Súťažné práce 3. ročníka Ceny CPF
akademický rok 2008/2009

Adela Slivková
Spoločensky zodpovedné podnikanie a jeho význam pre podniky
ročníková práca

Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Katedra ekonómie

Práca na teoretickej rovine rozoberá spoločensky zodpovedné podnikanie. Venuje sa analýze spoločensky zodpovedného podnikania na príklade konkrétneho podniku, s prihliadnutím na formulované ciele. Vymedzuje dôvody pre podnik, prečo byť spoločensky zodpovedným v spojitosti s ekonomickým zdôvodnením výhod a nevýhod, ktoré pre podnik prináša spoločensky zodpovedné podnikanie. Na základe vlastného spracovania sú navrhnuté poslanie, ciele a stratégia spoločensky zodpovedného podnikania. V tejto práci sú vymedzené zistenia a odporúčania na zlepšenie spoločensky zodpovedného podnikania pre podniky.

Angela Sobolčiaková
Organizácie občianskej spoločnosti v demokratickom štáte
bakalárska práca

Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva

Práca vymedzuje pojmy pre neštátne (mimovládne) organizácie, alebo rôzne iné používané pojmy pre neziskové organizácie. Popisuje znaky a druhy neziskových organizácií, ako aj sektorové delenie spoločnosti. Práca tiež hovorí o vzťahu štátu k neziskovým, neštátnym, verejnoprospešným, dobrovoľníckym a občianskym organizáciám. Na záver sa venuje poriadku a klasifikácii organizácii občianskej spoločnosti.

Eva Tršková
Korporátne nadácie ako donor tretieho sektora
diplomová práca

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra masmediálnej komunikácie

Práca poskytuje krátky prehľad súčasným trhom korporátnych nadácií a v krátkosti opisuje tie najväčšie z nich. Ďalej poskytuje všeobecný prehľad a typológiu tretieho sektora, jeho ústavnoprávny i zákonný rámec, a tiež pojednáva o spôsoboch a princípoch financovania tretieho sektora. Ďalej sa venuje významu komunikácie v podmienkach tretieho sektora, popisu komunikačného prostredia a popisu prostriedkov marketingovej komunikácie neziskových organizácií. Obsahuje aj informácie o cieľoch mimovládnych organizácií a cieľových trhoch.

Juraj Čurilla
Dobrovoľníctvo v neziskových organizáciách v okrese Spišská Nová Ves
bakalárska práca

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Katedra sociálnej práce

Práca prezentuje problematiku dobrovoľníctva v neziskových organizáciách v konkrétnom okrese a v rámci celého Slovenska, ako nevyhnutnú súčasť občianskej a demokratickej spoločnosti. Definuje pojem dobrovoľníka, predkladá formy, metodiky práce a stav dobrovoľníctva v spojení s neziskovými organizáciami.

Lenka Chobotová
Sociálne stratégie komerčných inštitúcií: altruizmus alebo public relation
diplomová práca

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy

Práca teoreticky rozoberá terminológiu a evolúciu altruizmu v kontexte spoločnsoti a trhu. Ďalej sa venuje public relation a spoločenskej zodpovednosti. Za cieľ si kladie porozumieť altruizmu a jeho evolúcii u človeka s následným hľadaním paralel a prepojení na komerčné inštitúcie a ich sociálne stratégie. Špeciálny dôraz kladie na interných stakeholderov, konkrétne zamestnancov. Vzťah korporácie k tomuto zainteresovanému subjektu sa stal predmetom výskumu v danej práci.

Lucia Kyseľová
Strategický prístup k firemnej filantropii
diplomová práca

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky

Diplomová práca obsahuje základné pojmy  ako  filantropia a firemná filantropia. Popisuje historický vývoj oboch pojmov a uvádzajú sa v nej nástroje a zdroje firemnej filantropie. Práca tiež vysvetľuje pojmy, ako stratégia, vízia, poslanie, strategické ciele a dva základné modely stratégie. Tiež je tu rozpracovaný postup tvorby a implementácie stratégie darcovstva. V závere je na vybranej firme (OTP banke) ukázaná praktická aplikácia navrhovaného postupu.

Peter Madzík
Spoločensky zodpovedné podnikanie v okrese Poprad so zameraním na firemnú filantropiu
bakalárska práca

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra ekonomiky a cestovného ruchu

Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť stav spoločensky zodpovedného podnikania a firemnej filantropie v okrese Poprad prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Po zadefinovaní základného pojmového aparátu je pozornosť venovaná konkrétnym aspektom tejto problematiky v sledovanom regióne. Na základe získaných údajov je zhodnotený súčasný stav spoločenskej zodpovednosti a firemnej filantropie a v závere práce je načrtnutých niekoľko praktických odporúčaní pre podniky, neziskové organizácie a štát, ktoré vyplývajú zo získaných údajov, ako aj predikcia možného vývoja sledovanej problematiky.

Silvia Lieskovská
Odcudzenie a sloboda u Karla Marxa a Ericha Fromma
diplomová práca

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra filozofie

Diplomová práca sa venuje problematike odcudzenia a slobody človeka u Karla Marxa, Ericha Fromma, niektorých ďalších neomarxistov a antropologicky orientovaných mysliteľov. Na špecifiká tejto témy poukazujeme analýzou prác daných mysliteľov, sekundárnej literatúry a ich komparáciou. Základným cieľom práce je preskúmanie danej problematiky týkajúcej sa človeka, jeho dejín, odcudzenia a slobody, no zároveň i snaha nájsť riešenie problému odcudzenia človeka a dosahovania slobody v konkrétnych spoločenských podmienkach. Zároveň poukazuje na situáciu, v ktorej sa ocitá človek v silne konzumnej spoločnosti, ale aj na dôsledky z nej vyplývajúce.

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: