Novinky a aktuality

Nové kolo grantového programu Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania

V roku 2010 vyhlasuje Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu druhý ročník programu „Otvorená výzva pre mimovládne organizácie v oblasti vzdelávania“, pre mimovládne a miestne organizácie ktoré realizujú projekty zamerané na niektoré z týchto cieľov:

 Zmena metód a prístupov vo vzdelávacom procese, presadzovanie nových trendov vo vzdelávacom procese, zmena tradičného postavenia učiteľa a žiaka
 Vzdelávanie, odborná príprava a osobnostný rozvoj učiteľov základných a stredných škôl, sieťovanie, výmena informácií medzi pedagogickými pracovníkmi, vytváranie učiteľských platforiem
 Vzdelávanie a príprava študentov vysokých škôl pedagogického zamerania – budúcich učiteľov
 Otváranie sa školy vonkajšej komunite, podpora spolupráce s rodičmi, širšou komunitou
 Realizácia aktivít a spolupráca so školami v oblasti environmentálnej výchovy, multikulturalizmu, výchovy k tolerancii, prevencii násilia, v oblasti ľudských práv a iných tém
 Tvorba nových učebníc, didaktických pomôcok
 Iné ciele v oblasti skvalitňovania vzdelávania na základných a stredných školách na Slovensku.

Program podporí rôzne aktivity realizované mimovládnymi organizáciami resp. inými vzdelávacími organizáciami, ktoré napĺňajú vyššie uvedené ciele a prispievajú k premene tradičnej školy na školu modernú.

Podporené môžu byť rôzne aktivity:

• Formálne vzdelávanie -napr. kurzy, workshopy, semináre pre učiteľov základných a stredných škôl ako aj pre budúcich učiteľov (študentov pedagogických fakúlt)
• Neformálne vzdelávanie pre učiteľov - napr. organizovanie vzdelávacích konferencií s cieľom výmeny a šírenia informácií medzi učiteľmi, vytvorenie priestoru pre vyjadrenie ich názorov, spoločná tvorba programov, zdieľanie skúseností, know how z vlastných projektov
• Aktivity zamerané priamo na prácu so žiakmi
• Aktivity zamerané na spoluprácu školy s rodičmi žiakov
• Aktivity zamerané na spoluprácu školy s vonkajšou komunitou
• Využívanie nových technológií v oblasti vzdelávania (napr. digitalizácia, e-learning)
• Tvorba a vydávanie nových učebníc a didaktických pomôcok a ich využitie v praxi (pri tvorbe nových pomôcok a učebníc musí byť súčasťou projektu ich konkrétne využitie na vyučovaní)
• Vzdelávacie a osvetové kampane
• Iné aktivity v oblasti vzdelávania

Do programu sa môžu zapojiť:

Mimovládne neziskové organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a realizujúce aktivity na základných a stredných školách, resp. orientované v prospech základných a stredných škôl (aktivity pre žiakov, učiteľov základných a stredných škôl ako aj budúcich učiteľov) - občianske združenia, občianske iniciatívy, nadácie, neziskové organizácie, rodičovské združenia
POZOR! – program nie je určený pre rodičovské združenia a školské združenia pôsobiace priamo na školách, ktorým primárnym cieľom je rozvoj konkrétnej školy*

Miestne organizácie - centrá voľného času, miestne knižnice, osvetové strediská a iné vzdelávacie, kultúrne, voľnočasové a osvetové organizácie pod.

Do programu sa nemôžu zapojiť:

• Školy*
• Rodičovské združenia a združenia založené na rozvoj konkrétnej školy (tzv. školské MVO)
• Obce a mestá
• Fyzické osoby

* Pre základné a stredné školy realizujeme samostatný grantový program Školy pre budúcnosť ktorý vyhlasujeme každoročne na jeseň - na začiatku školského roka a na ktorom môžu školy spolupracovať aj so školskými či rodičovskými združeniami. Viac informácií o tomto programe nájdete na stránke www.nadaciaorange.sk v časti „Čo robíme“.

Primárnou cieľovou skupinou programu sú:
• žiaci základných a stredných škôl,
• učitelia, zamestnanci a spolupracovníci základných a stredných škôl,
• budúci učitelia (študenti pedagogických fakúlt)

Sekundárnou cieľovou skupinou sú:
• Rodičia žiakov
• Pedagogická verejnosť
• Širšia komunita

Výška finančného grantu a rozpočet

Na predkladané projekty je možné získať finančný príspevok maximálne 2 500 Eur. Celková vyčlenená suma na program je 40 000 Eur.

Financie je možné použiť na organizačné a materiálne zabezpečenie plánovaných aktivít. Honoráre tretím osobám nemôžu presahovať 30% z požadovaného rozpočtu.

Organizačné výdavky – cestovné, vstupné, prenájom priestorov, prenájom techniky, poštovné, propagácia, komunikačné náklady, tlač a kopírovanie, ubytovanie a strava v prípade školení, honoráre tretím osobám – lektorom...

Materiálne výdavky – kancelárske potreby, učebné pomôcky, literatúra, školiaci materiál, výtvarný materiál, materiál na zabezpečenie aktivít, technické vybavenie...

Rozpočet musí byť zvolený maximálne efektívne, prísne sa budú posudzovať najmä výdavky na technické zabezpečenie, nákup počítačov, notebookov a dataprojektorov bude schválený len vo výnimočných prípadoch ak bude ich nákup v projekte dostatočne obhájený. Podporujeme skôr využívanie dostupného technického vybavenia škôl či zapožičanie techniky.

Kritériá hodnotenia projektov

• Súvislosť projektu s cieľmi programu
• Predpokladaná šírka dopadu: Koľko ľudí táto aktivita/ myšlienka ovplyvní?
• Predpokladaná hĺbka dopadu: Ako hlboko zasiahne aktivita cieľovú skupinu? Ako urgentná resp. dôležitá je potreba, ktorú projekt rieši?
• Realizovateľnosť projektu. Ako pravdepodobné je, že projekt bude dobre zrealizovaný a že jeho predkladatelia ho budú schopní zrealizovať?
• Efektívnosť a úspornosť: Do akej miery sú plánované náklady projektu úsporné a primerané vo vzťahu k cieľu projektu a vo vzťahu k plánovaným aktivitám?

Konzultácie a spôsob predkladania projektov

Pred zaslaním projektu odporúčame prekonzultovať Váš zámer s pracovníkmi Centra pre filantropiu n.o.

Svoje projekty môžete konzultovať na e-mailovej adrese vzdelavanie@nadaciaorange.sk, na telefónnych číslach 0918 393 972, 0905 313 313, alebo 02/5464 4682.

Osobné konzultácie si môžete dohodnúť v Centre pre filantropiu na Kozej 11 v Bratislave.

Projekty je potrebné predkladať vyplnením formulára, ktorý je možné stiahnuť si na tejto stránke alebo na webovej stránke www.nadaciaorange.sk v časti Aktuality. Projekty sa zasielajú v tlačenej forme v 5 exemplároch na adresu Centra pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava. Návod na vypracovanie projektu je súčasťou formulára.

Uzávierka programu je 10. marca 2010 - realizáciu projektov je možné plánovať od druhej polovice apríla do konca októbra 2010.

FORMULÁR na stiahnutie

SÚHRNNÁ SPRÁVA o minulom ročníku programu
 

Pridané: 11.02.2010
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: