Zákony

Zákony, ktoré súvisia s darcovstvom.

Viac

Zmluvy

Rôzne typy zmlúv, ktoré môžete použiť pri darovaní.

Viac

 

Centrum pre filantropiu nie je poskytovateľom právnych a účtovných služieb, preto sme sa na niektoré otázky ohľadom darovania opýtali právnikov.

1. Musí byť obdarovaný, ktorý príjma finančný dar plnoletý?

Občianskoprávne vzťahy upravujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Podľa § 9 Občianskeho zákonníka maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku. Spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti podľa § 7 Občianskeho zákonníka vzniká narodením a spôsobilosť na právne úkony vzniká v plnom rozsahu plnoletosťou.

Nakoľko spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj osoby neplnoleté, možno teda uviesť, že maloletý môže sám prijať peňažný dar.

2. Ak príjme študent štipendium (darovacou zmluvou) musí podať daňové priznanie?

Ak daňovník fyzická osoba (nepodnikateľ) dosiahne príjem z činnosti, vykonávanej bez oprávnenia alebo povolenia, pričom by nešlo ani o príjem zo závislej činnosti podľa § 5 príp. príjem z podnikania podľa §6 zákona o dani z príjmov, resp. §7, takto dosiahnutý príjem sa zaradí medzi ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 cit. Podľa §9 ods. 2 písm. j ) zákona o dani z príjmov sú štipendiá (podľa vyhlášky č. 326/1990 Zb. o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov) oslobodené od dane z príjmov.

Ak daňovník fyzická osoba dosiahne príjem, ktorý je od dane z príjmov oslobodený, z tohto titulu daňové priznanie nepodáva.

3. Musí fyzická osoba, ktorá prijala finančný dar ho zdaniť?

Pretože podľa § 3 ods.2 písm.a) zákona č. 595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ zákon o dani z príjmov“/ predmetom dane okrem iného nie je príjem získaný darovaním nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti alebo výkonom závislej činnosti.

Ak fyzická osoba prijme na základe darovacej zmluvy finančný dar, tento nie je predmetom dane a do daňového priznania sa neuvádza.

 

Viac informácií získate na www.1snsc.sk

 

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: