Poradenstvo pri vytváraní filantropickej stratégie či založení nadácie

Poradíme vám pri vytváraní firemnej filantropickej stratégie a programov sociálnej zodpovednosti v podnikaní.

Vytvorenie firemnej filantropickej stratégie a stanovenie jej cieľov je dobrou cestou pre firmu, ktorá má záujem poskytovať svoje dary transparentne, systematicky, dlhodobo a dosahovať viditeľné zmeny. Veľkosť poskytovanej podpory nie je vždy tým najvýznamnejším faktorom. Aj menší dar môže priniesť výrazné výsledky.

Pomôžeme vám vytvoriť filantropickú stratégiu, poskytneme vám poradenstvo pri výbere tém, cieľových skupín, charitatívnych a filantropických programov. Pri formulovaní stratégie uplatňujeme našu znalosť neziskového prostredia na Slovensku, poznanie rozmanitých cieľových skupín, trendov a úspešných projektov zo zahraničia. V prípade pobočiek zahraničných spoločností, pomôžeme s návrhmi ako zosúladiť filantropické ciele firmy s prioritami centrály pri rešpektovaní slovenských špecifík.

Čo vám filantropická stratégia umožní:

Jasnejšie komunikovať verejnosti svoje ciele, očakávania a zmysel poskytovaných prostriedkov. Zjednodušuje sa i výber, pretože žiadosti je možné porovnávať na základe stanovených kritérií. V prípade, že žiadosti o podporu nezapadajú do stanovenej stratégie, firma môže v počiatkoch odmietnuť žiadateľa korektným spôsobom.

Stratégia umožňuje firme profilovať sa v určitej oblasti, oslovovať istú cieľovú skupinu a napĺňať stanovené ciele. Nereaguje na ad hoc žiadosti, ale strategicky pristupujete k podpore vybranej témy.

Dosiahnuť viditeľnú zmenu. Podporou viacerých projektov v danej téme je možné dosiahnuť niekoľkonásobne vyšší efekt, najmä ak ide o podporu projektov v rôznych regiónoch. Vďaka stratégii sú vyššie šance získať kvalitné žiadosti o podporu.

Budovať vzťahy. Pri strategickom darcovstve nejde len o jednorázové poskytnutie finančných prostriedkov. Medzi darcom a obdarovaným vzniká vzťah, ktorý prinášať úžitok obom stranám.

Založenie nadácie

Ak si chce firma budovať dlhodobé darcovské programy, môže si založiť vlastnú firemnú nadáciu. Ide o samostatný právny subjekt, ktorý funguje na rovnakom princípe ako akákoľvek iná nadácia. Väčšinu prostriedkov na podporu verejne prospešných projektov i na prevádzku firemnej nadácie poskytuje firma samotná.

Spravovanie nadácie je administratívne náročný proces, radi vás od neho oslobodíme, aby ste sa mohli naplno venovať svojmu biznisu. Pri tomto type spolupráce ide o personálne, technické a organizačné zabezpečovanie činnosti nadácie, podpora a poradenstvo správnej rade a manažmentu, zabezpečenie plnenia všetkých povinností vyplývajúcich pre nadácie zo zákona. Súčasťou je i poskytovanie námetov a návrhov programov či aktivít, ktoré chce nadácia v rámci svojich priorít uskutočňovať, ako aj ich riadenie, administrácia a vyhodnocovanie.

Príkladom tejto spolupráce je naše partnerstvo s Nadáciou SPP, Nadáciou Orange a Nadáciou Tatra banky.

Inšpirujte sa úspešnými

www.nadaciaorange.sk

www.nadaciaspp.sk

www.nadaciatatrabanky.sk

Viac o firemnej filantropii

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: