Tu sa nám páči, tu chceme žiť

GRANTOVÝ PROGRAM BAUMIT PRE AKTÍVNYCH ĽUDÍ

11. ročník

V roku 2018 vyhlasujeme už 11. ročník programu TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ.

 

Základnou misiou programu, ktorú sa už 11. rok snažíme napĺňať, je podporovať organizácie, obce, aktívnych občanov, ktorí nezostávajú pri tom, že sú nespokojní v prostredí, kde žijú, pretože cez starý drevený most sa už nedá prejsť, z historicky významného minerálneho prameňa sa nedá napiť, či v parku si posedieť na lavičke..., ale rozhodnú sa veci zmeniť a využiť na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti, schopnosti a strhnúť iných ľudí pre dobrú vec...

Veríme, že budovanie zdravých komunít je najlepším nástrojom postupnej zmeny. Preto chceme motivovať aktívnych ľudí, k zdieľaniu záujmu o dianie v komunite, k nachádzaniu spoločných riešení na miestne problémy, k posilňovaniu spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi. 

V minulých desiatich ročníkoch sme podporili 119 projektov v sume 153 tisíc €. Poskytovaním malých grantov môžeme pomôcť budovať oporné body v našich komunitách. Chceme, aby verejné priestranstvá spĺňali predstavy tých, pre ktorých majú aj inú ako úžitkovú hodnotu. Často je to hodnota umelecká, estetická, ale aj hodnota symbolická, či hodnota presahujúca vieru, tradíciu alebo len dobrý pocit. Sme radi, že sa ľuďom páčia miesta, kde žijú.

Popis programu

Základnou ideou programu je rozvoj komunitného života a účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú. Dôležitá je ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, či nápadmi.

Tento program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest , kde žijú.

V roku 2018 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1200 eur.

Podporíme projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

Aké projekty môžu byť podporené

Radi napríklad podporíme:

 • úpravu alebo opravy existujúcich verejných priestorov alebo zariadení – starej fontány, parku, dreveného mosta, malého kostolíka, pútača na miestnu atrakciu, zaujímavú technickú pamiatku ...
 • vytváranie miest pre stretávanie sa miestnej komunity – pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, značenie na miestnom náučnom chodníku, historická lavička ...
 • iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov  vo vašej komunite, ktoré rozširujú tradície a miestne zvyklosti, prispievajú k zvýšeniu atraktivity komunity či regiónu, a ktoré sú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.

Realizácia projektu musí byť naplánovaná v období od 20. augusta 2018 do 30. novembra 2018.

Kto sa môže zapojiť

O podporu sa môžu uchádzať:

 • mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy
 • kultúrne inštitúcie: knižnice, múzeá, hudobné centrá, hvezdárne, divadlá
 • samospráva: obce, mestá
 • neformálne skupiny občanov zastúpené fyzickou osobou

Kritéria hodnotenia projektov

Predložené projekty budú posudzované podľa nasledovných kritérií:

 • Projekt je realizovateľný a odráža potreby, záujmy, názory, predstavy ľudí z komunity.
 • Projekt napĺňa potreby cieľovej skupiny, pre ktorú je určený.
 • Priestor, zariadenie, objekt je verejne prístupný každému, kto má o jeho využívanie záujem.
 • Projekt prispieva k rozvoju regiónu a zvyšuje atraktivitu danej lokality.
 • Projekt je realizovaný formou dobrovoľníckej práce.
 • Požadované finančné prostriedky sú v súlade s potrebami a cieľom projektu.
 • V prípade, že je to nevyhnutné, projekt obsahuje súhlas samosprávy a iného kompetentného orgánu.

3 stupne hodnotenia:

 1. Nadácia Centra pre filantropiu vyhodnotí kompletnosť žiadosti a splnenie základných kritérií programu,
 2. projekty bude hodnotiť odborná hodnotiaca komisia zložená z aktívnych ľudí, ktorí už podobné projekty realizovali v minulosti a pracujú v téme komunitného a regionálneho rozvoja a zástupcovia spoločnosti Baumit s.r.o. a Nadácie Centra pre filantropiu,
 3. projekty navrhnuté na podporu vyhodnotí Správna rada Nadácie Centra pre filantropiu.

Účel využitia finančných prostriedkov

Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne a organizačné zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovanej aktivity. Maximálna výška poskytnutého grantu je 1200 eur.

V programe nepodporíme:

 • budovanie infraštruktúry – plynofikácia, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, osvetlenia a pod.;
 • budovanie a rekonštrukciu detských ihrísk (keďže neslúžia všetkým generáciám);
 • projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít;
 • zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb;
 • projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním;
 • projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného charakteru.

Ak ste sa rozhodli predložiť projekt

Ak vás program zaujal a rozhodli ste sa zapojiť, prosíme vás, aby ste:

 • Vyplnili formulár a jeho prílohy, ktorý nájdete na www.cpf.sk alebo www.tusanampacituchcemezit.sk
 • Napísali projekt, v ktorom nám predstavíte Vašu aktívnu skupinu a nápad  (návod na vypracovanie projektu je Prílohou č. 2 k formuláru)
 • Priložili k projektu položkový, zrozumiteľný rozpočet nákladov potrebných na zrealizovanie Vášho zámeru, ktoré by ste chceli hradiť z nášho príspevku.
 • Priložili k projektu vyjadrenie samosprávy alebo inej zodpovednej inštitúcie, ktorá je projektom dotknutá (napr. pri oprave obecného majetku).

Konzultácie sú poskytované Nadáciou Centra pre filantropiu:

 • Telefonicky v pracovných dňoch (mob. 0918/76 29 24),
 • e-mailom (cpf@cpf.sk ), predmet emailu: PROJEKT

Konzultácia nie je povinná.

Predloženie projektov: Projekt predložte najneskôr do 10.júla 2018 (utorok) do 24,00 hod.

Formulár a projekt je potrebné zaslať LEN elektronicky na: cpf@cpf.sk, predmet emailu: PROJEKT. Po predložení projektu Vám bude najneskôr do 8 hodín poslaný potvrdzujúci email zaradenia predloženého projektu do posudzovania.

Poznámky:

 • Formulár, s Prílohou č. 1: Súhlas so spracovaním osobných údajov príjemcu, s Prílohou č. 2: Popis a rozpočet projektu  a iné Prílohy je potrebné predložiť v pdf. verzii.
 • Formulár musí byť podpísaný štatutárom organizácie alebo fyzickou osobou. Posielajte scan podpisu.
 • Predložené projekty s prílohami predkladateľom nevraciame, ich ďalšia úprava po predložení nie je možná.
 • Projekt je potrebné zaslať LEN elektronicky.
 • Nekompletné predložené projekty nebudú posudzované.

Výsledky o podporení alebo nepodporení projektu pošleme všetkým žiadateľom emailom. Výsledky budú uverejnené od 7. Augusta 2018 aj na www.cpf.sk ; www.tusanampacituchcemezit.sk.

Dôležité termíny

 

Vyhlásenie programu

19.jún 2018

podmienky programu a formulár zverejnený na www.cpf.skwww.tusanampacituchcemezit.sk

Uzávierka predkladania projektov

10. júla 2018

do 24,00 hod. (utorok)

vyplnený formulár a prílohy poslať mailom na thullnerova@changenet.sk

Vyhlásenie výsledkov

7. augusta 2018

výsledky zverejnené na www.cpf.sk  a www.tusanampacituchcemezit.sk  a následne odoslané e-mailom všetkým žiadateľom

Príprava zmluvných podkladov

13.8.- 16.8.2018

príprava darovacích zmlúv a prevodných príkazov

Realizácia podporených aktivít

20.8.2018 - 31.10.2018

 

 

TEŠÍME SA NA VAŠE PROJEKTY

FORMULÁR na predkladanie projektov

 

 

 

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: