Súťažné práce 2. ročníka Ceny CPF
akademický rok 2007/2008

Lenka Mindoková
Filantropia. Slovensko a filantropia na prelome 20. a 21. storočia
diplomová práca 

Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Katedra kresťanskej antropológie a sociálnej práce

Táto práca zdôrazňuje význam človeka v úlohe fllantropa. Predstavuje filantropiu vo svetle Cirkvi, jej východiská a sociálne učenie Cirkvi a dobročinnosť v rámci Pravoslávnej, Katolíckej a Evanjelickej Cirkvi. Práca sa tiež venuje mimovládnym organizáciám, ich jednotlivým formám, fungujúcim na území SR, ako aj charitatívnej činnosti a jej špecifikám.

Katarína Baroková
Súčasná dobrovoľnícka činnosť na Slovensku
bakalárska práca

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta

Práca poskytuje stručný náhľad do aktuálnej dobrovoľníckej činnosti na Slovensku, pričom neobchádza ani dobrovoľníctvo vo svete a prierez históriou dobrovoľníckeho združenia na Slovensku. Súčasne obsahuje legislatívny rámec a existujúci právny návrh úpravy dobrovoľníctva. Práca je doplnená osobnými skúsenosťami autorky s dobrovoľníckou činnosťou.

Noema Gabovičová
Dobrovoľnícka činnosť  s rómskymi deťmi
bakalárska práca

Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra pedagogických štúdii, Študijný program: Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

Bakalárska práca ponúka náhľad o špecifickom type dobrovoľníctva, a to s rómskymi deťmi. Približuje poznatky o rodinnom a etnickom prostredí, v ktorom rómske dieťa žije, a ktoré má na neho nezanedbateľný vpylv. Prostredníctvom zistení v empirickej časti bakalárskej práce, prináša autorka návrh odporúčaní pre prípravu dobrovoľníctva s rómskymi deťmi.

Ivana Tomanová
Vzťahová väzba a iracionalita ako prediktory prosociálnych tendencií
diplomová práca 

Trnavská univerzita, Filozofická fakulta

Cieľom štúdie je snaha o vysvetlenie a potvrdenie teoretického konceptu Rudolfa, o existencii základného depresívneho konfliktu a jeho neurotickom spracovaní vo forme altruizmu a prosociálnych tendencií. Predmetom výskumnej štúdie sú súvislosti vzťahovej väzby, iracionality v myslení a prosociálnych tendencií, resp. predikcia prosociálnosti prostredníctvom štýlu vzťahovej väzby a miery iracionality, pričom sa zameriava na porovnávanie neurotického a zdravého spôsobu spracovania základného depresívneho konfliktu.

Lucia Grznárová
Význam a vplyv sociálnej reklamy ako nástroja marketingovej komunikácie
diplomová práca

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, katedra marketingovej komunikácie, Študijný odbor: masmediálne štúdiá, Študijný program: marketingová komunikácia

Cieľom tejto práce je poukázať na aktivity tretieho sektora prostredníctvom mediálnej činnosti, na jej význam a vplyv na verejnosť. V teoretickej rovine vymedzuje základné  teoretické východiská a termíny. Analyzuje sociálnu reklamu na Slovensku prostredníctvom najznámejších mediálne činných organizácií. Rozoberá postoje verejnosti voči tretiemu sektoru a jeho mediálnej činnosti, získané prostredníctvom výskumov prístupných na internete, ale i z dotazníka, ktorý tvorí súčasť práce. Práca ďalej obsahuje analýzu činnosti projektu Hodina deťom a tiež  pripomienky a návrhy autorky na nové spôsoby propagačných aktivít.

Michaela Orlovská
Spoločenská zodpovednosť podnikov a firemná filantropia
diplomová práca

Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, Inštitút edukológie a sociálnej práce, Katedra Andragogiky

Práca popisuje základné pojmy, dokumenty, normy a štandardy vyplývajúce z konceptu spoločensky zodpovedného podnikania. Zameriava sa na firemnú filantropiu, jej vzťah k zodpovednému podnikaniu a taktiež na jednotlivé formy a typy filantropických aktivít. Primárna analýza práce zisťuje, aký je stav spoločensky zodpovedného podnikania a firemnej filantropie vo vybraných firmách pôsobiacich na Slovensku, ktoré sú zároveň zoskupené v jednom a tom istom združení. Práca tiež obsahuje sumár výsledkov a odporúčanie pre prax firiem v tejto oblasti.

Jaroslava Píšová
Fundraising na Slovensku
diplomová práca

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra verejnej ekonomiky

Diplomová práca je zameraná na finančné zabezpečenie mimovládnych organizácií prostredníctvom fundraisingu, pričom komplexne analyzuje problematiku z pohľadu organizačno-finančného zabezpečenia fundraisingu a z pohľadu motivácie subjektov k podpore fundraisingu na Slovensku. Objektom skúmania práce sú mimovládne neziskové organizácie pôsobiace na území Slovenskej republiky.

Peter Olejník
Motivácia dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou
bakalárska práca

Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, katedra psychológie

Práca v teoretickej rovine popisuje základné pojmy týkajúce sa tretieho sektora, mimovládnych organizácií, dobrovoľníctva, jeho typy a princípy. Poskytuje stručný prehľad legislatívy a histórie dobrovoľníctva na Slovensku. Rozoberá problematiku dobrovoľníckej motivácie, špecificky porovnáva altruistické a egoistické motívy. Cieľmi výskumu bolo zistiť štruktúru a preferenciu motívov, rodové rozdiely v preferencii motívov a zistiť vzťah medzi motívmi a vekom.

Katarína Kučerová
Bytie v jednaní (Diakonia ako životný štýl služby blížnym)
ročníková práca

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta, Katedra evanjelikálnej teológie a misie

Táto ročníková práca sa zamýšľa nad pojmom filantropia a diakonia ako praktická láska k ľuďom, prostredníctvom a na pozadí biblického príbehu. Teoretické východiská danej práce vychádzajú najmä z biblických textov a biblickej antropológie.

Peter Kubiš
Vznik a vývoj firemnej filantropie
bakalárska práca

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta, Katedra verejnej ekonomiky

Bakalárska práca charakterizuje základné pojmy súvisiace s pojmom filantropia a analyzuje súčasné podoby realizácie tohto fenoménu v slovenských firmách na pozadí globálnych trendov. Ďalej sa zaoberá vznikom a vývojom firemnej filantropie v USA a na Slovensku. Objektom skúmania je filantropia ako fenomén. Predpokladaný prínosom bakalárskej práce je obohatenie diskusie na túto tému a vytvorenie východiska pre ďalší výskum v tejto oblasti. 

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: