Súťažné práce 4. ročníka Ceny CPF
akademický rok 2009/2010

Veronika Mokrejšová
CSR v praxi českých firem – komparace sdělení českých a zahraničních firem
diplomová práca

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Katedra mezinárodního obchodu

Práca osvetluje pojem corporate social responsibility, za pomoci analýzi jeho definíc a popisu jeho histórie. Zasaďuje tento pojem do kontextu udržateľného rozvoja a spoločenskej zodpovednosti. Venuje sa vzťahu so stakeholdermi (stakeholder relationship managementu) a jeho teoretickému základu, teórii stakeholderov. Práca je doplnená kvalitatívnym výskumom, ktorý sa snaží ukázať celú škálu rôznych druhov informácii, určených pre stakeholderov, a porovnať správy určené stakeholderom v USA a zvyšných krajinách sveta.

Vendula Prjachová
Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii
diplomová práca

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra podnikohospodářská

Práca definuje pojmy ako firemná filantropia a firemné darcovstvo. Porovnáva firemné darcovstvo a corporate social repsonsibility aktivity v Českej republike a vo Francúzsku. V rámci praktickej časti analyzuje aktivity vybraných firemných nadačných subjektov a ich prínos pre spoločnosť. Práca tiež obsahuje zhrnutie poznatkov a návrhy pre implementáciu a riadenie firemných nadácii a fondov.

Jana Hoosová
Podpora mladých umelcov na Slovensku
bakalárska práca

Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra kulturológie

Táto práca mapuje programy a projekty podpory mladého umelca so sústredením sa na iniciatívy podnikateľského sektora. Sleduje súčasnú reflexiu postavenia umelca v medzinárodnom kultúrnom priestore, identifikuje jeho práva a povinnosti definované slovenskou legislatívou. Analyzuje dostupné zdroje a formy umeleckej podpory. Zvláštna pozornosť je venovaná programu Cena nadácie Tatra banky za umenie ako príkladu implementácie princípov spoločensky zodpovedného správania firmy vo sfére podpory umenia.

Renáta Olahová
Motivácia k altruistickému správaniu v spoločenstve Rotary
diplomová práca

Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  Fakulta sociálno - ekonomických vzťahov, Katedra ľudských zdrojov a personálneho manažmentu

Cieľ práce vo všeobecnosti stvárňuje rozšírenie čitateľových poznatkov o altruizme a spoločenstve Rotary. Ďalej konkrétne opisuje motivačné aspekty k altruistickému správaniu v Rotary. Opisuje a objasňuje pojmy: motivácia, prosociálne správanie, altruizmus, dobrovoľníctvo a spoločenstvo Rotary. Praktická rovina zachytáva prieskum týkajúci sa motivácie členov Rotary klubov k altruistickému správaniu na jednej strane v globálnom rozmere, na druhej strane s dôrazom na kultúrne rozdiely výpovedí rotariánov z Českej republiky, Nemecka a Slovenska. V závere sa opisujú zistené poznatky o altruizme a zhodnocujú sa výsledky prieskumu.

Diana Dombrovská
Členstvo v dobrovoľníckej organizácii a zmena osobnej a sociálnej identity mladých ľudí
diplomová práca

Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút psychológie

Práca zahŕňa poznatky o teóriách identity, charakteristikách mladých ľudí – adolescentov, podstate a typoch dobrovoľníctva. Ďalej obsahuje vedomosti o znakoch a funkciách sociálnych skupín, ktoré dobrovoľnícka organizácia plní. Poskytuje prehľad predchádzajúcich výskumov uskutočnených na tému dobrovoľníctva s výsledkami o prínose pre samotného dobrovoľníka. Cieľom práce je prostredníctvom metodiky IDEX na zisťovanie štruktúry identity od Weinreicha identifikovať pre dobrovoľníkov dôležité výroky.

Peter Olejník
Preferencia motívov k dobrovoľníctvu v závislosti od osobnostných rysov dobrovoľníkov
diplomová práca

Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

Po zadefinovaní základných pojmov, ako dobrovoľníctvo, dobrovoľníci, tretí sektor, mimovládne organizácie a motivácia, sa práca ďalej zaujíma o porovnanie dobrovoľníkov tej istej organizácie pôsobiacich v rozličných mestách v miere otvorenosti. Skúma, či otvorenosť a motívy k dobrovoľníctvu súvisia s vekom a dĺžkou pôsobenia v dobrovoľníckej organizácii. Zisťuje rozdiely v motívoch k dobrovoľníctvu a miere otvorenosti medzi dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami, a tiež medzi dobrovoľníkmi tej istej organizácie pôsobiacich v rozličných mestách.

Mária Grebečiová
Účasť dobrovoľníkov na práci so znevýhodnenými skupinami
bakalárska práca

Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra andragogiky

Bakalárska práca sa zaoberá významnými aspektmi dobrovoľníckej práce zameranej na činnosť so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva a vymedzením vzdelávacích potrieb dobrovoľníkov. Zaoberá sa pôvodom, identifikovaním a problémami znevýhodnených skupín obyvateľstva, ktoré hľadáme vo fungovaní spoločnosti. Uvádza faktory dokazujúce vysokú prospešnosť dobrovoľníkov v práci so znevýhodnenými skupinami. Prospešnosť dobrovoľníctva interpretujeme cez historické pozadie dobrovoľníctva, jeho existenciu v súčasnom treťom sektore, ohlasy spoločnosti na dobrovoľnícku činnosť. Poukazuje na pozitívne aspekty dobrovoľníckej práce, prínos tejto práce pre konkrétne znevýhodnené skupiny a ako aj potrebu vzdelávania dobrovoľníkov.

Slavomíra Mareková
Uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti v Ústave SR z aspektu rozvoja ľudskej osoby
diplomová práca

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Katedra filozofie

Práca sa zaoberá vzťahom súkromného záujmu a verejného záujmu ako faktoru sociálneho prostredia. Ďalej poukazuje na príčinnú súvislosť medzi uplatňovaním spoločenskej zodpovednosti a jej významom. Vymedzuje základný pojmový aparát súvisiaci s uplatňovaním spoločenskej zodpovednosti jednotlivca a celej spoločnosti na základe analýzy dostupnej odbornej literatúry. Definuje nositeľov spoločenskej zodpovednosti, hodnoty a ciele spoločnosti. Rozoberá všeobecné aspekty spoločensky zodpovedného správania založeného na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti. Ponúka všeobecný náčrt aplikácie spoločensky zodpovedného správania v praxi a zamýšľa sa nad možnosťami rozvoja ľudskej osoby.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: