Osvetová, rozvojová a výskumná činnosť

I. Osvetu v oblasti filantropie a občianskeho aktivizmu považujeme za kľúčovú pre naše poslanie. Formou verejných diskusií a okrúhlych stolov otvárame tému filantropia a dostávať ju do povedomia odbornej verejnosti i bežných ľudí. Diskusie

Od r. 2007 udeľujeme Cenu za najlepšiu diplomovú prácu alebo bakalársku prácu na tému filantropia - prostredníctvom ocenenia chceme oživiť pojem „filantropia“ medzi mladými ľuďmi a viesť ich k zamysleniu sa nad darcovstvom ako takým a jeho prínose pre život jednotlivcov aj spoločnosti. Súťaž je určená vysokoškolským študentom, ktorých oslovila myšlienka filantropie a rozhodli sa túto hodnotu hlbšie preskúmať v teoretickej či praktickej rovine.

II. Realizujeme aj vlastné výskumné aktivity so zameraním na občiansku spoločnosť a filantropiu. Považujeme za potrebné priebežne reflektovať dianie v týchto oblastiach a vytvárať priestor pre hlbšie zamyslenie sa nad otázkami filantropie, občianskej spoločnosti, mimovládnych neziskových organizácií. Výskumy

Od r. 2004 pripravujeme prehľad TOP nadácií na Slovensku. Spracúvame vybrané podklady a údaje o problematike organizovanej filantropie na Slovensku. Napr. v spolupráci s časopisom TREND. Na našej webstránke ponúkame Prehľad firemných nadácií.

III. Monitoring právneho a daňového rámca pre občiansku spoločnosť. Sledujeme vývoj v legislatíve týkajúcej sa občianskeho združovania ako aj daňového a celkového podporného prostredia pre občiansku spoločnosť a reagujeme na vzniknuté návrhy formou účasti v pracovných skupinách, verejným pôsobením či občianskym organizovaním. Členstvo

V r. 2006 sme pripravili projekt „Mobilizácia domácich zdrojov pre občiansku spoločnosť" a organizovali sme  Kampaň za 2% z daní - „Ľudia Ľuďom” - kde zmyslom nášho angažovania sa v 2% kampani bolo reagovať na predložený návrh zákona NR SR, ktorý výrazne obmedzoval možnosť poukázať právnickým a fyzickým osobám 2% z daní na dobročinné účely. Cieľom kampane bolo zachovanie pôvodného mechanizmu a rozprúdenie celospoločenskej diskusie o podpore dobročinnosti na Slovensku.

Rovnako sme sa v r. 2007/2008 angažovali v diskusiách okolo navrhovaného „Spolkového zákona“.  Alebo napríklad v roku 2010 sme sa aktívne zúčastnili prípravy podkladov pre vytvorenie základnej koncepcie a štatútu Splnomocnenca Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

IV. Podpora konceptu komunitných nadácií – Od r. 1995 sa viacerí z nás osobne venujú téme rozvoja komunitných nadácií. Poslanie Centra pre filantropiu sa vo vzťahu ku komunitným nadáciám zmenilo po vzniku Asociácie komunitných nadácií Slovenska, ktorá vytvára štandardy kvality a mechanizmy ich dodržiavania.

V. Rozvoj individuálneho darcovstva

V r. 2010 sa nám podarilo spustiť a rozbehnúť darcovský portál www.ludialudom.sk Prevádzkovateľom portálu je nezisková organizácia 4People, n. o., ktorú založila spoločnosť SK-NIC, a. s., a Centrum pre filantropiu. Našou úlohou je odborne dohliadať na opodstatnenosť projektu v oblasti filantropie. Ľudia ľudom je univerzálny webový portál, kde žiadajú pomoc ľudia, ktorí ju potrebujú, a darcovia ich tu vyhľadávajú a môžu on-line finančne podporiť.

V r. 2010 sme podporili aj vznik projektu Easy Giving pre získavanie finančných darov od jednotlivcov a zjednodušenie nástrojov pravidelného darcovstva prostredníctvom platobných kariet, mobilných platieb, jednoduchého zadávania inkasa (direct debit) a trvalých príkazov. Súčasťou projektu je aj zázemie na vytvorenie Koalície na podporu individuálneho darcovstva, platformy pre vzájomnú spoluprácu a zdieľanie skúseností medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami na poli získavania zdrojov od individuálnych darcov.

Viac o našich aktivitách v časti Projekty

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: