Rebríček najväčších nadácií v roku 2011

Najväčšie grantové nadácie v SR v roku 2011

Nadácie v SR s najvyššími aktívami v roku 2011

Najväčšie grantové firemné nadácie v SR v roku 2011

Komunitné nadácie združené v Asociácii komunitných nadácií v roku 2011

K 31.12.2011 bolo v registri nadácií zapísaných 918 nadácii. Z toho 427 je aktívnych a 491 nadácii je v likvidácii. V roku 2012 vzniklo 18 nových nadácií a 7 nadácii zaniklo.

Údaje sme čerpali najmä zo Súvahy a z Výkazov ziskov a strát:

  • Aktíva - v Súvahe (104) Vlastné a cudzie zdroje spolu tvoria finančný a nefinančný majetok
  • Nadačné imanie - v Súvahe (411) Základné imanie
  • Výnosy  -Výkaz ziskov a strát, Účtová trieda 5 spolu
  • Celkové náklady - Výkaz ziskov a strát, Účtová trieda 6 spolu
  • Prijímy z 2 % - Údaje zverejnené Daňovým riaditeľstvom SR

Celkový majetok na Slovensku registrovaných nadácií, ktoré zaslali výročnú správu na Ministerstvo vnútra SR, bol v roku 2011 79,3 mil. euro. V roku 2010 to bola suma 101,8 mil. euro. Rozdiel je spôsobený aj tým, že Nadácia Intenda mala v roku 2010 nadačné imanie vo výške 20,6 mil. euro a v roku 2011 1,96 mil. euro, rozdiel je 18,64 mil. euro.

Nadácia Intenda spravuje majetok (nehnuteľnosti) bývalého SZM (Socialisticky zväz mládeže). V roku 2001 Vláda SR schválila prevod tohto majetku štátu v správe likvidovaného Fondu detí a mládeže a 100% podielu v spoločnosti Hotely mládeže Slovakia a.s. na Nadáciu. Nadácia tento majetok zhodnocuje a predáva.

Vysvetlenie použitých pojmov:

Majetok nadácie tvorí nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok nadácie. Ostatný majetok,  ktorý nie je súčasťou nadačného imania alebo nadačného fondu, tvoria peňažné prostriedky, cenné  papiere, ako aj iné majetkové práva a peniazmi oceniteľné iné majetkové hodnoty .

Podľa dostupných údajov poskytli súkromné nadácie v roku 2011 dary a granty v hodnote 21,4 mil. euro  čo je o 11,4 mil. euro menej ako v predchádzajúcom roku.  

Tento veľký rozdiel je spôsobený tým, že osem veľkých grantových nadácii grantovalo, v roku 2011, oveľa nižšie sumy ako v roku 2010. Napr. Nadácia Pázmány Péter Alapítvány grantovala o 3,9 mil. eur menej, MEDICAL NADÁCIA grantovala o 2 mil. eur menej, o približne 1 mil. eur menej grantovala každá nadácia: SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien, Nadácia Ekopolis, Nadácia na podporu občianskych aktivít, Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation.

V rebríčku najväčších grantových nadácií sú zaradené nadácie, ktoré poskytli granty viac ako 100 tis. euro. Tieto nadácie spoločne rozdelili 86% celkovej sumy poskytnutej na verejnoprospešné aktivity či ako pomoc v núdzi.

Príjmy týchto nadácií z 2% boli 10,03 mil. euro v roku 2011 (6 z nich nebolo príjemcom 2%) a 10,4 mil. euro v roku 2010 (8 z nich nebolo príjemcom 2%).

Finančné prostriedky z 2% sú čerpané v  15 mesačných cykloch. To znamená, že niektoré nadácie v roku 2011 poskytli granty z príjmov z roku 2010 a podobne príjmy z roku 2011 sú prerozdeľované ešte aj v roku 2012.

Výnosy nadácií predstavujú financie získané z 2% asignácie daní fyzických a právnických osôb,  od súkromných spoločností, od individuálnych darcov väčšinou z verejnej zbierky, granty od zahraničných darcov – nadácií, alebo aj dotácií z verejných zdrojov, predovšetkým Úradu vlády SR, alebo  v menšej miere výnosy získané vlastnou činnosťou.  Nadácie majú možnosti zhodnocovať svoj majetok a výnosy z takýchto investícií ďalej prerozdeľovať na podporu verejnoprospešných aktivít.

Jednou zo základných nadačných činností je poskytovanie peňažnej (i nepeňažnej) podpory tretím osobám, nazývané aj ako poskytovanie grantov na realizáciu verejnoprospešných účelov. Väčšina nadácií poskytuje granty v podobe grantových programov, do ktorých sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa kritériá podpory. Niektoré  poskytujú dary priamo obstaraním predmetov pre podporované zariadenie (napr. zdravotnícke prístroje).

Celkové náklady pozostávajú z nákladov na poskytnutú finančnú podporu tretím osobám, nákladov na inú nadačnú činnosť a nákladov na správu nadácie.

Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra nadácií a jeho minimálna výška je 6638,78 euro. Nadačné imanie nad túto sumu môžu tvoriť nielen finančné prostriedky ale aj hnuteľné veci, cenné papiere ako aj iné majetkové práva a hodnoty oceniteľné peniazmi.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: