História - odkiaľ a kam kráčame

1992
Začiatky Centra pre filantropiu siahajú do roku 1992, kedy začal na východnom Slovensku pôsobiť vzdelávací Program pre manažment životného prostredia - ETP (Environmental Training Project). Program bol zameraný na podporu praktického a manažérsky orientovaného vzdelávania samospráv, neziskových organizácií, malých a stredných firiem, zameraných na ochranu životného prostredia. Viedla ho University of Minnesota (USA) a bol financovaný Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj USAID. Program organizoval školenia, kurzy a poskytoval granty na rozvoj manažérskych zručností a kompetencií.

1995
V roku 1995 sme založili Nadáciu ETP Slovensko so sídlom v Bratislave a s kanceláriou v Košiciach. Program ETP i Nadácia ETP Slovensko vo svojich aktivitách presadzovali tieto prístupy:
• rozvoj zručností, kompetencií a kapacít jednotlivcov a organizácií,
• participatívne riešenie spoločenských problémov za účasti viacerých oblastí spoločnosti,
• otváranie priestoru na diskusiu o aktuálnych spoločenských a environmentálnych problémoch a alternatívnych riešeniach,
• podpora účasti verejnosti na rozhodovaní a uplatňovanie kooperatívnych prístupov pri riešení problémov.
V roku 1995 začala aj naša spolupráca s World Resource Institute (USA) na projekte Inštitucionálne nástroje pre ochranu ovzdušia na Hornej Nitre.

1997
V roku 1997 došlo k zmene Nadácie ETP Slovensko na občianske združenie ETP Slovensko, spôsobenej schválením tzv. Mečiarovho zákona o nadáciách, ktorý vyvolal veľkú vlnu občianskeho odporu - S.O.S. tretí sektor. Sídlo ETP Slovensko sa presunulo do Košíc, pričom kancelária v Bratislave pokračovala vo svojej činnosti. ETP v tomto období plnilo dôležitú úlohu v oblasti grantovej podpory environmentálnych mimovládnych organizácií na Slovensku.

Popri otázkach životného prostredia sa v rokoch 1996 - 1998 čoraz viac dostávali do popredia témy komunitného rozvoja a zapájania občanov do aktivít na miestnej úrovni. V týchto rokoch sme spolu s Nadáciou Ekopolis, Nadáciou otvorenej spoločnosti a ďalšími, iniciovali tému komunitných nadácií a boli tiež jedným z autorov štúdie o možnostiach rozvoja komunitných nadácií na Slovensku. Počas rokov 1995 - 1998 bolo v rámci programu ETP zrealizovaných 50 vzdelávacích projektov, čo predstavovalo 74 tréningov a seminárov.

1999
V roku 1999 sme spolu s Nadáciou Ekopolis, uspeli vo výberovom konaní Americkej agentúry pre medzinárodný rozvoj (USAID) pre administráciu trojročného grantového programu Tvoja Zem. Program s finančným objemom 3 milióny USD, bol zameraný na zvyšovanie účasti občanov na správe vecí verejných. Do roku 2002 sme realizovali tri podprogramy programu Tvoja Zem: 1. Program rozvoja komunitnej filantropie, 2. Program zameraný na zmenu postavenia žien v spoločnosti a 3. Program na podporu špeciálnych príležitostí, či invenčných projektov. Udelenými grantmi sme podporili 360 mimovládnych organizácií, celkovou sumou 79,6 miliónov korún.

V roku 1999 vznikla v kancelárii v Bratislave organizačná zložka ETP Slovensko - Centrum pre filantropiu a neziskové aktivity. Centrum sa postupne profilovalo v oblasti rozvoja filantropie, napr. pôsobilo ako inkubátor pre novovznikajúcu Komunitnú nadáciu Bratislava, spolupracovalo s Nadáciou Ekopolis na Programe rozvoja komunitných nadácií, či sa podieľalo na diskusiách o novej legislatíve pre neziskové organizácie.

V roku 1999 začala naša spolupráca so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. (v tom čase Globtel, a.s.). Po verejnej výzve spoločnosti Globtel na Stupavskej konferencii, nadviazalo s ňou ETP Slovensko intenzívnejšiu spoluprácu a pripravilo pre ňu prvý regionálny otvorený grantový program. Program bol zameraný na zvyšovanie kvality života v regiónoch Slovenska a ETP ho pomáhalo spoločnosti Globtel aj realizovať. Po dôkladných diskusiách o potrebách ľudí v regiónoch, sme uskutočnili ako prvý grantový program financovaný väčšou firmou na Slovensku.

2002
Pretože sa naše aktivity s Košickou kanceláriou v rámci jednej organizácie začali výraznejšie odlišovať, v roku 2002 dospelo zhromaždenie občianskeho združenia ETP Slovensko k rozhodnutiu, rozdeliť organizáciu na dve časti. Jedna časť si ponechala pôvodnú kontinuitu právnickej osoby a dodnes pôsobí pod názvom ETP Slovensko, o.z., s podtitulom Centrum pre udržateľný rozvoj. Zameriava sa na regionálny rozvoj, environmentálny manažment, environmentálnu politiku a podporu marginalizovaných komunít na východnom Slovensku, viac na www.etp.sk.

Bratislavská časť ETP založila v roku 2002 nový právny subjekt, Centrum pre filantropiu - ETP n.o., s poslaním rozvíjať filantropiu a občiansku spoločnosť a byť inšpiráciou pre všetkých, ktorí chcú finančne i nefinančne pomáhať občianskej spoločnosti.

2003
V roku 2003 sme začali spolupracovať s konzorciom amerických nadácií Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe. Cieľom tohto konzorcia je podpora občianskych spoločností v Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a v Slovinsku. Centrum pre filantropiu vytvorilo konzorcium s Nadáciou Ekopolis. Náš návrh grantového programu bol podporený sumou 2 milióny dolárov, ktorú sme použili na podporu kľúčových neziskových organizácií a na posilnenie ich finančnej a organizačnej stability.

V roku 2003 sme pokračovali v podpore témy komunitných nadácií a zorganizovali sme vzdelávací seminár pre Academy for Educational Development v Záhrebe. Na základe spolupráce s Baltic American Partnership Project sme zorganizovali študijné cesty pre aktivistov MNO z Litvy po slovenských komunitných nadáciách.

V rokoch 2003-2004 sa nám podarilo získať grant od Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe na inštitucionálnu podporu organizácie.

2004
V júni 2004 sme vyhrali výberové konanie a stali sa partnerom Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu. Nadácii SPP poskytujeme poradenstvo v oblasti výberu tém a ich spracovanie do grantových programov, pomáhame im účinne a prehľadne administrovať grantové programy a podporujeme činnosť nadácie.

V roku 2004 sme oslovili Tatra banku, a.s. a prezentovali jej svoje aktivity v oblasti firemného darcovstva a rozvoja neziskového sektora. Od roku 2005 spolupracujeme s Nadáciou Tatra banky na jej aktivitách a vedení nadácie. Špecifikom našej spolupráce je, že správcom nadácie je človek pôsobiaci v Centre pre filantropiu – Marcel Dávid Zajac. Hlavným cieľom a oblasťou pôsobenia Nadácie Tatra banky je vzdelávanie.

Naša spolupráca so spoločnosťou Baumit trvá od roku 2004, kedy nás riaditeľ spoločnosti oslovil s pomocou pri filantropických aktivitách. Spoločne realizujeme grantový program Tu sa nám páči, tu chceme žiť.

V marci 2004 sme podali žalobu na Krajský úrad v Bratislave. Dôvodom tohto kroku bolo, že Krajský úrad nás ústne upozorňoval, že naša organizácia nemôže prerozdeľovať finančné prostriedky a v rámci svojej činnosti môže poskytovať výlučne služby. Zároveň nám odporučil založenie neinvestičného fondu alebo nadácie, ak chceme poskytovať finančné prostriedky. Toto odporúčanie bolo pre nás neakceptovateľné. Následne začal Krajský úrad kontaktovať našich partnerov a informovať ich, že realizujeme aktivity, na ktoré podľa zákona nemáme právo, čo sme vnímali ako spochybnenie našej dôveryhodnosti. Tento krok sme považovali za neprimeraný zásah do našich práv a podali sme na Súd žalobu na Krajský úrad. Súdny spor sme prehrali. Podľa rozhodnutia Krajského súdu túto skutočnosť nie je možné kvalifikovať ako nezákonný zásah, pretože Krajský úrad realizoval dohľad v zmysle zákona. Keďže s rozhodnutím súdu sme neboli spokojní, dali sme v roku 2005 podanie na Ústavný súd SR. Ten sa podaním odmietol zaoberať, však v širšom odôvodnení uviedol: „Krajský súd celkom nevhodným spôsobom popri vyslovení záveru o tom, že nešlo o zásah v zmysle §250v ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, sa zaoberá vo svojom rozsudku aj meritom sporu medzi sťažovateľom (CpF n.o.) a krajským úradom, pričom vyslovuje závery blízke právnym záverom Krajského úradu. Tento postup krajského súdu nie je rozhodujúci a nijakým spôsobom neprejudikuje právne závery, ku ktorým eventuálne dospeje miestne a vecne príslušný všeobecný súd v prípade, ak bude podaný návrh na zrušenie organizácie sťažovateľky“. V čase trvania súdneho sporu, od februára 2004 do augusta 2005, sme potrebovali pokračovať v práci s našimi klientmi. Preto sme založili Centrum pre filantropiu, občianske združenie, ktoré prerozdeľuje finančné prostriedky v grantovom procese.

2008
V máji roku 2008 začala naša spolupráca s neinvestičným fondom EkoFondom (zriadeným SPP a.s.), ktorý si nás vybral na základe výberového konania. EkoFondu poskytujeme podporu pri príprave, realizácii, komunikácii a vyhodnotení grantových programov na podporu verejnoprospešných aktivít zameraných na ochranu životného prostredia a podporu efektívneho využívania energií. Zároveň poskytujeme aj odborné poradenstvo pri tvorbe stratégie fondu.

Od roku 2008 spolupracujeme aj so spoločnosťou Siemens. V rámci našej spolupráce sme sa zamerali na dve základné oblasti – vzdelávanie a podporu charitatívnych a filantropických správania zamestnancov spoločnosti.

2010
Od roku 2009 sme sa začali intenzívnejšie zaobareť témou darcovstva jednotlivcov. Chceli sme reagovať na aktuálne trendy a nové technológie a hľadali sme partnera pre vytvorenie a prevádzkovanie darcovského portálu. So spoločnosťou SK-NIC, a. s. sme založili neziskovú organizáciu 4people, ktorá od roku 2010 prevádzkuje portál ľudiaľuďom.sk.

2011
Odstraňovaniu bariér pre získavanie finančných darov od jednotlivcov a zjednodušeniu nástrojov pravidelného darcovstva sa venujeme aj v ďalších projektoch. Iniciovali sme vznik Koalície pre podporu individuálneho darcovstva, platformy pre vzájomnú spoluprácu a zdieľanie skúseností medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami na poli získavania zdrojov od individuálnych darcov.

Od roku 2011 spolupracujeme aj so spoločnosťou CBA, spoločne realizujeme grantové programy na podporu aktivít v meste Lučenec. 

2012
Založili sme Nadáciu CpF pre rozšírenie možností, ktoré darcom ponúkame na napĺňanie ich zámerov. Nadácia slúži na podporu  celého  spektra  verejnoprospešných účelov – od rozvoja občianskeho aktivizmu, cez ochranu a tvorbu životného prostredia, ochranu a podporu zdravia a vzdelávania po rozvoj a podporu vedy či pomoc pri živelných pohromách.

Na jeseň 2012 sme v spolupráci a americkou organizáciou TechSoup Global spustili súťaž najlepších online riešení, ktoré naštartujú spoločenskú zmenu Reštart Slovensko, ktorej cieľom je podporiť aktívnych občanov a ich nápady.

AKO CENTRUM  PRE FILANTROPIU POMÁHAME POMÁHAŤ UŽ 10 ROKOV. O CpF k 10. výročiu

2013
 
V roku 2013 sme sa venovali rozvoju služby DARUJME.sk, ktorá otvára neziskovým organizáciám bránu do sveta online fundraisingu. Prostredníctvom DARUJME.sk si môžu neziskové organizácie vytvárať vlastné darovacie stránky tak, aby sa stali integrálnou súčasťou ich webu. Spolu s Nadáciou Pontis sme boli iniciátormi vzniku Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov - www.asfin.sk, ktorá je neformálnou platformou s cieľom sieťovať členov a obhajovať záujmy komunity firemných nadačných subjektov na Slovensku. Jej cieľom je prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu. Vytvorili sme aj webovú stránku www.verejnezbierky.sk s cieľom pomôcť sprehľadniť orientáciu medzi organizáciami, ktoré vykonávajú verejné zbierky.
 
2014
 
Prvýkrát na Slovensku sme pripravili experimentálne podujatie s názvom Live Funding, kde si darcovia mohli vyskúšať model kolektívneho darovania. V úspešnej spolupráci s CBA sa rozhodla s CpF pokračovať aj nástupnícka Nadácia M-Market. V Nadácii CpF sme vytvorili Nadačný fond pre zdravé pľúca, ktorý poskytuje finančné prostriedky pre pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. 
 
2015
 
V roku 2015 sme spustili Startlab - jedinečnú a prvú nekomerčnú crowdfundingovú platformu. Táto slúži na jednej strane ako vývojové laboratórium (Lab) startupových nápadov, vytvára priestor pre prezentáciu nových ideí, coworking na zverejnených nápadoch, zdieľanie skúseností, feedback a zároveň tu už hotové a dopracované startupové projekty môžu od darcov získavať finančné prostriedky na realizáciu svojho nápadu (Start). V Nadácii CpF sme vytvorili Nadačný fond Slovanet, ktorý sa venuje najmä podpore zdravotne znevýhodnených a podpore vzdelávania. 
 
2016
 
V roku 2016 sme začali realizovať projekt ECFI – v partnerstve s Bundersverband Deutscher Stiftungen z Berlína, Nemecko. Projekt predstavuje strešnú iniciatívu v Európe venujúcu sa rozvoju hnutia komunitných nadácií. Ako súčasť projektu administrujeme cfpracticelab.org.  
 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: