Členstvo v organizáciách a medzinárodná spolupráca 

Považujeme za dôležité udržiavanie a rozvíjanie vzťahov s podobnými organizáciami, ako je naša, na Slovensku i v medzinárodnom meradle, s cieľom zdieľania skúseností a ich reflexie. Naše skúsenosti sú podobné a je tu priestor na učenie sa so zameraním na témy rozvoja filantropie, darcovstva a občianskej spoločnosti. Preto sme členmi či spoluzakladateľmi viacerých iniciatív:

Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Predseda Správnej rady CpF n.o. Marcel Zajac a Boris Strečanský boli v r. 2012 menovaní za členov novovzniknutého poradného orgánu vlády – Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie a podieľali sa svojou kapacitou na pripomienkovaní koncepčných dokumentov týkajúcich sa otvoreného vládnutia a rozvoja občianskej spoločnosti, ktoré pripravoval Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Marcel Zajac je predsedom komory MNO v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Marcel Zajac a Boris Strečanský aj v roku 2018 pôsobia v Rade vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, ako aj v pracovných skupinách ňou vytvorených.

Podieľame sa na práci Nezávislého monitorovacieho tímu pre fondy EÚ, ktorý koordinuje nezisková organizácia Priatelia Zeme – CEPA Banská Bystrica. Tento tím združuje zástupcov mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa využívaním fondov EÚ a ich verejným spolufinancovaním a regionálnou politikou. Cieľom tímu je podporovať demokratickú účasť verejnosti na programovaní verejných fondov, presadzovať súlad medzi správou verejných fondov a verejným záujmom, vykonávať nezávislý monitoring programovania a správy verejných fondov, navrhovať zlepšenia v týchto oblastiach, informovať o svojich zisteniach verejnosť a koordinovať postup MVO. Marcel Zajac je členom monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa (EVS). 

V roku 2013 sme boli jedným z iniciátorov vzniku Asociácie firemných nadácií a fondov, ktorá je neformálnou platformou s cieľom sieťovať členov a obhajovať záujmy komunity firemných nadačných subjektov na Slovensku. Cieľom asociácie je prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu. Chceme prispievať ku kultivácii nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku. V roku 2017 Asociácia pracovala na prijatí Kódexu transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu.

Podieľali sme sa na činnosti Slovenského centra fundraisingu, ktorého poslaním je rozvoj profesionálneho fundraisingu a financovania verejno i súkromnoprospešných aktivít, mimovládnych organizácií, verejných a súkromných inštitúcií a občianskych iniciatív na Slovensku i v zahraničí. SCF každoročne organizuje slovensko-českú konferenciu o fundraisingu.

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vznikla v auguste 2011 ako výsledok aktivít Európskeho roku dobrovoľníctva 2011 a neformálnych sieťovacích aktivít dobrovoľníckych centier. Platforma združuje dobrovoľnícke centrá a organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi na Slovensku. Od roku 2012 sme jej členom.

CpF, n.o. aktívne participovalo na činnosti Koalície pre podporu individuálneho darcovstva, ktorá vznikla v apríli 2011 podpisom dohody o spolupráci medzi 12 zakladajúcimi mimovládnymi organizáciami. CpF pôsobí ako sekretariát tejto Koalície. Dôvodom jej vzniku je akútna potreba zlepšovania darcovského prostredia na Slovensku. Vytvára platformu pre vzájomnú spoluprácu a zdieľanie skúseností medzi neziskovými organizáciami na poli fundraisingu od individuálnych darcov a v oblasti verejných zbierok.

Worldwide Initiatives for Grantmaker Support (WINGS) je globálna sieť viac než 140 členských asociácií a podporných organizácií slúžiacich „grantmakerom“, ktoré sa spojili s cieľom vytvárať príležitosti na vzájomné učenie sa a podporu, rozvíjať vzájomnú spoluprácu a prispievať k posilňovaniu filantropie v globálnom meradle.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: