Ako založiť občianske združenie

Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a združovať sa v nich. Členmi združenia môžu byť aj právnické osoby.

Na založenie inštitúcie s pôsobnosťou v treťom sektore ponúka slovenský právny poriadok niekoľko možností. Základ tvorí zákonná úprava združovacieho práva v zákone č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, podľa ktorého na založenie spolku, spoločnosti, zväzu, hnutia, klubu alebo iného občianskeho združenia, ako aj odborovej organizácie sa nevyžaduje povolenie štátneho orgánu.

Návrh na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov.
K návrhu je nutné pripojiť aj potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 66 €.

Na vznik právnej subjektivity združenia sa vyžaduje registrácia Ministerstvom vnútra na základe návrhu, ktorý obsahuje základné informácie o združení a jeho orgánoch a ktorý sa predkladá spolu so stanovami združenia.

Zákon vymedzuje obsah činnosti združenia len negatívne: združenie jednak nesmie vyvíjať činnosť obsahovo totožnú s činnosťou politických strán a hnutí, cirví a náboženských spoločností a s podnikaním a jednak jej činnosť nesmie mať za cieľ popieranie a obmedzovanie osobných, politických a iných práv občanov pre ich národnosť, pohlavie alebo z iného dôvodu, ďalej nesmie roznecovať nenávisť a neznášanlivosť a podporovať násilie alebo inak porušovať právny poriadok SR.

Organizácie tretieho sektora môžu na ochranu svojich záujmov alebo na dosiahnutie iného účelu založiť záujmové združenie právnických osôb podľa § 20f a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník). Združenie sa zakladá písomnou zakladateľskou zmluvou, pričom okrem nej treba k návrhu na registráciu na obvodnom úrade priložiť aj stanovy a určenie oprávnených zástupcov. Príkladom takéhoto združenia je Platforma mimovládnych rozvojových organizácií alebo Slovenská humanitná rada.

Na dosiahnutie vytýčeného cieľu môže niekoľko osôb uzavrieť zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka. Touto zmluvou však nevznika spoločenstvo v pravom zmysle slova, pretože združenie takto vzniknuté nemá právnu subjektivitu a zmluva slúži len na spravovanie vnútorných vzťahov medzi jeho členmi. Základnou povinnosťou členou je vyvíjať činnosť na dosiahnutie dojednaného účelu spôsobom určeným v zmluve a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie tohto účelu. Popri osobnej účasti zákonná úprava dovoľuje aj majetkovú účasť členov.

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

Informácie o registácii občianskeho združenia nájdete na stránke Ministerstva vnútra, odbor všeobecnej vnútornej správy, sekcia verejnej správ

Pre ďalšie informácie navštívte stránku VIA IURIS - Centrum pre práva občana www.viaiuris.sk

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: