Rebríček najväčších nadácií v roku 2012

Najväčšie grantové nadácie v SR v roku 2012

Nadácie v SR s najvyššími aktívami v roku 2012

Najväčšie firemné grantové nadácie v SR v roku 2012

Komunitné nadácie združené v Asociácii komunitných nadácií v roku 2012

K 31.12.2012 bolo v registri nadácií zapísaných 942 nadácii. Z toho 727 je aktívnych a 215 nadácii je v likvidácii.

V roku 2012 vzniklo 30 nových nadácií a 7 nadácii zaniklo.

Celkový majetok na Slovensku registrovaných nadácií, ktoré zaslali výročnú správu na Ministerstvo vnútra SR, bol v roku 2012 približne 80,8 mil. euro. O milión euro viac ako v roku 2011.

Majetok nadácie tvorí nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok nadácie. Ostatný majetok,  ktorý nie je súčasťou nadačného imania alebo nadačného fondu, tvoria peňažné prostriedky, cenné  papiere, ako aj iné majetkové práva a peniazmi oceniteľné iné majetkové hodnoty .

Podľa dostupných údajov poskytli súkromné nadácie v roku 2012 dary a granty v hodnote 21,1 mil. euro  čo je porovnateľné z predchádzajúcim rokom. Takmer polovicu tejto sumy, 9 mil. euro, prerozdelili firemné nadácie.

V rebríčku najväčších grantových nadácií sú zaradené nadácie, ktoré poskytli granty viac ako 100 tis. euro. Tieto nadácie spoločne rozdelili 84% celkovej sumy poskytnutej na verejnoprospešné aktivity či ako pomoc v núdzi.

Príjmy týchto nadácií z 2% boli 10,37 mil. euro v roku 2012 (4 z nich nebolo príjemcom 2%) a 10,03 mil. euro v roku 2011 (6 z nich nebolo príjemcom 2%).

Finančné prostriedky z 2% sú čerpané v  15 mesačných cykloch. To znamená, že niektoré nadácie v roku 2012 poskytli granty z príjmov z roku 2011 a podobne príjmy z roku 2012 sú prerozdeľované ešte aj v roku 2013.

Na základe novely zákona o dani z príjmov môžu právnické osoby od roku 2010 poukázať 2% z dane len ak súčasne darovali finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane. V opačnom prípade môžu asignovať len 1,5% z dane. 

Výnosy nadácií predstavujú financie získané z 2% asignácie daní fyzických a právnických osôb,  od súkromných spoločností, od individuálnych darcov väčšinou z verejnej zbierky, granty od zahraničných darcov – nadácií, alebo aj dotácií z verejných zdrojov, predovšetkým Úradu vlády SR, alebo  v menšej miere výnosy získané vlastnou činnosťou.  Nadácie majú možnosti zhodnocovať svoj majetok a výnosy z takýchto investícií ďalej prerozdeľovať na podporu verejnoprospešných aktivít.

Jednou zo základných nadačných činností je poskytovanie peňažnej (i nepeňažnej) podpory tretím osobám, nazývané aj ako poskytovanie grantov na realizáciu verejnoprospešných účelov. Väčšina nadácií poskytuje granty v podobe grantových programov, do ktorých sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa kritériá podpory.  Niektoré poskytujú dary priamo obstaraním predmetov pre podporované zariadenie (napr. zdravotnícke prístroje).

Celkové náklady pozostávajú z nákladov na poskytnutú finančnú podporu tretím osobám, nákladov na inú nadačnú činnosť a nákladov na správu nadácie.

Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra nadácií a jeho minimálna výška je 6638,78 euro. Nadačné imanie nad túto sumu môžu tvoriť nielen finančné prostriedky ale aj hnuteľné veci, cenné papiere ako aj iné majetkové práva a hodnoty oceniteľné peniazmi.

Údaje pochádzajú prevažne zo Súvahy a z Výkazov ziskov a strát:
Aktíva - v Súvahe (104) Vlastné a cudzie zdroje spolu tvoria finančný a nefinančný majetok
Nadačné imanie - v Súvahe (411) Základné imanie
Výnosy  -Výkaz ziskov a strát, Účtová trieda 5 spolu
Celkové náklady - Výkaz ziskov a strát, Účtová trieda 6 spolu
Prijímy z 2 % - Údaje zverejnené Daňovým riaditeľstvom SR

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: