Novinky a aktuality

Uznesenie Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie ohľadom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov


Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie prijala dňa 9. júla 2009 uznesenie ohľadom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predložili Ministerstvo financií SR.

Uznesenie bolo prijaté na základe predchádzajúcich rokovaní so zástupcami tretieho sektora a ich pripomienok k návrhu zákona. MVO vnímajú asignačný mechanizmus z dvoch uhlov pohľadu, z pohľadu darcu a obdarovaného.

Ak sa na asignáciu pozeráme pohľadom tých, ktorí podiel z dane poukazujú, môžeme povedať, že tento mechanizmus je v priestore post socialistických krajín pre právnické osoby jedinečný. Pokladáme tento mechanizmus za veľmi pozitívny prvok v spoločnosti. Je podľa nás dobré a správne, aby štát umožnil tým ktorí dane tvoria, rozhodnúť o použití malej časti z ním odvedených daní. Vysoko tiež hodnotíme skutočnosť, že na Slovensku bolo toto umožnené fyzickým aj právnickým osobám ako aj to, že oblasť do ktorej mohli subjekty časť svojich daní poukazovať bola práve oblasť verejnej prospešnosti.

Z pohľadu tých, ktorým boli prostriedky poukazované (MVO) predstavuje asignačný mechanizmus jeden zo zdrojov príjmov, ktorý je pre svoj decentralizovaný charakter ťažko nahraditeľný. Ako verejný zdroj financovania prináša svoje limity. Anonymita medzi darcom a obdarovaným neumožňuje prirodzené kontrolné mechanizmy a rolu kontrolóra preberá štát. Ako verejný zdroj financovania závisí od politického rozhodnutia vlády, a preto je nestabilný a neudržateľný. Pokus o zrušenie mechanizmu asignácie je tu už tretí krát.

Diskusia o návrhu daní z príjmov právnických a fyzických osôb konkrétne o asignačnom mechanizme ukotvenom v tomto zákone, teda nebola už o tom, či asignácia ANO alebo NIE. Porozumeli sme už tretej výzve a uvedomujeme si rozhodnutie vlády - právnickým osobám tento mechanizmus nezachovať. Naše návrhy sa snažili o kompromis pri stanovení času, za ktorý k zrušeniu asignačného mechanizmu pre právnické osoby dôjde, aby MVO mali čas naučiť sa využívať ďalšie finančné mechanizmy. A tiež naše návrhy prinášajú niektoré iné mechanizmy, ktoré by mohli pre MVO predstavovať nielen objem financií rovnajúci sa objemu, ktorý do MVO plynul z asignacie právnickými osobami ale aj podobnú kvalitu týchto finančných zdrojov.

„Rada akceptujúc dôležitosť postavenia neziskových organizácií pri realizácií rozvoja občianskej spoločnosti a zabezpečovaní verejnoprospešných aktivít, poznajúc nevyhnutnosť vytvorenia štandardného modelu komplexného financovania neziskového sektora, uvedomujúc, že jedným z nástrojov financovania neziskového sektora sa stal asignačný mechanizmus 2% dane z právnických a fyzických osôb, navrhuje, aby: UZNESENIE

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie odporúča vláde Slovenskej republiky schváliť predložený návrh zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v časti dotýkajúcej sa mechanizmu asignácie 2% dane FO a PO: NÁVRH ZÁKONA

Keďže novela zákon o dani z príjmov zatiaľ nebola vládou prijatá a táto problematika sa otvára rok čo rok, upozorňujeme že ani súčasná dohoda nemusí byť konečná.

Pridané: 17.07.2009
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: