Novinky a aktuality

Výsledky programu Obhajoba občianskych záujmov

Program Obhajoba občianskych záujmov
Termín uzávierky: 10.11.2006
Termín stretnutia poradného výboru: 30.11.2006
Počet predložených projektov 20
Počet projektov odporúčaných na podporu 8
Suma ktorú predkladatelia požadujú 2.522.600,-
Suma ktorou odporúčame projekty podporiť
805.500,-Sk
Regionálne:
Kraj predložené p. žiadaná suma podporené odporučené suma
BA 8 projektov 1.139.000,- 3 308.000,-
BB 3 projekty 327.650,- 2 240.650,-
KE 3 projekty 411.400,- 0 0,-
PO 3 projekty 315.800,- 1 148.000,-
TN 2 projekty 195.850,- 1 35.850,-
ZA 1 projekt 132.900,- 1 73.000,-

Posudzovania sa zúčastnili všetci členovia poradného výboru:
Tomáš Kamenec, Anton Popovič, Katarína Bartovičová, Pola Sejková a Zuzana Melišová

Projekty ktoré poradný výbor odporúča podporiť:

06fao02
Priatelia Zeme – CEPA
Účasť zástupcov MVO na kontrole fondov EÚ
Požadovaná suma: 96.000,- Odporučená suma: 96.000,-
Krátky sumár projektu:
Cieľom projektu je vytvoriť spravodlivý nominačný mechanizmus pre navrhovanie členov monitorovacích výborov za MVO, umožniť zástupcom MVO plnohodnotnú účasť na zasadnutiach monitorovacích výborov a pracovných skupín pre fondy EÚ a skvalitniť spoluprácu a výmenu informácií medzi MVO v oblasti monitorovania a kontroly využívania fondov EÚ.
Nezávislý monitorovací tím, ktorý Priatelia Zeme-CEPA koordinujú, sa skladá zo zástupcov viacerých mimovládnych organizácií a platforiem (Aliancia Fair-Play, Centrum pre filantropiu, n.o., Centrum pro komunitní práci - ČR, Centrum vzdelávania neziskových organizácií, EQ klub, Fórum inštitút, Jantárová cesta, Karpatská nadácia, Nadácia Daphné, Nadácia Socia, Národný trust Slovenska, OZ Iniciatíva, OZ Občan a demokracia, OZ Vydra, Priatelia Zeme Slovensko, Priatelia Zeme-CEPA, REC, SAIA, Sociologický ústav SAV a Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku). Prostredníctvom tohto tímu bude koordinovaná spolupráca týchto MVO a ich platforiem.

06fao06
Nadácia Charty 77
Občianska poradňa
Požadovaná suma: 150.000,- Odporučená suma: 150.000,-
Krátky sumár projektu:
Cieľom projektu Občianskej poradne – bezplatne právne poradenstvo ( pro bono advocacy ), je v prvom rade ochrana a obhajoba základných ľudských práv a slobôd fyzických a právnických osôb garantovaných platnými zákonmi a mezinárodnoprávnymi záväzkami SR, obhajoba záujmov občanov, ďalej posilňovanie právneho vedomia v spoločnosti, rešpektovania a úcty k zákonom , rozvoj občianskej spoločnosti aktívnych občanov a zodpovedných osôb ( zamestnanci verejnej správy, súkromný sektor, MVO, odbory a pod. ) aby sme našim spoločným prispením rozvíjali našu spoločnosť aj v globálnom aspekte, ako spoločnosť, demokratickú, spravodlivú, tolerantnú, rešpektujúcu trvalo udržateľný rozvoj a úspešnú

06fao07
Občianské združenie Nádej pre Sad Janka Kráľa
Pokračovanie a zachovanie potenciálu UCHO
Požadovaná suma: 147.000,- Odporučená suma: 77.000,-
Krátky sumár projektu:
Cieľom projektu je vtiahnuť ľudí, ktorý sa zúčastnili vyhlásenia Územia Chráneného Občanmi (ÚCHO) a vyplnili dotazník do aktivít tak, aby sa zvýšia ich občianska aktivita, vytvorenie komunikačného kanála s aktívnymi občanmi, informovanie občanov o aktuálnej podpore , pomoci alebo spoločnom vyjadrení svojej mienky cez média alebo na dané inštitúcie, aby bol tlak koncentrovaný a sústredený cielene na splnenie požiadaviek občanov.

06fao11
Spoločnosť priateľov Slatinky
Verejnoprospešné stavby nie sú zadarmo
Požadovaná suma: 149.650,- Odporučená suma: 144.650,-
Krátky sumár projektu:
Hlavným cieľom projektu je (svojim spôsobom) zoškandalizovaním jednej „verejnoprospešnej“ stavby naštartovať diskusiu medzi tými, čo prijímajú rozhodnutia, o ich zodpovednosti za zaraďovanie stavieb do zoznamov verejnoprospešných stavieb v územných plánoch. Tým chce organizácia prispieť k diskusii medzi odborníkmi a verejnosťou o kritériách na označovania stavieb a investícií za „verejnoprospešné“.

06fao12
Občianske združenie Pre Prírodu
Ginko
Požadovaná suma: 47.850,- Odporučená suma: 35.850,-
Krátky sumár projektu:
Cieľom projektu je záchrana solitérneho jedinca ginka dvojlaločného. Tento hlavný cieľ predpokladá zaangažovanie občanov a následné zabránenie výrubu alebo poškodenia stromu akýmkoľvek spôsobom. Ak zlyhajú všetky ostatné možnosti, ako s krajným riešením je možné uvažovať s presunutím (v rámci parcely alebo napr. do blízkeho parku).

06fao15
Občianske združenie TATRY
Na skládky nie sme krátki!
Požadovaná suma:132.000,- Odporučená suma: 73.000,-
Krátky sumár projektu:
Prostredníctvom občianskej kontroly regiónu Liptova a uplatňovaním represívnych a občianskych aktivít (články v novinách, písanie listov) chce organizácia zvyšovať tlak na dodržiavanie zákonov SR v oblasti životného prostredia v regióne Liptova. Chce tiež iniciovať vznik a podporiť min. 3 aktívne skupiny v Žilinskom a Prešovskom kraji, ktoré by realizovali obdobné aktivity v ďalších okresoch.

06fao16
Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Bratislavský lesopark – príroda pre ľudí, ľudia pre prírodu
Požadovaná suma: 114.500,- Odporučená suma: 81.000,-
Krátky sumár projektu:
Cieľom projektu je prispieť k zosúladeniu záujmov ochrany prírody, rekreácie a lesného hospodárstva na území Bratislavského lesoparku a to najmä:
• rozšírením súčasnej verejnej kontroly ťažieb a zlepšením ekologickej, zdravotno-rekreačnej a estetickej funkcie bratislavských lesov,
• spracovaním nového Generelu pre územie Mestských lesov v Bratislave, v ktorom bude lesné hospodárstvo zosúladené s ochranou prírody a rekreáciou
• zavedením medzinárodného certifikačného systému ekologicky a sociálne šetrného hospodárenia v Mestských Lesoch Bratislava

06fao17
VLK východné karpaty
Regionálna ruleta
Požadovaná suma: 148.000,- Odporučená suma: 148.000,-
Krátky sumár projektu:
Organizácia chce rokovať s kompetentnými zástupcami Prešovského VÚC a dohodnúť s nimi účasť odborníkov pri vypracovaní urbanistickej štúdie. „Projektu podnikania v Poloninách“.
Hlavným cieľom skupiny bude pripomienkovanie a presadzovanie návrhov v rámci urbanistickej štúdie zameraných na rozvoj mäkkej turistiky. Východiskovým materiálom bude návrh zonácie Národného parku Poloniny.
Zóny A, B a C potom jasne určia, čo sa v nich bude alebo nebude môcť ďalej robiť (napr. stavať zjazdovky, hotely, ťažiť drevo, poľovať, budovať bežecké trate, chrániť lesy atď).
Súčasne s prácou odborníkov na urbanistickej štúdii bude organizácia požadovať, aby boli verejnosti na pripomienkovanie sprístupnené konkrétne zámery v okolí ich obce resp. mesta.


Pridané: 09.07.2007
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: