Novinky a aktuality

Vďaka zamestnaneckému programu pre zamestnancov Orange Slovensko, a.s. sa podarilo zrealizovať viaceré zmysluplné aktivity

Zamestnanecký grantový program pre zamestnancov Orange Slovensko, a.s.

Už piaty rok mali zamestnanci spoločnosti Orange Slovensko, a.s. možnosť získať financie na realizáciu zmysluplných projektov v prospech komunity, v ktorej žijú alebo ktorá im je blízka prostredníctvom otvoreného grantového zamestnaneckého programu.
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, cieľom programu bolo zvýšiť povedomie zamestnancov o filantropii a darcovstve, podporiť aktívnych zamestnancov v realizácii verejnoprospešných aktivít a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života rôznych cieľových skupín.

Do programu sa opäť mohli zapojiť všetci zamestnanci spoločnosti, ktorí sú zamestnaní v hlavnom pracovnom pomere, majú ukončenú skúšobnú pracovnú dobu a nie sú vo výpovednej lehote. Aktivity zamestnancov prebiehajúce v rámci podporených projektov sa aj v tomto ročníku programu realizovali v období od júla do novembra 2008.

V piatom ročníku otvoreného grantového programu bolo predložených 60 projektov.

Na základe posudzovania hodnotiacou komisiou bolo podporených 38 projektov, na realizáciu ktorých bola celkovo prerozdelená suma 1 000 000 Sk (33 194 Eur).

Čo sa vďaka podporeným projektom podarilo zrealizovať?

I. Zvyšovanie informovanosti, osveta

Najviac podporených projektov sa v piatom ročníku programu týkalo témy Zvyšovania informovanosti a osvety. Do tejto kategórie bolo zaradených 8 projektov, ktorých ciele boli naozaj rôznorodé, no ich hlavnou myšlienkou bolo zlepšiť kvalitu života rôznych cieľových skupín zvyšovaním informovanosti v rôznych oblastiach a témach, zabezpečiť ľahkú dostupnosť ľudí k informáciám rôzneho druhu a robiť osvetu v spoločensky dôležitých témach.
Hlavným cieľom projektu realizovanom v materskej škole na banskobystrickom sídlisku Radvaň bola ochrana prírody a prostredia. Špeciálna hracia zostava Eko-vláčik-separáčik oboznamuje deti s rôznymi druhmi odpadu, spolu s ním sa deti učia, ako rôzne odpadové suroviny triediť, kde odpad, ktorý produkujeme končí a ako môže nesprávne, prípadne žiadne triedenie odpadu ohrozovať prostredie, v ktorom so svojimi rodičmi žijú a prírodu. Do viacerých aktivít, ktoré v materskej škole deti absolvujú, sú veľakrát zapojení aj rodičia, aby spoločne mohli získané vedomosti zužitkovať aj doma.

Témou viacerých projektov sa stala prevencia zdravia, otázky zdravej výživy a propagácia športu dôležitého pre vývin v detskom veku. V Banskej Bystrici bola zriadená telocvičňa v detských jasliach, vďaka čomu bola obohatená už existujúca ponuka hipoterapie, ktorá v jasliach funguje. Cieľom projektu však nebolo len vybudovať priestor na cvičenie a trávenie voľného času detí. Hlavnou myšlienkou projektu bolo postupne pestovať u detí vzťah k športu a pohybovým aktivitám a rovnako upozorniť rodičov na dôležitosť pravidelného pohybu u detí ako na prevenciu proti častým ochoreniam a nesprávnemu vývinu motoriky a koordinácie. V Banskej Bystrici bol realizovaný aj ďalší z tohto typu projektov. Do Materskej školy na Radvanskej ulici boli zakúpené cvičebné pomôcky, cvičenie s ktorými je účinnou prevenciou proti plochým nohám a zlému držaniu tela, s ktorým v súčasnosti mnoho rodičov u svojich detí bojuje. Rovnako sa uskutočnilo stretnutie s rodičmi, na ktorom sa dozvedeli ako je možné týmto ochoreniam u detí prechádzať aj cvičením v domácom prostredí. Podobnej téme sa venovali aj v rámci realizácie projektu v Materskej škole na Bilíkovej ulici v Petržalke, kde sa dňa 4.10.2008 uskutočnil Deň zdravia. Deti, ktoré sa ho zúčastnili sprevádzala rôznymi úlohami bábka športovca Zdravka, ktorý deťom vysvetlil ako šport a zdravá výživa prispievajú k ich zdraviu.
V rámci dvoch podporených projektov sa uskutočnili zaujímavé odborné prednášky a prezentácie. Téma astronómie a vesmíru patrí na hodinách prírodopisu či prírodovedy medzi najobľúbenejšie u mnohých žiakov. Bohužiaľ osnovy v mnohých prípadoch nedovoľujú učiteľom venovať sa jej do takej hĺbky, o akú by mali žiaci mnohokrát záujem. Aj z toho dôvodu cieľom jedného z projektov bolo rozšíriť poznatky z astronómie u detí a mládeže na základných školách, v detských domovoch a reedukačných ústavoch prostredníctvom interaktívnych prednášok. V rámci projektu sa celkovo uskutočnilo 30 prednášok, ktoré boli spojené s vedomostnými súťažami, s pozorovaním oblohy a na ktorých sa detí mohli pýtať na všetky svoje doteraz nezodpovedané otázky o vesmíre. Prednášok sa celkovo zúčastnilo 951 poslucháčov. Nočná obloha bola rovnako ústrednou témou ďalšieho projektu, ktorého hlavným cieľom bolo upozorniť na problematiku svetelného znečistenia, ktoré vzniká pri používaní nesprávneho typu osvetlenia a znemožňuje pozorovanie nočnej oblohy voľným okom. S cieľom zvyšovania povedomia verejnosti o tejto problematike bol vytlačený plagát, ktorý informuje o množstve svetelného znečistenia v jednotlivých krajinách Európy.

Vďaka realizácii jedného z podporených projektov bol úspešne vyriešený aj dlhoročný problém nelegálnej skládky odpadu medzi obcami Pernek a Kuchyňa. Cieľom projektu bolo rovnako upozorniť ľudí na nutnosť ekologickej separácie odpadu a v rámci projektu boli na mieste bývalej skládky osadené informačné tabule. Novej informačnej tabule s podrobnou mapou okolia sa dočkali rovnako v obci Vysoká, v ktorej boli takisto osadené smerové tabule a označené náučné chodníky.

II. Úprava prostredia školského areálu

V prípade 7 projektov sa ich realizátori rozhodli napomôcť k obnove, zveľadeniu a úprave areálu základných alebo materských škôl.

Vďaka realizácii týchto projektov boli v areály materskej školy na Palisádach v Bratislave osadené nové futbalové bránky s novými sieťami a zabezpečený špeciálny povrch ihriska. Zastrihaním vysadených stromčekov a kríkov bolo rovnako upravené celkové okolie areálu materskej školy. Takisto v Bratislave sa podarilo osadením preliezok, vyčistením a zasedením zelene skrášliť a zútulniť dvor materskej školy na Podzáhradnej ulici.

Vo Zvolene bolo úspešne zrekonštruované jedno z najstarších ihrísk v areály 1. Základnej školy, ktorého rekonštrukcia vyžadovala úpravu okolitého terénu, opravu prepadnutého chodníka a osadenie nových lavičiek. Zvolen bol rovnako miestom realizácie ďalšieho z podporených projektov. V záhrade materskej školy na Prachatickej ulici bol osadením nových hojdačiek a záhradného domčeka vytvorený detský kútik určený pre najmenšie deti.

V záhrade materskej školy na Pivonkovej ulici v Bratislave vzniklo bezpečné miesto určené na hru detí, pre ktoré boli zabezpečené nové šmykľavky, drevené futbalové bránky, basketbalový kôš a multifunkčná drevená preliezka.

Dobrovoľnícka práca 40 dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili projektu s cieľom dobudovania a inovácie zastaraných súčastí detského ihriska v areály materskej školy na Bystrickej ulici v Pezinku, zabezpečila vytvorenie priestoru vhodného na rozvoj pohybovej zdatnosti a hrubej motoriky nielen pre deti z materskej školy, ale rovnako pre deti z okolitých bytoviek a špeciálnych zariadení.

Areál materskej školy v Banskej Bystrici bol upravený na dopravné ihrisko, po ktorého vybudovaní projekt pokračoval teoretickou a praktickou prípravou detí, v rámci ktorej sa oboznamovali s dopravnými prostriedkami a rovnako s prácou policajtov, ktorú si mohli aj prakticky vyskúšať.

III. Vytvorenie podmienok pre voľnočasové aktivity detí a mládeže

V rámci vytvorenia podmienok pre voľnočasové aktivity detí a mládeže bolo v 2 projektoch vybudované viacúčelové ihrisko. Na ihrisku KUMAMEKA v obci Medzibrod pribudol vďaka realizácii projektu nielen nový kolotoč, ale aj nové siete na futbalové bránky a drevená preliezka. Na dobudovaní viacúčelového ihriska, ktoré v súčasnosti poskytuje deťom bezpečný priestor na aktívne trávenie voľného času, participovalo 72 dobrovoľníkov. Základy multifunkčného športoviska sa podarilo vytvoriť rovnako v Martine nad Žitavou, kde dobrovoľníci svojou prácou odstránili krovie a korene starých domov, vybetónovali plochu a vytýčili hranice nového ihriska, v ktorého realizácii budú naďalej pokračovať.

Spoločnou témou 3 ďalších projektov bol stolný tenis. V mestskej časti Podunajské Biskupice v Bratislave bol v rámci jedného z nich na prázdnom priestranstve detského ihriska osadený exteriérový pingpongový stôl, vďaka ktorému na ihrisku nájdu zábavu nielen deti ale aj ich starší súrodenci a rodičia. Realizáciou projektu priestranstvo detského ihriska ožilo a stalo sa miestom stretávania miestnej komunity.
V telocvični Základnej školy v Slovenskom Grobe sa dvakrát v týždni stretávali účastníci tréningového programu, ktorým sa počas 4 mesiacov venovali aktívni hráči bratislavskej stolnotenisovej ligy. Účastníci tréningu boli rozdelení do dvoch skupín. Začiatočníci si v rámci projektu osvojovali a precvičovali základné stolnotenisové zručnosti, tréning pokročilých hráčov bol zameraný na zdokonaľovanie úderov a odstraňovanie nedostatkov a zlozvykov pri hre. Hru na nových kvalitných a bezpečných stolnotenisových stoloch s novými raketami si môžu v súčasnosti rovnako užívať aj žiaci na Základnej škole na Spojovej ulici v Banskej Bystrici.

V Banskej Bystrici bol realizovaný aj ďalší z podporených projektov, ktorého cieľom bolo zlepšenie podmienok voľnočasových aktivít prostredníctvom zakúpenia kvalitných hudobných nástrojov. Na cirkevnej základnej škole na Okružnej ulici môžu teraz žiaci na hodinách hudobnej výchovy nacvičovať hudobné vystúpenia na nových hudobných nástrojoch, s pomocou nových kvalitných pomôcok a tak pozitívne rozvíjať svoj vzťah k hudbe.

Rozvoj vzťahu detí a mládeže k vede a technike sa stal ďalšou z aktivít voľnočasového centra pre deti a mládež, ktoré bolo v rámci zamestnaneckého grantového programu vytvorené v minulom ročníku. Zakúpením výukových systémov LEGO EDUCATION boli v centre vytvorené vhodné podmienky na rozvoj tvorivosti detí s orientáciou na vedu a techniku.

IV. Kultúrne, športové podujatia

Z celkového počtu podporených projektov bolo cieľom 6 projektov príprava a organizácia kultúrnych a športových podujatí.

Zámerom športových podujatí bola najmä propagácia športu a pohybových aktivít ako možnosti aktívneho trávenia voľného času medzi mládežou, no rovnako medzi dospelou populáciou. S úmyslom informovať širokú verejnosť o možnostiach športovania v meste, sa v športovej hale v Prievidzi pravidelne jedenkrát v týždni uskutočňovali prezentačné hodiny cvičenia s hudbou a realizácia projektu bola ukončená športovým dňom, v rámci ktorého mali účastníci možnosť zapojiť sa do rôznych súťaží a športových úloh a zabojovať o množstvo zaujímavých cien. Banská Bystrica sa stala miestom propagačnej jazdy občianskej cykloiniciatívy, ktorej hlavným účelom bola popularizácia bicyklu ako alternatívneho dopravného prostriedku dostupného pre všetky vekové kategórie a širokú verejnosť. V banskobystrickom parku sa rovnako uskutočnil športový deň a olympijská škola v prírode určená pre deti zo všetkých materských škôl z Banskej Bystrice, kde si mohli nielen deti ale aj široká verejnosť otestovať svoju pohybovú zdatnosť a športové výkony.

Takisto hlavným cieľom kultúrnych podujatí bolo priblížiť umenie divákovi a verejnosti v rôznych jeho podobách. V Banskej Bystrici mali ľudia prostredníctvom literárno-hudobných soireé a cyklu večerného čítania možnosť osobne sa stretnúť a oboznámiť s tvorbou a prácou niekoľkých slovenských autorov. Žilina sa už piaty rok stala miestom podujatia literárneho festivalu s medzinárodnou účasťou a rovnako miestom pre oboznámenie sa s názormi predstaviteľov kultúrneho diania na Slovensku a pre mladých návštevníkov rovnako ukážkou rečníckych zručností a kritického myslenia v prípade debatných duelov študentov žilinských stredných škôl. V spolupráci so Združením integrálneho vzdelávania vznikol pre žiakov bratislavských základných škôl priestor na výtvarnú tvorbu pod vedením skúsených pedagógov, ktorí počas desiatich tvorivých dielní umožnili deťom prejaviť ich tvorivosť s využitím rôznych výtvarných techník a materiálov.

V. Úprava verejného priestranstva v obci, mestskej časti

Oproti minulým ročníkom zamestnaneckého programu bolo v piatom ročníku výrazne menej projektov zameraných na úpravu verejných priestranstiev. Avšak rovnako ako v ostatných rokoch, aj v roku 2008 väčšina týchto projektov mala za cieľ vybudovanie detského ihriska.

Z nového detského ihriska sa dnes tešia na Čárskeho ulici v Bratislave, k vybudovaniu ktorého významnou mierou prispeli formou dobrovoľníckej práce rodičia takmer všetkých detí z okolitých bytoviek. Ich práca prispela nielen k zlepšeniu kvality života ale rovnako k upevneniu medziľudských a susedských vzťahov.

Aj napriek nepriaznivému počasiu sa podarilo úspešne zrekonštruovať detské ihrisko v obci Dolné Janíky. Bezpečnosť detí pri hre tu dnes významne zvyšuje aj osadená závora, ktorá zabraňuje vjazdu áut do zóny ihriska.

V areáli Evanjelickej fary v obci Vrbové sa najmä v letných mesiacoch často organizujú večerné posedenia pri ohni, počas ktorých deti nemajú veľa priestoru a možností na hru. Aj z tohto dôvodu sa nápad vybudovať detské ihrisko stretol s veľkým ohlasom a do realizácie projektu sa zapojil veľký počet dobrovoľníkov ochotných pomôcť s osádzaním novej hojdačky a šmýkačky.

Nevyužité priestory boli rovnako upravené v areáli Centra voľného času v Šali. Kompletná revitalizácia parku, ktorá zahŕňala kompletné vyčistenie plôch, odstránenie pozostatkov lavičiek, pôvodného nefunkčného chodníka ako aj vybudovanie nového, vysadenie okrasných ovocných stromov a osadenej vstupnej brány sa stretla s pozitívnymi reakciami všetkých zúčastnených.

VI. Dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí

Medzi projekty zamerané na dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí patria už niekoľko rokov projekty realizované v spolupráci s mládežníckou organizáciou Plusko a Detským domovom Pohoda a nebolo tomu inak ani v piatom ročníku zamestnaneckého programu.

Deväťdňový tábor plný adrenalínových aktivít umožnil predstaviť mladým ľuďom adrenalínový šport lezectvo, ktorý viacerí z nich vyskúšali na vlastnej koži po prvýkrát. tábor umožnil oboznámiť záujemcov s teoretickými aj praktickými základmi tohto športu a rovnako osloviť nových mladých dobrovoľníkov, ktorí budú môcť v budúcnosti sami organizovať podobné aktivity pre ďalšie skupiny mladých ľudí.

Výlet do rozprávkového sveta v okolí Banskej Štiavnice mali možnosť zažiť deti z viacpočetných a sociálne znevýhodnených rodín spolu so zdravotne postihnutými a mladými dobrovoľníkmi počas letného tábora na chate Rázdiel, ktorý im umožnil zmysluplne využiť čas prázdnin

Detský tábor pre deti z detského domova sa uskutočnil aj vo Vrbovciach, kde počas 10 dní 15 detí spolu s 9 inštruktormi absolvovali bohatý program plný rozvíjajúcich hier, športu, kúpania a večerných posedení. Tábor bol súčasne finálnym vyvrcholením celoročného dobrovoľníckeho programu a spoločnou odmenou pre všetkých zúčastnených.

VII. Zachovanie kultúrneho či prírodného dedičstva

Projekty, ktorých cieľom bolo zachovanie kultúrneho či prírodného dedičstva mali byť pôvodne realizované dva, no vzhľadom na komplikácie spojené so získaním súhlasného stanoviska urbariátu k vybudovaniu turistického chodníka a osadeniu informačných tabúľ v obci Lovčica-Trubín sa nepodarilo zrealizovať projekt 47-ZGP Turistický náučný chodník.

S úspechom sa naopak stretol projekt realizovaný na Základnej škole na Radvanskej ulici v Banskej Bystrici, na ktorej už niekoľko rokov funguje detský folklórny súbor Radvanček. Pre deti, ktoré súbor pravidelne navštevujú už niekoľko rokov a ktoré si k folklóru vytvorili pozitívny vzťah boli vďaka projektu ušité nové kroje, z ktorých v priebehu rokov vyrástli.

VIII. Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva

Projekt podpory znevýhodnených skupín obyvateľstva realizovaný v tomto ročníku zamestnaneckého programu bol orientovaný na skvalitnenie života obyvateľov domova Jesienka v Šuranoch, pre ktorých boli v rámci projektu zakúpené zdravotné pomôcky, ktorých pravidelné používanie môže významne napomôcť k zlepšeniu ich psychickej aj fyzickej kondície.

Pridané: 27.03.2009
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: