Návrhy a administrácia grantových programov

Ponúkame vám návrhy zaujímavých filantropických, grantových a charitatívnych programov a podľa potreby aj ich riadenie a administráciu.

Na základe očakávaní darcu a spoločnej diskusie ponúkneme tipy na zaujímavé a zmysluplné otvorené grantové programy či iné charitatívne programy. Pri výbere tém a cieľových skupín sa snažíme pokryť oblasti, ktoré sú deficitné, t.j. sú nedostatočne podporované či už zo strany štátu alebo iných inštitúcií.

Máme prehľad o filantropických programoch, ktoré sa realizujú na Slovensku aj v zahraničí. Pomôžeme vytvoriť program, ktorý nebude kopírovať aktivity iných spoločností. Poskytovanie podpory formou otvorených grantových súťaží je spôsob, ako môžu darcovia darovať finančné prostriedky transparentne, otvorene a pre cieľovú skupinu dostupne.

Náš tím má skúsenosti s medializáciou takýchto programov a s oslovením cieľovej skupiny tak, aby bol program jasne odkomunikovaný a tým zaručil príjem kvalitných žiadostí.

Okrem vytvorenia grantového programu realizujeme jeho celkovú administráciu od prípravy až po vyhodnotenie.

Administrácia programu/programov predpokladá istý model realizácie:

Žiadosť Technická kontrola žiadostí Odporúčanie hodnotiacej komisie Rozhodnutie Správnej rady Nadácie o udelení príspevku Vystavenie zmluvy →  Prevod prostriedkov Finančná a programová správa Monitoring Ukončenie grantu Správa pre Správnu radu.

Darcu odbremeníme od veľkého množstva administratívnej práce. Navrhujeme a zabezpečujeme čo najobjektívnejšie a transparentné posúdenie prijatých žiadostí vytvorením nezávislej hodnotiacej komisie odborníkov na danú tému. Venujeme sa komunikácii so žiadateľmi (t.j. zabezpečíme poskytovanie základných informácií a osobných konzultácií), následnému spracovaniu prijatých žiadostí, vytvorenie databáz, doručenie žiadostí hodnotiacej komisií. Spracovanie výstupov pre médiá a verejnosť a ich prezentácia sú prirodzenou súčasťou spolupráce. Zabezpečujeme vytváranie zmlúv pre podporených žiadateľov, ako aj prevod prostriedkov. Monitoring podporených projektov, využitie finančných prostriedkov a komunikácia s obdarovanými sú samozrejmosťou. Na záver spracujeme aj fotodokumentáciu a mediálne výstupy z pdoporených projektov.

Príklady realizovaných programov

Štipendijné programy pre vysokoškolákov – podporuje stáže a študijné pobyty vysokoškolských študentov v zahraničí. Hlavička s Nadáciou SPP

START UP - podpora vzdelávania a integrácie budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory podnikania ako nástroja sociálnej zmeny. Business Idea s Nadáciou Tatra banky

Rozvíjanie zručností stredoškolákov - podpora stredoškolských študentov pri vytváraní ich samostatných projektov zameraných na rôzne témy, vďaka ktorým rozvíjajú svoje životné zručnosti. Program je zameraný na environmentálne témy, dobrovoľníctvo, podporu školských médií či využitie nápadov študentov počas vyučovania. Ekofond pre školy

Rozvoj regiónov - podpora aktívnych a iniciatívnych občanov, ktorí vytvárajú projekty zamerané na zvyšovanie kvality života ľudí a zmenu svojho okolia. Tu sa nám páči tu, chceme žiť s Baumitom

Krajšia jeseň života - projekty zamerané na cieľovú skupinu seniorov, ktoré prioritne riešia ich integráciu a sebarealizáciu a prispievajú k zvyšovaniu kvality ich života. Zelená pre seniorov s Nadáciou Orange

Podpora ľudí v núdzi  - prostredníctvom ľudí, ktorí majú veľké srdce a otvorené oči pre potreby núdznych pomáhame ľuďom, nachádzajúcim sa v ťažkej životnej a sociálnej situácii. Darujte Vianoce s Nadáciou Orange

V akých témach sa profilujeme, zistíte aj TU

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: