Kto je Centrum pre filantropiu

Centrum pre filantropiu n.o. (CpF) vzniklo v roku 2002 ako nezisková organizácia, poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zák. č.213/97. Bolo zaregistrované Krajským úradom v Bratislave, v Registri neziskových organizácií, č. OVVS-530/49/2002-NO.

Štatút neziskovej organizácie

Zakladateľmi sú Mgr. Boris Strečanský, Mgr. Zuzana Thullnerová a Mgr. Marcel Zajac.

Účelom Centra pre filantropiu n.o. je svojou činnosťou, službami a programami:

  • posilňovať mimovládne neziskové organizácie a ich postavenie v spoločnosti
     
  • rozširovať hodnoty a modely darcovstva, dobročinnosti a dobrovoľníctva, ktoré sú vyjadrením vzájomnej solidarity a porozumenia medzi občanmi navzájom i medzi verejným a súkromným sektorom
     
  • ďalej podporovať myšlienky participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu.

Sme organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Máme bohaté skúsenosti s v poradenstve v oblasti sociálneho investovania a realizácií darcovských a rozvojových programov domácich i zahraničných subjektov v rôznych oblastiach života - od vzdelávania, cez sociálnu oblasť až po životné prostredie a aktivizmus.  Čas nám umožnil získať hlboký prehľad o neziskovom sektore a o potrebách ľudí, ktorým slúži. Patríme medzi najväčšie grantové organizácie na Slovensku.

Naše začiatky siahajú k roku 1992. Mnohí naši partneri, či ľudia, ktorí získali od nás grant si nás spájajú s menom ETP Slovensko, či programom Tvoja zem. Viac v časti História.

Uvedomili sme si, že ľudí, ktorí dokážu tvoriť a byť nositeľmi zmeny je veľa, chýbajú im však prostriedky. Preto sme sa rozhodli hľadať darcov a donorov a inšpirovať ich, aby venovali svoje zdroje ľuďom, ktorí vedia dosiahnuť zmeny a robia tento svet lepším.

Spolupracujeme s nadáciami, neinvestičnými fondmi, neziskovými organizáciami, obchodnými spoločnosťami i s jednotlivcami. Predovšetkým praktickými aktivitami sa snažíme podporovať a rozvíjať filantropické a charitatívne správanie a tiež prispievať do diskusie o vytváraní vhodného právneho a daňového prostredia pre darcovstvo a občiansku spoločnosť. Podporujeme dobrú prax v činnosti a riadení nadácií a firemnej filantropie. Prepájame rôzne prostredia a pomáhame vzájomnému porozumeniu a spolupráci pri realizovaní verejnoprospešných cieľov.

Máme potenciál byť zdrojom inšpiratívnych myšlienok pre súčasných i budúcich darcov.
Darcom pomáhame uskutočňovať ich filantropické a charitatívne ciele.

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: