Novinky a aktuality

Tvorba otvoreného informačného systému: analýzy, návrh modelu a záznamy zo stretnutí s cieľovými skupinami

Prvým takýmto míľnikom bolo získanie bázy pre tvorbu otvoreného informačného systému prostredníctvom troch analýz. Prvá analýza spočíva v zmapovaní legislatívno-inštitucionálneho stavu existujúcich registrov, sprístupňovania a dostupnosti dát, aktérov na úrovni verejnej správy a zdrojov dát. Druhá štúdia popisuje a analyzuje zahraničné systémy akreditácie MNO, s prihliadnutím na aplikáciu týchto poznatkov v prostredí Slovenska. Tretia analýza identifikuje potreby troch špecifických cieľových skupín, ktoré sú aktérmi procesu poskytovania a prijímania verejných finančných zdrojov - verejná správa (poskytovatelia), grantové nadácie (poskytovatelia) a mimovládne neziskové organizácie (prijímatelia).

Ďalším dôležitým míľnikom bolo vytvorenie návrhu modelu otvoreného informačného systému, ktorý bol vypracovaný na základe poznatkov získaných z týchto analýz. Návrh modelu bol následne v ďalších projektových aktivitách podrobený kritickému posúdeniu z viacerých aspektov. Tento proces priebežného získavania spätnej väzby na model do dnešného dňa prebehol formou pracovných workshopov s cieľovými skupinami na území celého Slovenska, ako aj na workshope s medzinárodnou účasťou, ktorý sa realizoval v dňoch 3 – 4. decembra 2014 v Bratislave a z ktorého je vypracovaná správa.

Účastníkom workshopov ako aj širšej odbornej i laickej verejnosti s radosťou sprístupňujeme všetky vyššie spomenuté celkové výstupy rovnako ako niektoré čiastkové výstupy. Tieto výstupy boli vytvorené spoluprácou partnerských organizácií projektu – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pri Ministerstve vnútra SR, Centrum pre filantropiu, n.o., SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, PDCS, o.z. a 1. Slovenské neziskové servisné centrum, o.z.

Okrem horeuvedených zrealizovaných aktivít pripravujeme ďalšie verejné stretnutia, workshopy a iné aktivity, o ktorých Vás budeme vždy včas informovať na stránkach všetkých partnerských organizácií. Pre viac informácií o projekte a možnostiach zapojenia sa do jeho aktivít nás, prosím, kontaktujte na akreditacia.mno@minv.sk alebo 02/509 44 988.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (www.esf.gov.sk).

 

  

 

Výstupy:

Analýza 1 - Legislatívno inštitucionálny stav

Analýza 2 - Zahraničné systémy

Analýza 2 - Príloha č.1

Analýza 2 - Príloha č.2

Analýza 3 - Potreby cieľových skupín

Návrh modelu OIS

Návrh modelu OIS - tabuľka

OIS - špecifiká pre nadácie

Správa z medzinárodného workshopu

Správa z workshopov - focus groups

 

 

Pridané: 09.02.2015
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: