Novinky a aktuality

S Nadáciou Orange vyhlasujeme 6. ročník grantového programu Šanca pre váš región

Program Šanca pre váš región realizuje Nadácia Orange od roku 2005. Vďaka 5 zrealizovaným ročníkom programu sme spoznali množstvo aktívnych ľudí, organizácií, samospráv, ktorí sa svojimi nápadmi, nadšením, zručnosťami a množstvom vynaloženého času pričinili o zmenu prostredia v ktorom žijú, o rozvoj svojej obce, mestskej časti či regiónu. Aj vďaka týmto iniciatívam sa zmenila kvalita život ľudí vo viacerých obciach a mestách.

Cieľom je prostredníctvom tohto programu dlhodobo podporovať organizácie, samosprávy, aktívnych občanov, ktorí nezostávajú pri tom že sú nespokojní vo svojom prostredí kde žijú, pretože ich deti sa nemajú kde hrať, mladí ľudia sa nemajú kde stretávať, že do ich regiónu neprúdi dostatok turistov..., ale rozhodnú sa veci meniť a pozitívne ovplyvňovať a využívať na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti, schopnosť strhnúť iných ľudí pre dobrú vec...

V roku 2010 vyhlasujeme už 6. ročník úspešného grantového programu Šanca pre váš región, ktorého dlhodobou misiou je rozvoj regiónov Slovenska za pomoci aktívnych občanov. Formou menších grantov chceme podporovať najmä iniciatívy samotných aktívnych občanov, ktorí chcú meniť a skvalitňovať prostredie v ktorom žijú a napomáhať tak svojmu regiónu a jeho obyvateľom. Na podporu projektov je vyčlenených 100 000 Eur.

Podporíme projekty zamerané na rozvoj komunitného života, zachovávanie a rozvoj kultúry v regiónoch, zvyšovanie informovanosti obyvateľov regiónov ako aj ich návštevníkov, rozvoj regionálneho cestovného ruchu, zachovávanie prírodných a kultúrnych pamiatok, vytváranie miest pre stretávanie miestnej komunity, vytváranie príležitostí pre zmysluplné trávenie voľného času, vyzdvihovanie historicko-kultúrneho významu jednotlivých regiónov...

CIEĽ PROGRAMU

Dlhodobým cieľom programu je zvyšovať kvalitu života obyvateľov v regiónoch, podporovať občiansky aktivizmus, rozvíjať komunitný život a reagovať na aktuálne potreby obyvateľov regiónov. Tieto ciele chce program napĺňať najmä prostredníctvom iniciatívy samotných obyvateľov, ich aktívnou spoluprácou s miestnymi samosprávami, mimovládnymi organizáciami či verejnoprospešnými inštitúciami.

V rámci programu podporíme inovatívne projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

KTO SA MOŽE UCHÁZDAŤ O PODPORU

O podporu sa môžu uchádzať:

Neformálne skupiny aktívnych občanov (zastúpené fyzickou osobou, s ktorou bude v prípade podpory projektu podpísaná darovacia zmluva)
Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
Obce a mestá - podmienkou je aktívna spolupráca s mimovládnou organizáciou alebo neformálnou skupinou občanov už pri predložení projektu
Regionálne médiá
Kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.)

Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt.

AKÉ PROJEKTY MOŽU BYŤ V PROGRAME PODPORENÉ

V programe môžu byť podporené projekty, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

• Sú verejnoprospešné - t.j. prínosné pre širokú, otvorenú komunitu
• Ich realizácia vychádza z iniciatívy občanov, ktorí budú do projektu aktívne zapojení
• Z realizácie projektu bude mať priamy prínos najmä miestna komunita (regionálny, nie celoslovenský význam projektu)
• Budú realizované formou dobrovoľníckej práce
• Prispejú k zbližovaniu obyvateľov, k rozvoju komunitného života
• Podnietia aktívnu spoluprácu samosprávy, MVO, občanov...
• Sú dlhodobo udržateľné – t.j. realizátori projektu majú jasnú predstavu poprojetkových aktivít, ktoré zaistia udržateľnosť projektu a dlhodobé napĺňanie jeho cieľov
• Sú pre miestnu komunitu inovatívne a zaujímavé
• Zaujímavým spôsobom zviditeľnia daný región
• V súlade s §50 odsek 5 Zákona č. 595/2003

V programe nebudú podporené:

 jednorazové kultúrne, športové podujatia, krátkodobé projekty bez potenciálu udržateľnosti
 projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, nie sú verejnoprospešného charakteru;
 projekty zamerané na sociálnu inklúziu znevýhodnených skupín (pre túto tému vyhlasujeme samostatný grantový program)
 vzdelávacie projekty – aktivity v ktorých primárnym cieľom je vzdelávanie (pre túto tému taktiež realizujeme samostatné grantové programy)
 detské ihriská a športoviská, ktoré nie sú verejne a bez obmedzenia prístupné (školské areály, ohradené súkromné pozemky...)
 projekty realizované len dodávateľsky, bez aktívneho zapojenia dobrovoľníkov a bez nadväzných aktivít prispievajúcich k udržateľnosti projektu
 budovanie infraštruktúry - plynofikácia obce, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, budovanie chodníkov, osvetlenia a pod.;
 rekonštrukčné opravy budov (opravy striech, výmena okien, podlahy, sociálnych zariadení a pod.);
 výskumné a vedecké projekty;
 aktivity realizované v zahraničí;
 projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom; projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané; projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním;
 zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PROJEKTOV

Pri hodnotení – výbere projektov sa bude posudzovať naplnenie nasledovných kritérií:

• Ciele programu – korešpondujú ciele projektu s cieľmi ktoré chce program podporovať?
• Riešenie aktuálneho problému, potreby: Boli správne zadefinované potreby v danej obci, meste, regióne ktoré sa dotýkajú obyvateľov a analyzovaný základný problém ktorý bude projekt riešiť? Kto sa podieľal na formulovaní potrieb, boli zapojení aj samotní občania?
• Aktivity projektu ako nástroj na dosahovanie cieľov: Sú aktivity projektu naplánované tak, aby viedli k dosiahnutiu konkrétnych cieľov (čiastkových a dlhodobých)?
• Cieľová skupina projektu: Je jasne zadefinovaná cieľová skupina projektu a je zrejmé akým spôsobom bude pre ňu projekt prínosný? Je projekt verejnoprospešný, prínosný širšej komunite?
• Aktívne zapojenie cieľovej skupiny: Sú aktivity projektu postavené na aktívnom zapojení cieľovej skupiny?
• Predpokladaná šírka dopadu projektu: Prispejú plánované aktivity k zmene kvality života obyvateľov, k riešeniu konkrétnych problémov (napr. nedostatok možností pre trávenie voľného času...)?
• Predpokladaná hĺbka dopadu: Ako hlboko zasiahne aktivita cieľovú skupinu? Má projekt potenciál dlhodobejšej zmeny pre obyvateľov? Vedú plánované aktivity projektu k jeho udržateľnosti? Kto sa bude starať o udržateľnosť projektu?
• Personálne zabezpečenie projektu: Je projekt dostatočne personálne zabezpečený zo strany predkladateľa projektu? (zamestnanci, dobrovoľníci, partneri, spolupracovníci...). Podporuje projekt spoluprácu medzi viacerými subjektmi?
• Dobrovoľnícka práca: Podieľajú sa na aktivitách projektu dobrovoľníci? V akej miere a ako budú oslovení?
• Efektívnosť a úspornosť: Do akej miery sú plánované náklady projektu úsporné a primerané vo vzťahu k cieľu projektu a vo vzťahu k plánovaným aktivitám?
• Realizovateľnosť: do akej miery sú aktivity za daných podmienok predkladateľmi projektu realizovateľné?
• Inovatívnosť a celková prospešnosť projektu: Je projekt inovatívny, zaujímavý a celkovo prospešný pre cieľovú skupinu?

FINANČNÁ STRÁNKA PROGRAMU

V tomto roku bude v rámci programu Šanca pre váš región prerozdelených 100 000 Eur na projekty v rámci celého Slovenska.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 Eur. Financie sú určené na materiálne a organizačné výdavky, ako aj následné aktivity projektu.

Finančné prostriedky nie sú určené na odmeny a mzdy pre realizátorov projektu, pre zamestnancov či členov predkladateľa projektu.

Financie za služby – externé odborné práce môžu predstavovať max.30% z požadovanej sumy (ide o preplatenie odborných prác, ktoré nie sú v kompetencii predkladateľov projektu a nie je možné realizovať ich formou dobrovoľníckej práce).

V prípade miest a obcí je podmienkou spolufinancovanie projektu vo výške min. 20% z požadovanej sumy, ako aj nefinančný vklad formou dobrovoľníckej práce.

Ostatné subjekty majú podmienku nefinančnej spoluúčasti na projekte formou dobrovoľníckej práce.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

Program vyhlasujeme 8. marca 2010. Uzávierka programu pre celé Slovensko je 20. apríla 2010.

Realizáciu projektov je potrebné naplánovať v rozmedzí od júna do októbra 2010.

Termín na vyúčtovanie podporených projektov je 30. november 2010.

ZHRNUTIE ZÁKLADNÝCH PODMIENOK PROGRAMU

• Obce a mestá môžu projekty predkladať len v aktívnom partnerstve s miestnou MVO alebo skupinou občanov
• Obce a mestá majú podmienku finančného spolufinancovania projektu min. vo výške 20% z požadovanej sumy
• Ostatné subjekty majú podmienku nefinančnej spoluúčasti na projekte formou dobrovoľníckej práce
• Na preplatenie služieb – externých odborných prác je v rozpočte možné požadovať max. 30% z požadovanej sumy
• Aktivačné práce v rámci VPP nebudú posudzované ako dobrovoľnícka práca
• Verejne prístupné detské ihriská musia podľa zákona spĺňať bezpečnostné technické normy STN EN 1176, STN EN 1177
• Časový plán projektu by mal byť stanovený od júna do októbra 2010
• Grant bude poskytnutý v 1 splátke – pred začiatkom realizácie projektu po podpise zmluvy
• Projekt bude potrebné vyúčtovať do 30. novembra 2010
• Maximálna požadovaná suma na jeden projekt je 3 000 Eur
• Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt

ŠPECIÁLNE OCENENIE

V tomto roku udelíme v rámci programu už po tretí krát špeciálne ocenenie „Projekt roka“ za najinovatívnejší projekt v rámci regionálneho rozvoja.

Z 8 nominácií (v každom kraji hodnotiaca komisia nominuje 1 projekt), bude v záverečnom hlasovaní vybraný jeden projekt, ktorý získa ocenenie „Projekt roka“. Ocenený projekt získa finančnú odmenu vo výške 1 500 Eur, ktorú bude možné použiť na pokračovanie projektu alebo na komunitnú aktivitu pre realizačný tím, prípadne inštitucionálny rozvoj danej organizácie.

SPOSOB PREDKLADANIA PROJEKTOV

Pred zaslaním projektu odporúčame prekonzultovať Váš zámer s pracovníkmi Centra pre filantropiu, ktoré program manažuje.

Svoje projekty môžete konzultovať na e-mailovej adrese regiony@nadaciaorange.sk.

Otázky týkajúcej sa projektov môžete konzultovať aj na telefónnych číslach 0918 393 972, 0905 313 313, alebo 02/5464 4682.

Osobné konzultácie si môžete dohodnúť v Centre pre filantropiu na Kozej 11 v Bratislave.

Projekt v tlačenej podobe je potrebné predložiť najneskôr do termínu uzávierky, t.j. 20.4.2010. Upozornenie! Nestačí pečiatka pošty, projekt musí byť v deň termínu uzávierky doručený do Centra pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava.

Projekt je potrebné zaslať v 5 exemplároch.

FORMULÁR s popísanou štruktúru písania projektu na stiahnutie

Formulár je možné stiahnuť si na aj stránke www.nadaciaorange.sk v časti Aktuality / Šanca pre váš región.

Informácie o predchádzajúcom ročníku programu a podporených projektoch nájdete tu:

ZÁVEREČNÁ PROGRAMOVÁ SPRÁVA ŠANCA PRE VÁŠ REGIÓN 2009Pridané: 11.03.2010
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: