Rebríček najväčších nadácií v roku 2009/2010

V súčasnosti je v registri nadácií zapísaných vyše 600 nadácií, z ktorých je takmer 200 v likvidácii. V roku 2010 bolo na Slovensku aktívnych 404 nadácií a vzniklo 35 nových nadácií.

Celkový majetok na Slovensku registrovaných nadácií, ktoré zaslali výročnú správu na Ministerstvo vnútra bol v roku 2010 66,7 mil. euro. Majetok nadácie tvorí nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok nadácie. Ostatný majetok, ktorý nie je súčasťou nadačného imania alebo nadačného fondu, tvoria peňažné prostriedky, cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a peniazmi oceniteľné iné majetkové hodnoty .

Podľa dostupných údajov poskytli súkromné nadácie v roku 2010 dary a granty v hodnote 32,8 mil. euro čo je o 2,2 milióna viac ako v predchádzajúcom roku. V rebríčku najväčších grantových nadácií sú zaradené nadácie, ktoré poskytli granty viac ako 100 tis. euro čo je až 91% celkovej sumy poskytnutej na verejnoprospešné aktivity či ako pomoc v núdzi.

Príjmy týchto nadácií z 2% boli 10,4 mil. euro v roku 2010 (8 z nich nebolo príjemcom 2%) a 12,1 mil. euro v roku 2009. Na prvý pohľad sa môže zdať, že napriek medziročnému poklesu príjmu z 2% objem poskytnutých grantov narástol, treba však vziať do úvahy 15 mesačné cykly čerpania príjmov z asignácie. Čo znamená, že niektoré nadácie v roku 2010 poskytli granty z príjmov z roku 2009 a podobne príjmy z roku 2010 sú prerozdeľované ešte aj v roku 2011.

Výnosy nadácií predstavujú financie získané z 2% asignácie daní fyzických a právnických osôb, od súkromných spoločností, od individuálnych darcov väčšinou z verejnej zbierky, granty od zahraničných darcov – nadácií, alebo aj dotácií z verejných zdrojov, predovšetkým Úradu vlády SR, alebo v menšej miere výnosy získané vlastnou činnosťou. Nadácie majú možnosti zhodnocovať svoj majetok a výnosy z takýchto investícií ďalej prerozdeľovať na podporu verejnoprospešných aktivít.

Jednou zo základných nadačných činností je poskytovanie peňažnej (i nepeňažnej) podpory tretím osobám, nazývané aj ako poskytovanie grantov na realizáciu verejnoprospešných účelov. Väčšina nadácií poskytuje granty v podobe grantových programov, do ktorých sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa kritériá podpory. Niektoré poskytujú dary priamo obstaraním predmetov pre podporované zariadenie (napr. zdravotnícke prístroje).

Celkové náklady pozostávajú z nákladov na poskytnutú finančnú podporu tretím osobám, nákladov na inú nadačnú činnosť a nákladov na správu nadácie.

Najväčšie grantové nadácie v SR v roku 2010

Nadácie v SR s najvyššími aktívami v roku 2010

Najväčšie firemné nadácie v SR v roku 2010

Komunitné nadácie združené v Asociácii komunitných nadácií v roku 2010

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: