Novinky a aktuality

Zbierky na pomoc obetiam povodní

V posledných týždňoch sa rozbehlo množstvo aktivít na pomoc oblastiam postihnutých povodňami. Pomoc je stále potrebná - voda zničila alebo poškodila domovy približne 18-tisíc rodinám. Centrum pre filantropiu pripravuje priebežne prehľad jednotlivých finančných aj nefinančných zbierok pre obete povodní. Odporúčame, aby ste si pred tým, ako sa rozhodnete prispieť pozreli aktivity danej organizácie – nakoľko majú skúsenosti s rozdeľovaním finančnej a nefinančnej pomoci, či pôsobia priamo v regióne a akým spôsobom majú zabezpečený výber osôb, ktorým bude pomoc poskytnutá.

Prehľad organizácií, ktoré vyhlásili zbierku na pomoc osobám v oblastiach zasiahnutých povodňami:

Človek v ohrození, Adra, Slovenská katolícka charita a Slovenský Červený kríž vytvoria spolu s ďalšími nadáciami a organizáciami spoločný register odškodnených, aby peniaze od solidárnych ľudí dostalo čo najviac rodín, ktoré postihli povodne. Vytvoria spoločnú databázu rodín, ktorým už pomohli, aj s výškou finančnej podpory. V druhej fáze prerozdelí nezávislá komisia z doteraz vyzbieraných 80-tisíc eur pomoc pre desiatky rodín. Tie si musia podať žiadosť. Viac informácií tu:
http://www.sme.sk/c/5449958/charita-sa-spaja-aby-bola-ucinna.html#ixzz0svtqgRhs

Slovenský Červený kríž
č.ú, 665555/0200 Variabilný symbol: 2011
Pri posielaní finančných prostriedkov zo zahraničia prosím uveďte:
IBAN: SK6502000000000000665555
BIC: SUBASKBX
Fond Slovenského Červeného kríža Ľudia ľuďom. Táto verejná zbierka je určená iba na pomoc obyvateľom postihnutými povodňami na území Slovenska. Rozdelenie finančných prostriedkov sa uskutoční pod vedením komisie Fondu ľudia ľuďom. V postihnutých oblastiach poskytuje materiálnu pomoc: minerálnu vodu a tekutiny na pitie, čerpadlá, elektrické vysúšače, chemické pohlcovače vlhkosti, deky, šatstvo, posteľnú bielizeň, dezinfekčné prostriedky, mydlá, prostriedky papierovej hygieny.
Aktuálny stav zbierky ku dňu 6. júla 2010 je 81 374,32 €.
Verejná zbierka je schválená rozhodnutím Ministerstva vnútra SR číslo: MV-SVS-233004-2010/14610.
www.redcross.sk

Človek v ohrození

Prispieť je možné prostredníctvom bankového účtu 2663032002/1100 VS: 1111 (popis transakcie: SOS Povodne) alebo zaslaním SMS správy v tvare DMS(medzera)SOSPOVODNE na číslo 877 (v sietiach všetkých mobilných operátorov v SR; cena 1 DMS správy je 1 EUR).Príspevky zo zahraničia: IBAN: SK8111000000002663032002 BIC (SWIFT): TATRSKBX
Po prvej, niekoľko týždňov trvajúcej fáze urgentnej humanitárnej pomoci (distribúcia hygienických a čistiacich potrieb, zapožičanie vysušovačov, zabezpečenie dobrovoľníkov na čistiace práce), ktorá smerovala celkovo už viac než 2 000 rodinám, ako aj viac než desiatke obecných úradov, komunitných centier a zariadení sociálnych služieb, organizácie Človek v ohrození a Člověk v tísni- Slovensko postupne pripravujú druhú fázu pomoci, v rámci ktorej chcú poskytovať poškodeným ľuďom adresné finančné príspevky na rekonštrukciu obydlí. Česká organizácia Človek v tísni pomáha v teréne na Spiši a Zemplíne a riadi projekt Školy školám. Partnerské školy pomáhajú tým postihnutým napríklad s knihami.
K 6. júlu 2010, v rámci programu SOS Povodne 2010 získali viac než 200 000€. Počet DMS prekročil 18 000.
Zbierka SOS POVODNE 2010 je schválená Ministerstvom vnútra SR pod číslom MV-SVS-233004-2010/14612.
http://www.clovekvohrozeni.sk

Občianske združenie ADRA
č.ú. 4975241312/0200, variabilný symbol: 310
ADRA už v súčasnosti pomáha v Malčiciach, v Michalovskom okrese, zabezpečením stravovania pre približne 300 ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy. V najbližšom období plánujeme tiež pomoc dobrovoľníkov v jednotlivých postihnutých lokalitách, prisľúbené sú vysúšacie prístroje v spolupráci s ADRA v Českej Republike a Nemecku.
Stav zbierky k 2.7. 2010 bol 2327,00 EUR.
http://www.adra.sk/uvod/verejna-zbierka-na-pomoc-zaplavenym-oblastiam-slovenska/

Slovenská katolícka charita
č.ú. 4008058424/7500 v ČSOB variabilný symbol 170
Prioritou charity je poskytnúť materiálnu pomoc pre domácnosti vo forme náradia, dezinfekčných prostriedkov, vysúčačov miestností, potravín, oblečenia a pitnej vody. Obracajú sa s prosbou o pomoc aj na firmy, ktoré sa môžu zapojiť materiálnou pomocou: vysúšače, pitná voda, dezinfekčné prostriedky (napr. Savo), stany.

Katolícka charita zriadila v Bratislave sklad solidarity a vyslala už na východ Slovenska prvý kamión s hmotnými darmi od ľudí. Zoznam vecí, ktoré je možné darovať môžete nájsť tu: http://www.charita.sk/news.html?nid=129
Prispieť na pomoc obetiam povodní na Slovensku sa dá od 8. júna až do konca júla už aj prostredníctvom Darcovských SMS správ. Zašlite správu v tvare DMS POVODNE (dms medzera povodne) na číslo 877. Toto číslo je platné v sieťach všetkých mobilných operátorov. Cena Darcovskej SMS je 1 euro.
http://www.charita.sk/news.html?nid=124

Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a Evanjelická diakonia ECAV
č.ú. 443012/0200, variabilný symbol: 662044 Zbierka sa končí 31. augusta 2010
Finančné prostriedky budú použité pre cirkevné zbory a ich členov na zmiernenie škôd vzniknutých následkom povodní. Pri rozdeľovaní podpory sa bude prihliadať na výšku škody a sociálnu odkázanosť žiadateľa.
http://www.diakonia.sk/index.php/component/content/article/16-info/275-vnutrocirkevna-zbierka.html

Nadácia TV JOJ v spolupráci s TV JOJ
č.ú. 22221111/5200 OTP banka, a.s. Variabilný symbol 1111
Vyzbierané finančné prostriedky budú postupne prerozdeľované medzi povodňami zasiahnuté oblasti, vyúčtovanie bude predložené ministerstvu vnútra a zverejnené v obchodnom vestníku a na stránke nadácie.
K 6.7. 2010 vyzbierala podľa sme.sk Nadácia Joj takmer 400-tisíc eur.
http://nadacia.joj.sk/tlacove-spravy/verejna-zbierka-pre-ludi-postihnutych-povodnami-na-slovensku.html

Nadácia Orange
Darcovia môžu prispieť prostredníctvom SMS zaslanej na krátke číslo 855 s ľubovoľným textom. Cena zaslanej SMS je 2 EUR. Na stanovený účel zbierky vyhlásenej televíziou JOJ bude odvedených 100 percent výťažku zbierky bez akýchkoľvek administratívnych či iných nákladov.
http://www.changenet.sk/?section=spr&x=492224

Banskobystrická diecéza

č.ú. 050180767/0900 variabilný symbol 910006.
Firmy, fyzické osoby a živnostníci sa môžu do zbierky zapojiť do 21. júna priamo prostredníctvom tohto účtu na podporu povodňami postihnutých občanov na území tejto diecézy. Biskupský úrad výnos zo zbierky zverejní a predisponuje na konkrétne dekanáty, ktorých farnosti sú postihnuté povodňami. Komisie zriadené v sídle dekanátov zabezpečia distribúciu finančných darov povodňami postihnutým obyvateľom a vystavia doklad o poskytnutom dare.
http://www.bbdieceza.sk/sk/component/content/article/48-uvodna-stranka/432-vyhlasena-zbierka-na-podporu-postihnutych-povodnami


Slovenská katolícka misia
Čísla účtov, na ktoré je možné priamo prispievať v Bruseli, v Štasburgu a v Luxembursku boli zverejnené na stránke SKM. Po skončení zbierky budú všetky finančné prostriedky
prevedené na organizáciu Slovenská katolícka charita, ktorá je aktívne zapojená do pomoci postihnutým vo všetkých častiach Slovenska. Zbierka bola ukončená dňa 29.6.2010. Na účet Slovenskej katolíckej Charity bola odoslaná suma 5.235,00 EUR.
http://www.skmbrussels.be/index.php?ID=2280

Denník Pravda
č.ú. 2920122990/1100
Peniaze z účtu bude rozdeľovať komisia zostavená zo zástupcov redakcie a nezávislých odborníkov. Žiadosti o finančnú pomoc budeme posudzovať priebežne.
http://spravy.pravda.sk/pravda-vyhlasila-zbierku-na-pomoc-postihnutym-povodnami-pridajte-sa-1jh-/sk_domace.asp?c=A100607_233844_sk_domace_p05

Strana maďarskej koalície

č.ú. 12009248/5200 v OTP banke
O rozdelení finančnej pomoci budú rozhodovať poslanci SMK a o každom rozhodnutí budú informovať verejnosť cez médiá.
http://www.smk.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=913&Itemid=1

TA3
TA3 založila verejnú zbierku na pomoc pre ľudí postihnutých povodňami. Zbierka bola ukončená 30.6.2010. Zbierka je určená pre ľudí, ktorých postihli povodne.
http://www.ta3.com/sk/reportaze/155081_verejna-zbierka-ta3-pre-postihnutych-povodnami

Mesto Gelnica
Mesto Gelnica vyhlasuje dobrovoľnú zbierku „POVODNE 2010“ na pomoc občanom mesta Gelnica postihnutým živelnou pohromou. Čas konania zbierky je od 18.6. 2010 do 31.8.2010. Prispieť môžete zasielaním finančných prostriedkov na osobitný účet Mesta Gelnica č.ú.:1742494059/0200 VÚB a.s., pob. Gelnica pod názvom „Povodne 2010“.
http://www.gelnica.sk/

Obec Maňa
Obec Maňa prosí dobrovoľných darcov, ktorí chcú zmierniť škody, spôsobené v našej obci povodňou, aby posielali svoje finančné dary na účet č. 226 977 9001/5600 v Dexia banke Vráble a uviedli variabilný symbol 62010.
http://www.obecmana.sk/oznamy/612-pomoc-pre-pokodenych-povodami.html

Obec Nižná Myšla
Obec Nižná Myšľa zriadila účet na pomoc občanom obce postihnutým povodňami:
číslo účtu: 0438931010/5600 DEXIA Banka Slovensko
IBAN - SK5956000000000438931010
SWIFT KOD - KOMASK2X
BIC KOD - KOMASK2X
http://niznamysla.sk/index.php/20100607107/Novinky/Oznamy/%C3%9A%C4%8Det-na-pomoc-ob%C4%8Danom-Ni%C5%BEnej-My%C5%A1le.html

Iné formy podpory:
Občianske združenie ADRA organizuje aj skupiny dobrovoľníkov na pomoc po záplavách. Prvá etapa dobrovoľníckej brigády by mala trvať 10 až 14 dní. Dobrovoľníci budú mať k dispozícii jednoduché ubytovanie (budova školy alebo stany) a celodennú stravu. Ak chcete pridať ruku k dielu a máte 18 a viac rokov, prihlásiť sa môžete prostredníctvom e-mailu na adrese pavel.cimerman@adra.sk. Dodatočné informácie získate tiež na čísle 0905 454 605 u koordinátora projektu Pavla Cimermana.
http://www.adra.sk/uvod/organizujeme-skupiny-dobrovolnikov-na-pomoc-po-zaplavach/

Darovať je možné prostredníctvom www.povoden.eu
Po katastrofálnych povodniach spred pár týždňov začal fungovať nový charitatívny portál povoden.eu, ktorý pomáha obetiam záplav. Na stránke môžu občania postihnutí povodňami uverejniť žiadosti o pomoc vo forme fotografií zničených objektov a majetku alebo textovej informácie.
Redakcia uverejní ich kontaktné údaje a pomôže pri prípadných technických otázkach. Rovnako môžu na stránke zverejňovať občania a firmy svoje ponuky na finančnú alebo materiálnu pomoc, ako sú šatstvo, nábytok, stavebný materiál, lacnejšie náradie, stroje a podobne. Internetová stránka www.povoden.eu má prioritne slúžiť ako elektronická nástenka, kde sa môžu občania postihnutí povodňami a darcovia pomoci ľahšie navzájom skontaktovať a žiadať alebo ponúkať pomoc, informuje redakcia portálu.

Centrum právnej pomoci
Občania, ktorí prišli o svoje obydlia (domy a byty), sa môžu obrátiť na niektoré z 21 pracovísk Centier právnej pomoci alebo priamo na Komisiu na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách. Prostredníctvom nich môžu požiadať, najmä v súvislosti s rýchlou pôžičkou, o usmernenie a pomoc.
Viac informácií: http://www.legalaid.sk/

Potravinová banka Slovenska
(PBS) pomohla k 6.7. dopraviť do obcí postihnutých povodňami potravinovú pomoc v hodnote viac ako 44 000€. PBS bude aj naďalej realizovať potravinovú pomoc v postihnutých oblastiach. Potraviny poskytla spoločnosť Nestlé Slovensko. Hlavnou náplňou PBS je zadarmo zhromažďovať potraviny, skladovať ich a prideľovať humanitárnym alebo charitatívnym organizáciám, ktoré poskytujú potravinovú pomoc ľuďom v núdzi.
http://www.nestle.cz/sk/tz_attach/tlacova-sprava-nestle-povodne-sk.pdf

Zoznam priebežne aktualizujeme. V prípade, že máte doplňujúce informácie k zverejneným údajom alebo k ďalším prebiehajúcim aktivitám, pošlite mail na adresu mailto: behrikova@changenet.sk

Pridané: 13.09.2010
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: