Pojmy, ktoré súvisia s darovávaním

Darcovstvo predstavuje jednu z možných podôb dobročinnosti.

Dobročinnosť je všeobecný pojem označujúci rôzne aktivity motivované láskou k blížnemu a snahou pomôcť človeku, ľudstvu, svetu – jednoducho ide o konanie dobra v prospech iných, ktorí nie sú s osobou v blízkom rodinnom zväzku.

Altruizmus je systémom hodnotových orientácií osobnosti - myslenie, cítenie, jednanie, túžba pomáhať iným bez očakávania finančnej alebo inej úhrady. Ide o obetavosť ako charakteristickú črtu, postoj nadraďujúci prospech druhých nad vlastné záujmy prejavený praktickým konaním.
V psychologickom slovníku pod pojmom altruizmus nájdeme: ide o nesebecký charakter medziľudských vzťahov, láska pre blaho druhých, prejavuje sa myslením, cítením a jednaním, ktoré berie ohľad na ostatných ľudí.“
Pojem altruizmus zaviedol A. Comte.

Charita je tradičnejším pomenovaním darcovstva a dobročinnosti zdôrazňujúce pomoc blížnemu a pomoc ľuďom v núdzi. V bežnom vnímaní sa snaží zmierňovať okamžité utrpenie, biedu a núdzu ľudí. Ide o dobročinnú pomoc ľuďom, najmä starým, chorým, nemajetným, opusteným.

Filantropia je jedna z modernejších foriem darcovstva, označujúca darcovstvo, ktoré sa snaží riešiť problémy spoločnosti podporou vzdelávania, inovácií a rozvojom schopností ľudí, aby si boli schopní sami pomôcť, a neboli odkázaní na almužny. Snaží sa podporiť tie schopnosti ľudí, ktoré im pomôžu naštartovať proces, ktorý im pomôže k vyššej kvalite života. V ideálnom prípade sa snaží selektívne riešiť problémy spoločnosti tak, aby boli spravodlivejšie a lepšie.

Mecénstvo je archaickým pomenovaním podpory, najmä vied, umenia a literatúry, bohatými jednotlivcami bez obmedzovania tvorivej slobody umelcov.
V danej dobe tvorilo mecénstvo súčasť životného štýlu. Umenie, veda a filozofia zažívali, vďaka štedrej podpore mecénov obrovský rozkvet.

Prosociálne správanie sa vyznačuje skutkami a činmi vykonanými v prospech druhého bez očakávania odmeny (materiálnej či finančnej) alebo sociálneho súhlasu. Tieto akty správania majú charakter poskytnutia nezištnej pomoci, kde nie je očakávaná odmena ani opätovanie pomoci v budúcnosti.

Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť dobrovoľníka v prospech iných vykonávaná bez nároku na odmenu. Dobrovoľník je človek, ktorý dáva zo svojho osobného času, energie, vedomostí a schopností v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu.

Firemná filantropia je súčasťou širšieho konceptu spoločenskej zodpovednosti firiem. Je dôležitým spojítkom medzi firmou a miestom, v ktorom podnik pôsobí. Spoločnosti realizujú nielen svoje obchodné ciele, ale majú stanovené aj sociálne ciele a hľadajú spôsob ako časť svojho zisku venovať späť komunite, v ktorej pôsobia.

 

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: