Súťažné práce 5. ročníka Ceny CPF
akademický rok 2010/2011

Anna Bodnárová
Motivácia mladých ľudí k dobrovoľníctvu

diplomová práca

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce

Témou tejto diplomovej práce je poukázať na motiváciu mladých ľudí k vykonávaniu dobrovoľníckych činností. Objasňuje dobrovoľníctvo, jeho históriu, prekážky, ktoré bránia v jeho rozvoji, zameriava sa tu aj na prínos a postavenie dobrovoľníka v spoločnosti. Ďalej je zameraná na objasnenie pojmu motivácia, na popísanie zdrojov motivácie a na vysvetlenie motívov smerujúcich k dobrovoľníckej činnosti. Popisuje vplyv rodinnej výchovy na správanie a rozhodovanie sa mladého človeka v kontexte dobrovoľníctva. Empirický výskum zisťuje motiváciu mladých ľudí k dobrovoľníctvu, analyzuje získané informácie, formuluje závery vyplývajúce z teoretickej a empirickej časti práce a podáva odporúčania pre prax.

Michaela Štubňová
Dobrovoľníctvo ako hľadanie seba samého v živote mladého človeka
bakalárska práca

Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, Katedra psychológie

Práca sa zaoberá vplyvom dobrovoľníckej činnosti na proces hľadania identity v období adolescencie a rannej dospelosti. Cieľom práce je na základe teoretických východísk empiricky sledovať osobnostné a motivačné atribúty dobrovoľníctva a ich vplyv na proces utvárania identity. Teoretická časť popisuje všeobecne fenomén dobrovoľníctva, obdobie adolescencie a rannej dospelosti, proces hľadania a formovania osobnej identity a motivačné faktory v dobrovoľníctve. Pokúša sa taktiež o syntézu vplyvu fenoménu dobrovoľníctva na proces formovania identity. Vo výskumnej časti sa sledoval sa vplyv dobrovoľníckej činnosti na proces hľadania identity u mladých ľudí.

Juraj Čurilla
Manažment v štyroch najväčších neziskových organizáciách v okrese Spišská Nová Ves
diplomová práca

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Katedra sociálnej práce

Diplomová práca predstavuje ucelený pohľad na manažment v neziskových organizáciách. V teoretickej časti prinášame poznatky z oblasti neziskových organizácií, predovšetkým z ich histórie, súčasnosti i právnej úpravy v zmysle legislatívy Slovenskej republiky. Pozornosť je venovaná pojmu manažment a strategickému plánovaniu. Empirická časť je zameraná na význam a úlohy manažmentu v štyroch neziskových organizáciách v okrese Spišská Nová Ves, ktorých hlavnou činnosťou je poskytovanie sociálnych služieb. Na základe komparatívnej metódy hľadá špecifiká manažérskeho myslenia v neziskových organizáciách.

Monika Žitňanská
Rozvoj kompetencií dobrovoľníka v neziskových organizáciách
bakalárska práca

Trnavská Univerzita Trnava, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií

Práca analyzuje problematiku rozvoja kompetencií dobrovoľníka pracujúceho v neziskovej organizácii orientovanej na prácu s deťmi a mládežou. Teoretická časť práce sa zameriava na definíciu pojmov z uvedenej oblasti, pričom sa osobitne zaoberá otázkou dobrovoľníctva v jeho širších súvislostiach a popisuje dianie vo vybranej neziskovej organizácii. Ústredným cieľom záverečnej práce je objasnenie vzájomného vzťahu dobrovoľníckej činnosti a osobnostného rozvoja mladého človeka, ktorý s ňou prichádza do kontaktu. Prieskumná časť venuje zvláštnu pozornosť sociálnym, intrapersonálnym a komunikačným kompetenciám, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v pôsobení dobrovoľníka a prináša poznatky o jeho motiváciách, činnostiach a rozvíjaných schopnostiach, čím objasňuje prínos dobrovoľníctva pre konkrétneho jednotlivca.

Ľubica Drangová
Partnerstvo podnikateľského a tretieho sektora
bakalárska práca

VŠMU Bratislava, Divadelná fakulta, Katedra divadelného manažmentu

Práca v teoretickej časti skúma podmienky na vznik medzisektorového partnerstva, jeho formy a predpoklady na jeho úspešné založenie. V praktickej časti implementuje teoretické poznatky do konkrétneho projektu. Projekt navrhuje stratégiu realizácie partnerstva medzi neziskovou organizáciou Mladý pes a bližšie nešpecifikovanou firmou. Ambíciou projektu je pripraviť možnosť jeho reálneho využitia v praxi neziskovou organizáciou Mladý pes. Snahou tiež je, aby práca slúžila aj ako návod a inšpirácia pre začínajúce neziskové organizácie, ktoré rozmýšľajú o takejto forme získavania zdrojov.

Andrea Ivančová
F
inancovanie neziskových organizácií
bakalárska práca

Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta managementu, Katedra ekonómie a financií

Cieľom bakalárskej práce je analýza financovania neziskových organizácií na základe špecifikácie foriem financovania tretieho sektora, podľa spôsobu nadobudnutia príjmov a charakteru financujúcich subjektov. Prvá časť práce implikuje charakteristiku aktuálneho stavu neziskových organizácií na Slovensku a obsahuje platné legislatívne vymedzenie pojmov neziskového sektora. Súčasťou druhej časti je jasná a výstižná charakteristika cieľa práce a metodiky práce. Ďalšia, tretia časť práce je osobitne zameraná na analýzu jednotlivých foriem financovania neziskových organizácií. Význam práce spočíva v náhľade na neziskové organizácie z finančného hľadiska a poskytuje úplný prehľad existujúcich spôsobov získania príjmov na dosiahnutie vytýčeného všeobecne prospešného cieľu.

Miroslava Rusnoková
Spoločensky zodpovedné podnikanie na Slovensku a jeho podpora Európskou úniou
diplomová práca

Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta managementu, Katedra ekonómie a financií

Práca odpovedá na otázky spojené s presadzovaním konceptu spoločensky zodpovedného podnikania (SZP) Európskou úniou v členských štátoch a so situáciou v tejto oblasti na Slovensku. Ponúka historický prehľad základných udalostí na európskej úrovni, vytvorený na základe analýzy oficiálnych dokumentov EÚ. Ten dáva do súvislostí s aktivitami na Slovensku. Pomocou analýzy PESTLE autorka v práci skúma zo strategického hľadiska prostredie pre prijímanie konceptu SZP na Slovensku. Práca tak prináša analýzu faktorov v politickom, ekonomickom, sociálnom, legislatívnom a environmentálnom prostredí na Slovensku, ktoré ovplyvňujú proces presadzovania konceptu SZP.

Martina Sedláčková
Společenská odpovědnost firem a její vliv na společnost
bakalárska práca

Univerzita Karlova Praha, Fakulta sociálních věd, Katedra sociológie

Práca zoznamuje s konceptom spoločenskej zodpovednosti firiem. Na základe prevedeného kvalitatívneho výskumu sa venuje postaveniu, vnímaniu a role spoločenskej zodpovednosti firiem z hľadiska štyroch vybraných skupín stakeholderov. Práca rozoberá skúsenosť jednotlivých skupín so zodpovednosťou firiem, jej vplyv na ne a rozhranie, na ktorom sa koncept pohybuje, či je vnímaný skôr ako marketingová stratégia a PR, alebo nezištná snaha pomáhať a byť zodpovedný.

Michaela Bálintová
Pôsobenie neziskovej organizácie vo vylúčenej komunite
diplomová práca

Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie

Autorka sa v tejto práci  zaoberá lokalitou Ladislavov dvor v blízkosti mesta Levice. Od roku 2001 do tejto lokality boli sťahovaní neplatiči a vznikla tak rómska komunita. Zameriava sa tiež na pôsobenie mimovládnej neziskovej organizácie v tejto komunite. V práci autorka vychádza z konceptu sociálneho vylúčenia. Cieľom práce je na konkrétnom príklade poukázať na procesy a dôsledky sociálneho vylúčenia a možnosti riešenia tohto problému z pohľadu neziskových organizácií. Výsledky práce môžu byť využité pri plánovaní ďalších aktivít neziskovej organizácie v tejto rómskej komunite.

Alena Čepelová
Firemní dobrovolnictví a dárcovství
bakalárska práca

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave,

Bakalárska práca vymedzuje základné pojmy, ktoré sú spojené s firemným dobrovoľníctvo a darcovstvom. Upozorňuje na fakt, že rok 2011 bol vyhlásený Európskym rokom dobrovoľníctva. Cieľom práce je analyzovať prínos firemného dobrovoľníctva pre komunitu zo strany firiem, zamestnancov a neziskových organizácii. Časť práce je zameraná na jednu z najväčších firiem v ČR – skupinu ČEZ, ktorá drží už niekoľko rokov prvenstvo v rebríčku TOP firemný filantrop.

Jana Švubová
Financování příspěvkových divadel hl. m. Prahy
diplomová práca

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra institucionální ekonomie

Diplomová práca sa zaoberá financovaním divadiel – príspevkových organizácií hl. m. Prahy. Približuje vývoj inštitucionálneho prostredia českého divadla, ponúka prehľad právnych foriem prevádzkovania divadiel, celá problematika je potom vtiahnutá do širokého kontextu hospodárskej politiky. Cieľom je zhodnotiť proces transformácie na príklade vybraných transformovaných divadiel. Do analýzi je zahrnutá i príspevková organizácia hl. mesta Praha. Pre nájdenie išpirácie pre vymyslenie českého systému sú potom v prácy predstavené systémy financovania divadiel v Rakúsku a Veľkej Británii.

Natália Blahová
Filantropia a financovanie divadiel. Analýza Národného divadla v Prahe
diplomová práca

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Hospodářská a sociální politika

Táto práca sa venuje financovaniu Národného divadla v Prahe, pričom najväčšiu pozornosť venuje dobrovoľným mecenášskym zdrojom príjmov. Overenie tejto mecenášskej tradície je hlavným cieľom diplomovej práce. Pomocou metódy sonda, práca analyzuje vo vybraných rokoch príjmy, výdaje a deficity divadla. U príjmov zisťuje príjmy z vlastnej činnosti a z verejných rozpočtov, z ktorých vyvodzuje percento sebestačnosti. Zámerom práce je zmapovanie prítomnosti mecenášov a podielu výšky ich dobrovoľných príspevkov na financovaní celkových nákladov. Ďalej sa práca snaží komplexne zachytiť vývoj hospodárenia divadla, jeho inštitucionálny a politický vývoj. Na záver určuje spoločné i rozdielne tendencie vývoja.

Romana Duchoslavová
Vývoj dárcovství v České společnosti po roce 1989 na příkladu vybraných českých nadací
diplomová práca

Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Hospodářská a sociální politika

Cieľom diplomovej práce je preskúmať vývoj darcovstva v ČR po roku 1989. Zaoberá sa teoretíckým základom pojmu altruizmus a filantropia, vymedzuje skúmané darcovstvo ako neadresné a dáva ho do súvislosti s teoretickými východiskami. Ďalej sa zameriava na vzťah občianskej spoločnsoti a darcovstva a reflexiou rolí nadácií v českej spoločnosti. V praktickej časti je skúmaný rozvoj individuálneho darcovstva na vzorke štyroch českých nadácií.

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: