Súťažné práce 6. ročníka Ceny CPF
Akademický rok 2011/2012

 
Rozália Jobbágyová
Ideály a realita vo filantropii v minulosti a v súčasnosti
bakalárska práca
 
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Študijný program: Sociálna práca
 
Filantropia ako altruistický, etický a filozofický pojem je svojou podstatou široko zakorenený fenomén, ktorý sa relatívne vyskytuje v priebehu celého ľudského života na Zemi. Filantropia rieši problémy spoločnosti, zameriava sa na kvalitu života, podporuje vzdelávanie a rozvíja schopnosti ľudí. Práca chce poukázať na prospešnosť sociálnych projektov zameraných na pomoc a ochranu ľudskej populácie v rámci dobrovoľníckych aktivít. Na potrebnosť a dôležitosť vykonávaných filantropických sociálnych činov, ktoré ľudstvo poskytuje ľudstvu a na realitu so snahou priblížiť sa k dosiahnutiu ideálu vo filantropie.
 
 
Martina Masaryková
Rozvoj sociálnych kompetencii dobrovoľníka v občianskom združení
bakalárska práca 
 
Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Študijný program: sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 
 
Bakalárska práca sa zaoberá rozvojom sociálnych kompetencií dobrovoľníkov pracujúcich v občianskom združení eRko. Hlavným cieľom práce je poskytnúť poznatky o dobrovoľníctve vo všeobecnosti, ale i osobné skúsenosti dobrovoľníkov pracujúcich pre občianske združenie. Práca prináša v prvej kapitole teoretické poznatky o dobrovoľníctve, vymedzuje základné pojmy týkajúce sa tejto oblasti. Ponúka aj historický pohľad, bližšiu definíciu motivácie jedincov a informácie o neziskových organizáciách, ktorých súčasťou je i zvolené občianske združenie. Druhá kapitola je zameraná na sociálne kompetencie, ich zložky a rozvoj. Tretia, alebo prieskumná kapitola, sa venuje rozvoju sociálnych kompetencií. Poskytuje poznatky, získané pomocou výskumnej metódy, o motivácii, rozvíjaných schopnostiach a sociálnych kompetenciách. Približuje tým prínos pre dobrovoľníka a poukazuje na dôležitosť rozvíjajúceho sa dobrovoľníctva. 
 
 
Bc. Ivana Dikantová
Pôsobenie slovenských rímskokatolíckych misionárov v Rusku po rozpade Sovietskeho zväzu
diplomová práca
 
Univerzita Komenského v Bratislave, filozofická fakulta, Študijný program: ruské a východoeurópske štúdiá
 
Cieľom diplomovej práce je predstaviť činnosť slovenských misionárov z vybraných rehoľných spoločenstiev na území Ruskej federácie. Čitateľa najskôr stručne oboznámi s históriou Katolíckej cirkvi v Rusku. Prvá kapitola sa venuje misijnej činnosti Spoločenstva Fatima v Sovietskom zväze. V nasledujúcich kapitolách predstavuje vybrané rehoľné spoločnosti, ktoré od vzniku Ruskej federácie pôsobia na jej území. Prostredníctvom metódy „oral history“ prináša v jednotlivých kapitolách subjektívny pohľad misionárov na ich misijnú činnosť v Rusku. Práca sa zameriava na činnosť františkánov, Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, saleziánov, sestier premonštrátok, Služobníc Ducha Svätého a verbistov.
 
 
Bc. Branislav Borovský 
Globálne firemné dobrovoľníctvo ako nástroj stratégie CSR firiem 
diplomová práca
 
Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta manažmentu, Katedra Manažmentu
 
Cieľom záverečnej práce je skúmať jednu z mnohých aktivít Corporate Social Rerponsibility (CSR) – globálne firemné dobrovoľníctvo (GFD). Z hľadiska dostupných teoretických a praktických poznatkov sa autor zameriava na analýzu GFD ako nástroja CSR. Hlavným cieľom je podrobne analyzovať tento výraz a porovnať ho s inými formami firemného dobrovoľníctva (FD); zdôrazniť jeho výhody a nevýhody. Čiastkovým cieľom je analyzovať súčasné podmienky firiem a neziskových organizácií na Slovensku v oblasti firemného dobrovoľníctva a zistiť, či majú medzi dobrovoľníckymi aktivitami prvky GFD. V zahraničí má GFD už niekoľko ročnú tradíciu a kaţdým rokom sa objavuje v portfóliách aktivít firiem. Nakoľko ide o výraz, s ktorým sa súčasná odborná literatúra na Slovensku ešte nestretla, v práci sa vychádza predovšetkým zo zahraničnej literatúry, odborných prednášok, konferencií a praxi firiem. 
 
 
Bc. Nikola Janíčková
Online fundraising v České republice
diplomová práca
 
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitných studií, Katedra studií občanské společnosti
 
Práca predstavuje tému online fundraisingu predovšetkým na základe zahraničnej odbornej literatúry. Z najväčšej časti sa venuje jeho nástrojom, ale zoznamuje tiež napríklad s etickými zásadami či evaluáciou. Cieľom práce je tak, okrem predstavenia tejto témy verejnosti, identifikácia úspešných organizácií na základe interpretácie pološtrukturovaného dotazníka. Okrem toho sa výskum zameriava tiež na zistenie uplatnenia predpokladov úspešnosti v online fundraisingu medzi identifikovanými úspešnými organizáciami, ktoré nakoniec dopĺňa o inšpirácie a doporučenia z českého neziskového prostredia.
 
 
Michaela Vašků
Journey from Illness 
The Project on Publishing an International Magazine by the Clients of Mental Care Centres Iskérka (the Czech Republic) and Stichting De Boei (the Netherlands)
bakalárska práca
 
Univerzita Tomáše Baťi Zlín, Fakulta humanitních studii
 
Táto bakalárska práca rieši problematiku cieľovej skupiny osôb s duševným ochorením, jednej z najohrozenejších skupín českého sociálneho systému. Je rozčlenená do dvoch častí. Teoretická časť analyzuje bariéry, ktorým musí táto cieľová skupina v našej spoločnosti čeliť. Súčasne zoznamuje čitateľa s dvomi progresívnymi európskymi organizáciami, ktoré duševne chorým ľuďom pomáhajú k návratu do bežného života, organizáciou Stichting De Boei z holandského Eindhovenu a jej partnerskou organizáciou v Česku Iskérka, so sídlom v Rožnove pod Radhoštěm. Práca popisuje inovatívne aktivizačné metódy, ktoré pomáhajú duševne chorým ľuďom nájsť vlastné sily v boji s chorobou.
Praktická časť je inšpirovaná autorkinou stážou v organizácii Iskérka v spolupráci s Stichting De Boei. Zameriava sa na proces tvorby medzinárodného časopisu publikovaného osobami s duševným ochorením, ktorého cieľom je medializácia cieľovej skupiny, využitie potenciálu osôb s duševným ochorením a ich motivácia ku tvorivej činnosti. 
 
 
Alexandr Smutný 
Financování symfonických orchestrů v České republice
bakalárska práca 
 
Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, špecialiácia: Národní hospodářství
 
Bakalárska práca sa zaoberá financovaním symfonických orchestrov v Českej republike. Charakterizuje vývoj inštitucionálneho prostredia českej symfonickej hudby, prehľad právnych foriem a financovanie týchto orchestrov. Práca zahŕňa túto problematiku do kontextu hospodárskej politiky. Cieľom práce je zhodnotiť situáciu symfonických orchestrov v Česktj republike a zachytiť dôležité vplyvy na ich vývoj. Ďalšim cieľom je naznačiť kroky vedúce k transformácii súčasného systému do úspešnejšej podoby, ktorá by pomohla k väčšej sebestačnosti orchestrov a lepšie využila všetky spôsoby, ktorými sa dá zlepšiť ekonomický vývoj hudobných telies v Českej republike. Práca má vzbudiť záujem o túto tému a vyvolať diskusiu, vedúcu k zmene systému financovania symfonických orchestrov v ČR a zachovaniu týchto kultúrnych klenotov pre ďalšie generácie. 

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: