O projekte


Spolupracujme – zefektívnenie spolupráce verejnej správy a MNO, poskytovateľov a príjemcov verejných prostriedkov

Cieľom projektu je vytvoriť otvorený informačný systém, ktorý zabezpečí vyššiu mieru transparentnosti, profesionality, kvality ľudských zdrojov a kvality služieb MNO. Zároveň tým sledujeme zefektívnenie manažmentu verejných financií na strane poskytovateľov i prijímateľov. Tento systém bude využívať dátové informačné systémy dostupné v registroch a v iných databázach verejnej správy, pričom tieto informácie budú publikované ako Open Data.

Verejná správa a MNO budú schopné efektívne využívať tento systém vo svojej praxi, ako na účely klasifikácie žiadateľov o verejné prostriedky z hľadiska ich transparentnosti a výkonnosti, tak aj na iné účely, napr. informačné, rešeršné, kontrolné, sumarizačné, či pre celkový prehľad o prijímateľoch verejných zdrojov.

Aktivity a výstupy projektu budú slúžiť zástupcom mimovládnych neziskových organizácií, grantových nadácií a zástupcom verejnej správy. Mimovládne neziskové organizácie, ktoré nebudú využívať alebo nebudú chcieť využívať na svoju činnosť verejné zdroje, nebudú ovplyvnené existenciou systému.

Pri realizácii projektu usilujeme o naplnenie princípov partnerstva, preto projekt realizujeme v spolupráci s kľúčovými organizáciami, ktoré plnia podporné a infraštruktúrne funkcie pre občiansku spoločnosť a neziskový sektor - Centrum pre filantropiu, n. o., SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Partners for Democratic Change Slovakia, o. z. a 1. Slovenské neziskové servisné centrum, o. z.

Projekt sa realizuje vo viacerých fázach. Doposiaľ prebehlo vypracovanie analýz existujúcich registrov a zahraničných akreditačných modelov, ako aj mapovanie a analýza potrieb cieľových skupín. Vybraný koncept modelu bol overený s jednotlivými cieľovými skupinami. Experti momentálne pracujú na finálnom návrhu modelu otvoreného informačného systému. V projekte sú takisto naplánované vzdelávacie a poradenské aktivity, ktorých cieľom bude posilniť manažérske a administratívne kapacity MNO: kurzy projektového a finančného manažmentu, kurzy verejného obstarávania, daňovo-účtovné poradenstvo a priebežný účtovný audit s cieľom overenia úrovne vedenia účtovníctva u MNO.

Keďže ide o otvorený a participatívny projekt, budeme radi, ak sa do projektu zapojíte prostredníctvom pracovných workshopov, školení a konzultácií priebežne počas celého projektu vo všetkých regiónoch Slovenska. O všetkých aktivitách a výstupoch projektu Vás informujeme a tešíme sa na Vašu aktívnu podporu a záujem o projekt.

Kontakt: akreditacia.mno@minv.sk

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk

 

 

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: