ženy na vidieku, páchatelia trestnej činnosti po výkone trestu, deti po ukončení ústavnej alebo ochrannej výchovy, osoby so sťaženým prístupom k bývaniu alebo úplne bez domova, mládež vyrastajúca v znevýhodnenom sociálnom a rodinnom prostredí)

Aké typy projektov môžu byť podporené:
- komunitné programy (napr. rozvoj komunitných sociálnych služieb, komunitného organizovania s priamym zapojením cieľovej skupiny)
- dobrovoľnícke programy (napr. Rómski asistenti)
- vzdelávacie programy
- podpora predškolskej a školskej dochádzky detí z ohrozených skupín
- programy zamestnanosti, chránené dielne
- zdravotné programy
- programy chráneného bývania, záchrana existujúceho bývania
- kultúrne programy
- voľnočasové, krúžkové aktivity ľudí z ohrozených skupín

Žiadosti o grant môžu posielať:

• mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, spolky, neinvestičné fondy...)
• obce a mestá
• zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť
• vysoké školy a univerzity

Jeden subjekt môže predložiť viacero projektov, podporený však môže byť max. 1 projekt od jedného subjektu.
Kritériá programu:

• Potreby cieľovej skupiny: Boli správne zadefinované potreby cieľovej skupiny a analyzovaný základný problém ktorý bude projekt riešiť? Kto sa podieľal na formulovaní potrieb?
• Aktívne zapojenie cieľovej skupiny: Sú aktivity projektu postavené na aktívnom zapojení cieľovej skupiny, ich vlastnom zainteresovaní v riešení problémov?
• Aktivity projektu ako nástroj na dosahovanie cieľov: Sú aktivity naplánované tak, aby viedli k dosiahnutiu konkrétnych cieľov (čiastkových a dlhodobých)?
• Predpokladaná šírka dopadu projektu: Ako prispejú plánované aktivity k sociálnej inklúzii konkrétnej cieľovej skupiny, k riešeniu konkrétnych problémov ktoré vedú k sociálnej vylúčenosti?
• Predpokladaná hĺbka dopadu: Ako hlboko zasiahne aktivita cieľovú skupinu? Má projekt potenciál dlhodobejšej zmeny u danej cieľovej skupiny?
• Dlhodobosť: Vedú plánované aktivity projektu k ďalšej využiteľnosti nadobudnutých skúseností a zručností v ďalšom živote? (napr. získané vedomosti, zručnosti pomôžu danému človeku aj v ďalších životných situáciách, pri hľadaní zamestnania, riešení problémov a pod.)
• Personálne zabezpečenie projektu: Je projekt dostatočne personálne zabezpečený zo strany predkladateľa projektu? (zamestnanci, dobrovoľníci, partneri, spolupracovníci...)
• Dobrovoľnícka práca: Pri hodnotení projektu bude posudzovaná miera dobrovoľníckej práce
• Efektívnosť a úspornosť: Do akej miery sú plánované náklady projektu úsporné a primerané vo vzťahu k cieľu projektu a vo vzťahu k plánovaným aktivitám?
• Realizovateľnosť: do akej miery sú aktivity za daných podmienok predkladateľmi projektu realizovateľné?

Finančná stránka programu:

Na jeden projekt je možné požadovať sumu maximálne 3 000 Eur.

Finančné prostriedky je možné použiť na materiálne a organizačné výdavky spojené s aktivitami projektu.

Grant nie je možné použiť na odmeny a mzdy za manažovanie a administráciu projektu. Do rozpočtu je možné zahrnúť odmeny pre odborných lektorov a supervízorov, maximálne však do výšky 30% z plánovaného rozpočtu.

Financie nie sú určené na inštitucionálny rozvoj organizácií.

Grant bude poskytnutý v 2 splátkach – 80% pred začiatkom realizácie projektu, 20% po zrealizovaní a vyúčtovaní realizovaného projektu.

Časový harmonogram programu:

Uzávierka prijímania projektov je 25. marca 2009, do tohto dátumu musia byť projekty doručené.

Aktivity je potrebné plánovať od mája 2009 do konca septembra 2009.

Termín na vyúčtovanie projektov je 31. októbra 2009.

Špeciálne ocenenie:

V rámci podporených projektov bude udelené špeciálne ocenenie “Projekt roka v téme sociálnej integrácie” – ocenenie získa projekt, ktorý pristupuje k danej téme najinovatívnejšie, je vysoko kvalitne spracovaný a napĺňa kritériá programu.

Ocenený projekt získa finančnú odmenu vo výške 1 500 Eur, ktorú bude možné použiť na pokračovanie projektu alebo na inštitucionálny rozvoj organizácie – predkladateľa projektu.

Konzultácie projektov:

Pred zaslaním projektu odporúčame prekonzultovať Váš zámer s pracovníkmi Centra pre filantropiu, n.o.

Svoje projekty môžete konzultovať na e-mailovej adrese bezbarier@kontoorange.sk, na telefónnych číslach 0918 393 972, 0905 313 313, alebo 02/5464 4682.

Osobné konzultácie si môžete dohodnúť v Centre pre filantropiu na Kozej 11 v Bratislave.

Projekt je potrebné zaslať v 5 exemplároch najneskôr do termínu uzávierky, t.j. 25.3.2009. 

Všetky informácie nádjete aj na stránke www.kontoorange.sk v časti Aktuálne.

FORMULÁR na stiahnutie.

Pridané: 26.02.2009
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: