Tu sa nám páči, tu chceme žiť

GRANTOVÝ PROGRAM BAUMIT PRE AKTÍVNYCH ĽUDÍ

10. ročník

 

V tomto jubilejnom 10. ročníku sa spoločnosť Baumit, s.r.o. rozhodla navyše oceniť jeden výnimočný projekt ako bonus. Bude vybraný spomedzi všetkých predložených projektov a dostane špeciálne ocenenie pri príležitosti 10. výročia fungovania grantového programu pre aktívnych ľudí.

Základnou misiou programu, ktorú sa už 10. rok snažíme napĺňať, je podporovať organizácie, obce, aktívnych občanov, ktorí nezostávajú pri tom, že sú nespokojní v prostredí, kde žijú, pretože napr. cez starý drevený most sa už nedá prejsť, z historicky významného minerálneho prameňa sa nedá napiť, či v parku si posedieť na lavičke..., ale rozhodnú sa veci zmeniť a využiť na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti, schopnosť strhnúť iných ľudí pre dobrú vec...

Poskytovaním malých grantov môžeme pomôcť budovať oporné body v našich komunitách. Chceme, aby verejné priestranstvá spĺňali predstavy tých, pre ktorých majú aj inú ako úžitkovú hodnotu. Často je to hodnota umelecká, estetická, ale aj hodnota symbolická, či hodnota presahujúca vieru, tradíciu alebo len dobrý pocit. Sme radi, že sa ľuďom páčia miesta, kde žijú.

Popis programu

Základnou ideou programu je rozvoj komunitného života a účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú. Dôležitá je ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, nápadmi...

Tento program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest , kde žijú.

V roku 2015 je na podporu projektov vyčlenených 10 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 800 euro.

Podporíme inovatívne projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

Aké projekty môžu byť podporené

Pri výbere projektov budeme preferovať tie, ktorých cieľom je úprava, rekonštrukcia, alebo dobudovanie verejného priestranstva, ktoré slúži všetkým generáciám.

Radi napríklad podporíme:

  • úpravu alebo opravy existujúcich verejných priestorov alebo zariadení – starej fontány, parku, dreveného mosta, malého kostolíka, pútača na miestnu atrakciu, zaujímavú technickú pamiatku ...
  • vytváranie miest pre stretávanie miestnej komunity – pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, značenie na miestnom náučnom chodníku, historická lavička
  • iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov  vo vašej komunite, ktoré rozširujú tradície a miestne zvyklosti, prispievajú k zvýšeniu atraktivity komunity či regiónu a ktoré sú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

Realizácia projektu musí byť naplánovaná najskôr od 10. augusta 2015 do 31. júla 2016.

Kto sa môže zapojiť

O podporu sa môžu uchádzať:

·       mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy

·       kultúrne inštitúcie: knižnice, múzeá, hudobné centrá, hvezdárne, divadlá

·       samospráva: obce, mestá

·       neformálne skupiny občanov zastúpené fyzickou osobou

Kritéria hodnotenia projektov

Predložené projekty budú posudzované podľa nasledovných kritérií:

  • Projekt je realizovateľný a odráža potreby, záujmy, názory, predstavy ľudí z komunity.
  • Projekt napĺňa potreby cieľovej skupiny, pre ktorú je určený.
  • Priestor, zariadenie, objekt je verejne prístupný každému, kto má o jeho využívanie záujem.
  • Projekt prispieva k rozvoju regiónu a zvyšuje atraktivitu danej lokality.
  • Projekt je realizovaný formou dobrovoľníckej práce.
  • Požadované finančné prostriedky sú v súlade s potrebami a cieľom projektu.
  • V prípade, že je to nevyhnutné, projekt obsahuje súhlas samosprávy a iného kompetentného orgánu.

3 stupne hodnotenia:

1.     Centrum pre filantropiu, vyhodnotí kompletnosť žiadosti a splnenie základných kritérií programu,

2.     projekty bude hodnotiť odborná hodnotiaca komisia zložená z aktívnych ľudí, ktorí už podobné projekty realizovali v minulosti a pracujú v téme komunitného a regionálneho rozvoja a zástupcovia spoločnosti Baumit s.r.o. a Centrum pre filantropiu, n.o.,

3.     projekty navrhnuté na podporu vyhodnotí správna rada Centra pre filantropiu.

Účel využitia finančných prostriedkov

Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne a organizačné zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovanej aktivity. Maximálne výška poskytnutého grantu je 800 euro.

V programe nepodporíme:

-       budovanie infraštruktúry – plynofikácia, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, osvetlenia a pod.;

-       budovanie a rekonštrukciu detských ihrísk (keďže neslúžia všetkým generáciám);

-       projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít;

-       zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb;

-    projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním;

-       projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného charakteru.

Ak ste sa rozhodli predložiť projekt

Ak vás program zaujal a rozhodli ste sa zapojiť, prosíme vás, aby ste:

-       Vyplnili formulár, ktorý nájdete TU

-       Napísali projekt, v ktorom nám predstavíte Vašu aktívnu skupinu a nápad  (návod na vypracovanie projektu je súčasťou formulára)

-       Priložili k projektu položkový, zrozumiteľný rozpočet  nákladov potrebných na zrealizovanie Vášho zámeru, ktoré by ste chceli hradiť z nášho príspevku.

-       Priložili k projektu vyjadrenie samosprávy alebo inej zodpovednej inštitúcie, ktorá je projektom dotknutá (napr. pri oprave obecného majetku).

 

Konzultácie sú poskytované Centrom pre filantropiu:

-       telefonicky (02/ 5464 4682, 0918/76 29 24),

-       e-mailom (thullnerova@changenet.sk)

Konzultácia nie je povinná.

 

Predloženie projektov:

Projekt predložte najneskôr do 10.júla 2015 (piatok) do 15,00 hod.

Formulár a projekt je potrebné zaslať LEN elektronicky na: thullnerova@changenet.sk, predmet emailu: PROJEKT. Po predložení projektu Vám bude najneskôr do 8 hodín poslaný potvrdzujúci email zaradenia predloženého projektu do posudzovania.

 

Poznámky:

- Formulár, projekt a prílohy je potrebné predložiť v pdf. verzii.
- Formulár musí byť podpísaný štatutárom organizácie alebo fyzickou osobou.
- O špeciálne ocenenie sa netreba samostatne uchádzať.
- Predložené projekty s prílohami predkladateľom nevraciame, ich ďalšia úprava po predložení nie je možná.
- Projekt je potrebné zaslať LEN elektronicky.
- Nekompletné predložené projekty nebudú posudzované.

 

Výsledky o podporení alebo nepodporení projektu pošleme všetkým žiadateľom emailom. Výsledky budú uverejnené od 31. júla 2015 aj na www.cpf.sk ; www.tusanampacituchcemezit.sk.

 

Dôležité termíny

Vyhlásenie programu- 10. júna 2015 (streda)
- podmienky programu a formulár zverejnený na ww.cpf.sk a www.tusanampacituchcemezit.sk

Uzávierka predkladania projektov- 10. júla 2015 do 15.00 (piatok)
- vyplnený formulár a prílohy poslať mailom na thullnerova@changenet.sk a doručiť do Centra pre filantropiu, n.o.

Vyhlásenie výsledkov- 31. júla 2015 (piatok)
- výsledky zverejnené na www.cpf.sk a www.tusanampacituchcemezit.sk a následne odoslané e-mailom všetkým žiadateľom

Príprava zmluvných podkladov- 3.8.- 7.8.2015
- príprava darovacích zmlúv a prevodných príkazov

Realizácia podporených aktivít- 10.8.2015 - 31.7. 2016 

 

TEŠÍME SA NA VAŠE PROJEKTY

           

              FORMULÁR na predkladanie projektov

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: