Nadácia Orange 

Už od roku 1999 je naším významným partnerom Nadácia Orange. Spoluvytvárame, administrujeme a vyhodnocujeme filantropické aktivity, ktorými Nadácia Orange napomáha k napredovaniu v oblasti sociálnej inklúzie, vzdelávania a komunitného a regionálneho rozvoja na Slovensku.

Naša spolupráca so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. začala v roku 1999, kedy sme spoločne, vtedy ešte s Kontom Globtel, vyhlásili celkom prvý otvorený grantový program zameraný na zvýšenie kvality života v jednotlivých regiónoch Slovenska. V prvom ročníku bolo prerozdelených spolu 8 mil. Sk a od roku 2005 je program každoročne realizovaný pod názvom Šanca pre váš región. Program bol v roku 1999 lastovičkou na poli firemnej filantropie a dodnes ide o jeden z najúspešnejších grantových programov Nadácie Orange. V súčasnosti viacero firiem realizuje podobné programy rovnakým mechanizmom.

Orange Slovensko a.s. bol našim prvým korporátnym partnerom. Vďaka nemu sme spoznali dynamiku, kreativitu a flexibilitu business prostredia a vynikajúcich a profesionálnych ľudí, ktorým myšlienka filantropie a spoločenskej zodpovednosti je blízka. Nesmierne nás teší, že práve spoločnosť Orange Slovensko, a.s. má úprimnú snahu profilovať sa v oboch témach ako líder medzi korporáciami.

V roku 2002 spoločnosť Orange Slovensko, a.s. založila neinvestičný fond Konto Orange, s ktorým prebiehala naša spolupráca až do roku 2009. Od 13. augusta 2009 sa Konto Orange transformovalo na Nadáciu Orange a ako priamy pokračovateľ v aktivitách Konta Orange sa stala súčasťou medzinárodnej skupiny firemných nadácií Orange Foundation. S touto zmenou prichádzajú očakávania v podobe nových impulzov pre firemnú filantropiu spoločnosti Orange ako aj prístup ku globálnemu know-how Orange Foundation, ktorá má viac ako 20-ročné skúsenosti na poli filantropie.

Nadácia Orange realizuje svoje aktivity prostredníctvom dvoch kľúčových mechanizmov: vlastných grantových programov a dlhodobých partnerstiev s neziskovými organizáciami. Grantové výzvy sú široko medializované, kritériá podpory sú vopred dané, jasne formulované a zrozumiteľné. Jednoduchá a prehľadná štruktúra spracovania projektov umožňuje zapojiť sa každému, aj bez dlhoročných skúseností s písaním projektov. Objektivitu hodnotenia zaručuje nezávislá hodnotiaca komisia, ktorá je zložená z odborníkov na danú problematiku.

Nadácia Orange svoj záujem orientuje predovšetkým na tri strategické oblasti:

  • Vzdelávanie
  • Sociálna inklúzia
  • Regionálny a komunitný rozvoj

Nadácia Orange sa už od roku 2002, teda takmer 13 rokov, venuje téme vzdelávania a v tejto oblasti sa zameriava na skvalitňovanie vyučovacieho procesu na základných a stredných školách (grantový program Školy pre budúcnosť), rozšírenie vzdelávania v téme bezpečného používania komunikačných technológií (grantový program e-Školy pre budúcnosť), sprístupňovaniu vzdelania znevýhodneným skupinám (štipendijný program Štipendium pre znevýhodnených) a podpore talentovaných stredoškolských a vysokoškolských študentov (grantový program Šanca pre talenty). Od roku 2009 vyhlasuje Nadácia Orange Otvorenú grantovú výzva v oblasti vzdelávania pre MVO, program ktorého cieľom je prispieť k zvyšovaniu kvality výchovnovzdelávacieho procesu aj prostredníctvom projektov mimovládnych organizácií.
 
Od svojho vzniku v roku 2009 sa Nadácia Orange rozvíja aj tému sociálnej inklúzie. Jedinečný charitatívny program Darujte Vianoce od roku 2002 poskytuje príležitosť ochotným darcom plniť sny iných ľudí, ktorí nemajú možnosť prežiť krásne a bezstarostné Vianoce. Prostredníctvom Fondu pre sociálne slabých a chorých poskytuje finančnú podporu ťažko chorým jednotlivcom, ktorých stav si vyžaduje finančne náročnú liečbu a v dôsledku ktorého sa ocitli v zhoršenej sociálnej situácii.
V minulosti v tejto oblasti nadácia vyhlasovala aj grantový program Prekročme spolu bariéry, zameraný na podporu sociálnej integrácie a odstraňovania sociálneho vylúčenia znevýhodnených cieľových skupín, a tiež grantový program Zelená pre seniorov, s cieľom podporovať integráciu, sebarealizáciu, samostatnosť a autonómiu seniorov. 

Od začiatku realizácie filantropických aktivít mala spoločnosť Orange Slovensko, a.s. snahu umožniť realizovať zaujímavé myšlienky a dobré nápady širokému spektru ľudí. V rámci podpory regionálneho a komunitného rozvoja a najmä prostredníctvom grantového programu Šanca pre váš región dáva možnosť aktívnym ľuďom priamo meniť prostredie, v ktorom žijú a ktoré im je blízke. Prispieť k rozvoju komunitného života majú zároveň možnosť aj zamestnanci spoločnosti a zamestnanci predajnej siete prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu a Otvoreného grantového programu pre predajcov.

Aj prostredníctvom dlhoročných partnerstiev s mimovládnymi organizáciami sa Nadácia Orange snaží prispievať k skutočnej zmene v problematike náhradného rodičovstva, vzdelávania a rozvoja talentu rómskej mládeže, rozvíjania mediálnych zručností detí a mládeže a ich ochrany pred nevhodným obsahom na internete, starostlivosti o ľudí s autizmom či iným zdravotným znevýhodnením. Pre spoluprácu s vybranými organizáciami je dôležitý jej dlhodobý charakter, profesionalita a skúsenosti partnerskej organizácie.

Od roku 2010 oceňuje Nadácia Orange výnimočné mimovládne organizácie, ktoré prispievajú k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti v oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja. Prostredníctvom Ceny Nadácie Orange vyslovuje nadácia verejné uznanie za líderstvo, odvahu, prínos a dlhodobé pôsobenie organizáciám, ktoré majú víziu do budúcnosti, pristupujú k svojej práci odvážne a novátorsky, menia zaužívané zvyklosti a majú pozitívny vplyv na danú komunitu. 

Naše partnerstvo so spoločnosťou Orange je príkladom win-win vzťahu, kedy na jednej strane komerčný subjekt napĺňa očakávania svojich klientov, zamestnancov a partnerov a zároveň si buduje povesť firmy „s ľudskou tvárou“. Na druhej strane, Centrum pre filantropiu, n.o. otváraním zaujímavých a zmysluplných tém, svojimi hodnotami a know-how obohacuje filantropické aktivity tejto spoločnosti a napĺňa svoju misiu.Viac o našej spolupráci si môžete prečítať v Prípadovej štúdii.

 

Od roku 1999 sme spolu s Nadáciou Orange podporili v 129 otvorených grantových programoch 9 079  žiadateľov celkovou sumou 9 326 383 €. 

 


Viac informácií nájdete na www.nadaciaorange.sk.

pošli na vybrali.sme.sk

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať:

partneri