Súťažné práce 1. ročníka Ceny CPF
akademický rok 2006/2007

Anna Hanuliaková 
Filantropia na Slovensku (s cieľom popísať prínos osobností filantropie na Slovensku, konkrétne v Bratislavskom regióne v období 1774-1968 s prihliadnutím na sociálnu oblasť)
bakalárska práca

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, Katedra sociálnej práce

Práca načrtáva základné historické východiská vzniku filantropie, rozvoj jej činnosti a náplne od staroveku až po súčasnosť. Všíma si aj podiel cirkví na podpore a šírení dobročinnosti. Najväčšiu plochu práca venuje životu a dielu najvýznamnejších predstaviteľov filantropie na Slovensku, konkrétne v Bratislave, v časovom horizonte od konca 18. storočia do polovice 20. storočia.

Peter Vlčko
Úloha dobrovoľníctva v sociálnej práci
ročníková práca

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 1. Ročník

Táto práca sa zaoberá aktivitami mládežníckej organizácie YMCA Slovensko, charakterizovanej prácou s dobrovoľníkmi, rozborom chápania dobrovoľníckej práce zo strany dobrovoľníkov i pracovníkov personálnych oddelení komerčných firiem a jej prínosov na trhu práce.

Marek Káčer
Filantropia
ročníková práca

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 4. Ročník

Práca v teoretickej rovine definuje predmet činu filantropie a pojmy ako filantropia, dobrovoľnosť, sloboda. Poskytuje podrobný prehľad histórióriu filantropie. V závere sa venuje právnym a ekonomickým aspektom modernej filantropie.

Katarína Geciová
Filantropia a motívy ktoré k nej človeka vedú
ročníková práca 

Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, katedra psychológie, 2. Ročník

Praktická časť práce je zameraná na vzťah mladých ľudík filantropii. Konkrétne sa venuje oblasti dobrovoľnej činnosti a úrovne angažovanosti v tomto smere. Jedným z cieľov tejto práce bolo zistenie, čo motivuje mladých ľudí k takejto činnosti. V teoretickej rovine rozoberá jednotlivé faktory motivácie k filantropii.

Tomáš Demočko
Rozvoj filantropického úsilia ako odozva na perzekúciu v rokoch 1939-1945
diplomová práca

Univerzita Konštantína Filozofa Nitra, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, katedra rómskej kultúry, 5. Ročník

Táto práca je zameraná na skúmanie fenoménu ľudského manipulatívneho správania viacerých národov. Na základe štúdie archívnych dokumentov z archívu MV v LE, ŠOBA-LE, ako aj Slovenského zákonníka pripúšťa perzekučné opatrenia od r.1938.

Michal Knitl
Motivácia a vedenie dobrovoľníkov
diplomová práca

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

Práca v teoretickej rovine poskytuje obraz o motivačných faktoroch a štýle vedenia dobrovoľníkov. Poukazuje na možnosti ich motivácie a vedenia. Prieskumná časť práca je zameraná na dobrovoľníkov, ktorý vnímajú svoju motiváciu a tiež definuje, ktorá z teórií vedenia ľudí najviac zodpovedá vedeniu dobrovoľníkov v praxi.

Zuzana Tegzová
Firemná filantropia na Slovensku, názory predstaviteľov firemného a neziskového sektora
diplomová práca 

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Ústav aplikovanej psychológie

Práca sa zaoberá firemnou filantropiou, darcovstvom a spoluprácou neziskového a firemného sektora. Jej hlavným cieľom bolo zmapovať názory a skúsenosti predstaviteľov neziskového a firemného sektora na súčasnú situáciu v tejto oblasti. Práca sa tiež venuje legislatívnemu pozadiu firemného a neziskového sektora ako aj mechanizmu darovanie 2% dane z príjmu. Taktiež prináša stručný prehľad súčasnej situácie na Slovensku.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: