Novinky a aktuality

Pozvánka na workshop: prezentácia modelu otvoreného informačného systému MNO

Cieľom dvojdňového workshopu s medzinárodnou účasťou je:

Predstaviť vám model otvoreného informačného systému MNO a získanie spätnej väzby od vás - preskúmaním pozitív a negatív, funkčnosti i administratívnej realizovateľnosti predbežne zvoleného modelu.

Prostredníctvom prezentácií zahraničných expertov vám priblížiť, akým spôsobom fungujú obdobné systémy v zahraničí. 

Predstaviť vám nové operačné programy pre čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov na obdobie 2014 – 2020 s konkrétnou ponukou ich využitia pre neziskový sektor na Slovensku.       

O presnom mieste konania workshopu vás budeme informovať čo najskôr. Pre mimobratislavských účastníkov bude zabezpečené bezplatné ubytovanie v rovnakom hoteli, v ktorom sa bude workshop organizovať. Pre všetkých účastníkov počas celého trvania workshopu bude zabezpečená strava a občerstvenie.

Cestovné náklady nie je možné preplatiť.

Prosíme vás, aby ste potvrdili svoju účasť na workshope tu: http://goo.gl/3UH7TP

Keďže počet účastníkov je limitovaný priestorovými kapacitami, urobte tak, prosíme, čo najskôr.

Aké hlavné aktivity sme doteraz v rámci projektu realizovali:

· uskutočnili sme sériu skupinových aj individuálnych stretnutí s ľuďmi z prostredia MNO i verejnej správy, počas ktorých sme analyzovali ich potreby,

· uskutočnili sme sériu konzultácii so zahraničnými expertmi na oblasť certifikácie a akreditácie MNO,

· analyzovali sme právne prostredie v SR, existujúce verejné registre a pod.

· navrhli sme model informačného systému, umožňujúci celkové stransparentnenie prostredia MNO, ktorý zároveň umožní lepší prístup MNO k čerpaniu verejných zdrojov,

· zrealizovali sme sériu šiestich workshopov so zástupcami MNO a verejnej správy v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici, na ktorých sme podrobili model otvoreného informačného systému jeho pilotnému overovaniu.

Národný projekt "Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO" sa prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti realizuje na pôde Ministerstva vnútra SR. 

Úrad splnomocnenca usiluje pri realizácii projektu o naplnenie princípov partnerstva, preto projekt realizuje v spolupráci s  kľúčovými organizáciami, ktoré plnia podporné a infraštruktúrne funkcie pre občiansku spoločnosť a neziskový sektor - Centrum pre filantropiu, n.o., SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, PDCS, o.z. a 1. Slovenské neziskové servisné centrum, o.z.

Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia od marca 2014 do konca roku 2015.

V mene partnerov projektu,

 

Tím PDCS

                              

 

 

Pridané: 18.11.2014
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: