Novinky a aktuality

Švrtý ročník štipendijného programu s názvom Štipendium pre znevýhodnených

Môj život sa značne líši od životov mojich kamarátov či rovesníkov, no napriek svojmu hendikepu sa snažím žiť a študovať podľa svojich schopností a možností čo najlepšie a tešiť sa z každej maličkosti, ktorá sa mi podarí.“
Podporená štipendistka z programu Štipendium pre znevýhodnených 2008

V školskom roku 2009/2010 vyhlasujeme už štvrtý ročník štipendijného programu s názvom „Štipendium pre znevýhodnených 2009“, ktorý je určený študentom stredných a vysokých škôl, ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie a sú znevýhodnení oproti svojim zdravým rovesníkom. Program chce študentom pomôcť prekonávať prekážky a umožniť im študovať na strednej či vysokej škole podľa svojho výberu.

Cieľom štipendijného programu je zlepšovať prístup študentov s ťažkým zdravotným postihnutím k vzdelaniu, napomáhať ich integrácii prostredníctvom podpory vzdelávania. Programom chceme poskytnúť študentom priestor pre rozvíjanie ich vedomostí, zručností a pomáhať im tak meniť kvalitu svojho života a nachádzať si uplatnenie v živote. Radi by sme podporili študentov stredných a vysokých škôl, ktorí napriek svojmu hendikepu majú snahu a chuť niečo dosiahnuť a sú odhodlaní prekonávať prekážky s tým spojené.

Študenti môžu získať štipendium vo výške max. 1 000 Eur, ktoré im bude vyplatené v dvoch splátkach v priebehu školského/akademického roka 2009/2010. Výška štipendia bude posudzovaná individuálne. Program podporí študentov v celkovej sume 35 000 Eur.

Štipendium je chápané ako sociálna podpora, ktorá pomáha študentom hradiť finančné náklady spojené so štúdiom. Oprávnenými nákladmi, na ktoré môžu študenti v rámci štipendia použiť financie, sú úhrada školských poplatkov, ubytovanie, doprava, stravovanie, nákup literatúry a učebných pomôcok, vreckové a pod.

Svoju žiadosť o štipendium môžu poslať študenti stredných a vysokých škôl, ktorí:
• Sú držiteľmi platného preukazu ZŤP
• Počas obdobia poberania štipendia (v šk. roku 2009/2010) budú študentmi strednej školy alebo prvého/druhého stupňa vysokoškolského štúdia (dennou alebo externou formou)
• Nemajú ukončené vysokoškolské štúdium (program nie je určený študentom študujúcim na 2. vysokej škole)
• Majú trvalý pobyt na Slovensku
• Majú vek do 30 rokov
• Nachádzajú sa v zhoršenej sociálnej situácii

Predkladateľom žiadosti o štipendium by mal byť priamo stredoškolský alebo vysokoškolský študent (v prípade ťažšieho postihu môže v mene študenta žiadosť predložiť zákonný zástupca resp. iná osoba).

Program nie je určený:
• pre študentov špeciálnych stredných škôl
• pre študentov postgraduálneho štúdia
• pre slovenských študentov študujúcich v zahraničí

Štipendium bude podporeným študentom poskytnuté v dvoch splátkach:
Prvá splátka vo výške 50% štipendia bude podporeným študentom poskytnutá v novembri 2009 po podpise zmluvy o poskytnutí štipendia. Druhá splátka, viazaná na zaslanie priebežnej správy o využití štipendia a potvrdenia o pokračovaní v štúdiu v druhom polroku, vo výške 50% štipendia, obdržia študenti v marci 2010. Na záver školského/akademického roka bude potrebné zaslať záverečnú správu o využití štipendia a potvrdenie o ukončení ročníka spolu s priemerom známok.

Cieľová skupina:

Cieľovou skupinou sú stredoškolskí a vysokoškolskí študenti s ťažkým zdravotným postihnutím, študujúci na niektorej zo slovenských stredných alebo vysokých škôl, ktorí majú odhodlanie prekonávať prekážky a niečo vo svojom živote dosiahnuť.

Cieľom programu je:

 Zlepšovať prístup k vzdelaniu u študentov s ťažkým zdravotným postihnutím
 Pomôcť mladým ľuďom so zdravotným postihnutím, aby mohli študovať na stredných a vysokých školách podľa svojho výberu
 Napomáhať integrácii mladých ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom podpory ich vzdelávania
 Poskytnúť študentom priestor pre rozvíjanie ich vedomostí, zručností, aby tak mohli meniť kvalitu svojho života, vďaka vzdelaniu si nájsť uplatnenie v budúcnosti.

Predkladanie žiadostí:

Ak sa chcete zapojiť do programu, predložte žiadosť o štipendium formou motivačného listu, v ktorom by ste mali hodnotiacu komisiu presvedčiť o tom, že máte odhodlanie niečo vo svojom živote dosiahnuť. Popíšte s akými prekážkami v dôsledku svojho hendikepu bojujete, čomu sa chcete venovať, aké sú vaše schopnosti, záľuby, plány do budúcnosti a pod. V motivačnom liste by ste mali popísať aj to, na aký účel chcete finančné prostriedky zo štipendia použiť a ako vám toto štipendium pomôže v štúdiu. (Podrobnejší popis toho čo by mal motivačný list obsahovať je súčasťou formulára).

K žiadosti o štipendium je okrem motivačného listu potrebné priložiť:

1. kópiu preukazu ZTP (s platnosťou minimálne počas školského roka, na ktorý je štipendium poskytnuté - pre prípad, že niekto nemá neobmedzené trvanie),
2. kópiu lekárskej správy o zdravotnom stave žiadateľa (posledná ktorú má študent k dispozícií),
3. prehľadný životopis (štruktúrovaný),
4. referenciu od zástupcu školy (riaditeľa, vyučujúceho, vedúceho katedry, pedagóga...), ktorú žiadateľ navštevuje alebo kde ukončil predchádzajúce štúdium (z predchádzajúceho štúdia predložia referenciu len študenti 1. ročníka VŠ),
5. referenciu o osobnostných kvalitách študenta od človeka, ktorý študenta dobre pozná, ale nie je jeho rodinný príslušník (napr. učiteľ, priateľ, kňaz a pod.),
6. doklad o študijných výsledkoch v predchádzajúcom školskom/akademickom roku (študenti 1. ročníka VŠ predložia kópiu vysvedčenia z posledného ročníka SŠ ako aj kópiu maturitného vysvedčenia),
7. potvrdenie o sociálnych a majetkových pomeroch rodiny žiadateľa v minulom roku (žiadatelia žijúci v samostatnej domácnosti priložia vlastné príjmy, napr. z invalidného dôchodku, študenti žijúci v spoločnej domácnosti s rodičmi priložia príjmy na rodinu – zrátané prímy vydelené počtom členov v domácnosti)

Kritéria programu:
Predložené žiadosti budú posudzované podľa nasledovných kritérií:

1. Obsahové spracovanie žiadosti
• Kvalita spracovania a presvedčivosť motivačného listu
• Prehľadnosť a obsah spracovanej žiadosti
• Adekvátnosť referencií
• Priemer študijných známok za posledný rok štúdia (nie je podmienkou získania podpory, ale bude predmetom hodnotenia žiadosti).

2. Formálna stránka žiadosti
• Predloženie všetkých potrebných príloh
• Prehľadnosť žiadosti
• Včasné doručenie žiadosti do termínu uzávierky programu.

Konzultácie, informácie o štipendijnom programe:

Bližšie informácie o programe a pomoc pri vypracovaní žiadosti o štipendium Vám radi poskytnú pracovníci neziskovej organizácie Centrum pre filantropiu na číslach: 0918 39 39 72, 0905 313 313, 02/5464 4682 (v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 18,00 hod.), na e-mailovej adrese: stipendium@nadaciaorange.sk alebo osobne v Centre pre filantropiu na Kozej 11 v Bratislave (stretnutie je potrebné vopred si dohodnúť).

Žiadosti o štipendium je potrebné doručiť v 5-tich exemplároch najneskôr do 16. októbra 2009 do 15:00 na adresu: Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava 1.

Pozor!!! Nestačí pečiatka pošty, do tohto termínu už musia byť žiadosti doručené na adresu Centra pre filantropiu.

Výsledky nájdete od 16.11.2009 na stránke www.nadaciaorange.sk v časti Aktuality, o výsledkoch Vás budeme informovať aj písomnou formou.

FORMULÁR k programu Štipendium pre znevýhodnených

Pridané: 13.08.2009
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: